عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش شباهت زوجهای عادی از لحاظ ارزشها (نظری، هنری، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و نگرشهای فرزند پروری (وابستگی شدید، بی‌اعتنایی و سلطه‌گری)، نگرش به آموزش و پرورش و نگرش خانواده گرایی با زوجهای متقاضی طلاق شهر اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق متغیرهای شباهت ارزشها و نگرشها به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر خانوادهای عادی و متقاضی طلاق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. فرضیه‌های پژوهش عبارتند از: 1. شباهت زوجهای عادی در ارزشهای ششگانه بیش از شباهت زوجها ...
نمایه ها:
ارزش | 
نگرش | 
طلاق | 
اهواز | 
زوج | 

افزایش کارایی نظام آموزش و پرورش به چهار عنصر اساسی "اهداف ، مواد درسی، روش‌های تدریس و دانش‌آموزان" بستگی دارد. هماهنگی و انسجام این عناصر از دیدگاه معلم به عنوان هدایتگر اصلی نظام و نگرش مثبت به هریک از فرآیندهای فوق می‌تواند منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری نظام آموزش و پرورش گردد. به منظور سنجش میزان تاثیر این دیدگاه‌ها در موفقیت معلم، نگرش‌ها و دیدگاه‌های دو گروه معلمان موفق و ناموفق نسبت به اهداف آموزش و پرورش ، کارایی مواد درسی، توانایی دانش‌آموزان و روش‌های تدریس آن‌ه ...

مطالعه نگرش افراد کوششی است برای شناخت رفتارهای آنان چونکه رفتارهای آدمی تا حد بسیار زیادی متاثر از نگرشها و باورهای او درباره افراد تحت سرپرستی اوست . این مطالعه چون به منظور شناخت رفتار مدیر آنهم در سازمان آموزش و پرورش که به طور قطع مهمترین و عظیم‌ترین سازمان هر جامعه محسوب می‌شود اهمیت کار را صد چندان می‌کند. به قول فیلیپ کوبز: اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد این تحول باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود. این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین نگرشه ...
نمایه ها:
نگرش | 
انسان | 
دبیر | 

این پژوهش به منظور سنجش نگرش مردان به اشتغال رسمی زنان و در شهر شیراز انجام یافته و حجم نمونه مورد مطالعه آن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده 384 نفر تعیین شده است . اطلاعات بدست آمده برخاسته از تئوریهای جنسیتی، توسط پرسشنامه‌ای حاوی سنجش نگرش براساس طیف لیکرت و سوالات عمومی، بوسیله نرم‌افزار SPSS/PC در دو سطح توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج زیر بدست آمده است : نگرش 14/6 درصد جامعه مورد مطالعه نسبت به اشتغال زنان مخالف ، 53/1 درصد نسبتا موافق و 32/ ...
نمایه ها:
نگرش | 
مرد | 
زن | 
شیراز | 

به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانش آموزان دبیرستان منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران مطالعه ای از نوع توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. اهداف این مطالعه عبارت بودند از: تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان، تعیین ارتباط K.A.P تغذیه ای دانش آموزان با متغیرهای مستقل، تعیین ارتباط آگاهی با نگرش با عملکرد و آگاهی با عملکرد تغذیه ای واحد مورد مطالعه. جامعه مورد بررسی کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران در سال ...

موضوع : "بررسی اضطراب و نگرش به ساختار روشهای تدریس در بین دانش‌آموزان پسر سال دوم تجربی نظام جدید شهر یزد در سال تحصیلی 1374-75 ". تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد تعامل ویژگی - روش (ATI) انجام شده است . ATI زمانی صورت میگیرد که دانش‌آموزانی با یکسری ویژگیهای معین، از یک روش تدریس خاص (یا ویژگی معینی از آن) استفاده بیشتری میبرند. این تحقیق نیز ارتباط بین سطوح اضطراب (ویژگی) و نگرش به ساختار روشهای تدریس را (روش) مورد بررسی قرار میدهد . براساس تحقیقات پیشین، دانش‌آموزان دارای سطح ب ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی و مقایسه نگرش فرزندان سالمندانی که در منزل زندگی می‌کنند و سالمندانی که در سرای سالمندان بسر می‌برند نسبت به سالمندان و سالمندی انجام گرفته است . در این پژوهش مجموعا 120 نفر شرکت کردند (60 نفر از هر گروه). برای انتخاب نمونه‌های پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی و تصادفی دو مرحله‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای در سه قسمت و حاوی 52 سئوال بوده است ، که قسمت اول، 7 سئوال مربوط به مشخصات د ...
نمایه ها:
نگرش | 
کودک | 

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه نگرش و میزان فعالیت بدنی والدین با نگرش و میزان فعالیت بدنی فرزندان بود. به همین منظور از میان کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز (38000 هزار نفر) تعداد 400 نفر (222 دختر و 178 پسر) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و همین تعداد نمونه برای والدین آنها در نظر گرفته شد که تعداد 357 نفر (93 درصد) در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های نگرش والدین و نگرش دانش آموز به فعالیت بدنی، فعالیت بدنی والدین ( ...
نمایه ها:
نگرش | 

این تحقیق نگرش دانش آموزان ایرانی مقطع متوسطه اول (راهنمایی) را نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از جنبه های مختلف رفتاری، شناختی و احساسی مورد بررسی قرار داده است. همچنین این تحقیق تفاوت در نگرش این دانش آموزان را نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از از لحاظ جنسیت بررسی نموده است. به علاوه، این تحقیق وجود ارتباط بین نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و نمرات آنها در آزمون پایانی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان در تحقیق بطور کلی نگرش مث ...