عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1932

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مالاریا بیماری است که توسط یک یا چند گونه انگل پلاسمودیوم ایجاد می شود. این بیماری از اهداف ریشه کنی از سال 1960 بود. و این در حالی است که امروزه یکی از شایعترین علل مرگ و میر بوده، هر ساله عامل 7/2-5/1 میلیون مرگ و 500 میلیون مورد جدیددر سال است. ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای مشکلاتی در این زمینه بوده و آمار نسبتا بالایی از بیماری را گزارش کرده است. استان کرمانشاه نیز جزو مناطق آسیب پذیر نسبت به این بیماری معرفی شده است، لذا در یک مطالعه توصیفی جهت برر ...

درد مزمن به کاهش تولید، نا باروری شغلی، غیبت از کار و حتی بیکاری منجر می گردد. در این تحقق همه گیر شناسی، اختلال درد مزمن در دبیران مرد استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقق حاضر به صورت میدانی بود. نمونه ای به حجم1590 نفر از دبیران مرد شهرهای مختلف استان خوزستان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق برای ارزیابی درد مزمن شامل آزمون درد مزمن(اصغری مقدم،1375) و مصاحبه بالینی سازمان یافته بود. آزمون مورد نظر از لحاظ پایانی و اعتبار نیز مورد ...

تعیین آلودگی کرمهای روده ای درقرا شهرستان دشت میشان وانجام مطالعات اپیدمیولوژی درباره آنها. ...

- تعیین علل عفونی در بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان قدس در سالهای 1373-1371 - تعیین علل تنفسی در بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان قدس در سالهای فوق - تعیین علل گوارشی در بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان قدس در سالهای فوق- تعیین علل سایر بیماریهای بستری شده در بیمارستان کودکان قدس در سالهای فوق - تعیین فراوانی نسبی بیماریهای هر طبقه در رابطه با سن، جنس، فصل، محل سکونت - تعیین زمان بستری بیماران - تعیین نحوه ارجاع بیماران به بیمارستان - تعیین مدت بستری بیماران ...

شیوع نتایج غیر طبیعی پاپ اسمیر متفاوت گزارش شده است هدف از این بررسی برآورد شیوع تغییرات غیر طبیعی در پاپ اسمیرهای انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و کلینیکهای خصوصی استان اصفهان بود. در طی یک مطالعه مقطعی 13385 نتیجه پاپ اسمیر مربوط به زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی و کلینیکهای خصوصی از تاریخ 1/5/1375 لغایت 1/5/1376 در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. ...

با توجه به شیوع سندرم تونل کارپال ‏‎(CTS)‎‏ و نامشخص بودن قدرت تشخیص بالینی و از طرفی عدم دسترسی گشترده برای تستهای الکترودگنوستیک این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1377 انجام گردید. مواد و روشها : به روش کارآزمایی بالینی از نوع تشخیص روی 124 نفر ( در مجموع 192 دست ) انجام گرفت . پنج تست بالینی ‏‎Vibration Gilliat, Mc Murthy Tinel, Phalen‎‏ انتخاب گردید و تشخیص قطعی بر اساس تستهای الکترود یا گنوستیک گذاشته و بر مبنای آن قدرت تشخیصی هر یک از علائم به طو ...

در این مقاله، همه گیری شناسی، آسیب زایی، و درمان زخم پای دیابتی، و آثار آن روی بیماران و جامعه مورد بحث قرار می گیرد. ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع اختلالهای روانی در مردان زندان عادل آباد شهرستان شیراز ، انجام شده است . نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که 1/75% از افراد مورد بررسی مبتلا به اختلالهای روانی بوده اند که در این میان اختلالهای خلقی 9/41%، اختلالهای شخصیتی 2/32%، اختلالهای اضطرابی 1/8% ، اختلالهای عضوی- مغزی و اختلالهای روان تنی 45/6% ، اختلالهای روان پریشی 64/5% و اختلالهای شبه جسمی 64/5% را به خود اختصاص داده بودند . اختلال روانی در زندان نسبت به جامعه عمومی شیوع بسیار ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلال های روانی در افراد 15 سال و بالاتر جامعه شهری شهرستان نطنز اصفهان بود . این پژوهش از نوع گذشته نگر مقطعی و زمینه یابی است . با استفاده از پرونده های موجود در شبکه بهداشتی - درمانی 650 خانواده به طور تصادفی نظام مند و به تفکیک زن و مرد تعیین شدند. سپس در دو مرحله داده ها گرد آوری شد : درمرحله اول ، 650 نفر با انتخاب تصادفی یک نفر از هر خانواده با آزمون ‏‎CHQ-28‎‏ مورد بررسی قرار گرفتند . در مرحله دوم ، 62 نفر از مردان و 107 نفر از زنا ...