عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 635

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بوده و بر سرکشی، تمرد و آزاردهندگی دلالت می‌کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می‌کند. در جهان امروزی، نوآوری حداقل ضرورت لازم برای یک کشور جهت افزایش توانمندی در زمینه رقابت با سایر کشورها می‌باشد. همگام با جهانی شدن، همه کشورها باید به منظور رقابت موثر جهانی نوآوری کنند. طبیعت رقابتی ...

در دنیای نوین خلاقیت و نوآوری، سازمان ها در برنامه ریزی برای چشم انداز آتی خود، درگیر چالش های بسیار بزرگی در موضوع پیش بینی رشد و حضور فعالانه در بازار رقابتی هستند. نوسانات محیطی به قدری توسعه یافته است که شرکتها متوجه تغییرات لحظه ای در محیط رقابتی نیستند و بیشتر تمایل به اندازه گیری وضعیت موجود دارند تا جایگاه خود در بازار سهمگین رقابت را حفظ نمایند. بخش خصوصی در سایه دولتی ماندن اقتصاد ایران نسبت به سیستم اقتصادی بدبین شده است و تمایل به محافظه کاری وپنهان نمودن فعالیت ه ...

باظهور تکنولوژی های جدید سرعت جهانی سازی هرلحظه درحال افزایش است ماهیت محیط تجارت دچار تغییر شده است و رقابت شدیدی برای تصاحب سهم بیشتری از بازار به وجود آمدها ست درچنین محیطی نوآوری به تنها کلید ساختن مزیت های رقابتی برای سازمان ها و بنگاه های تجاری تبدیل شده است اکثرتحقیقات صورت گرفته توسط محققین برموضوعاتی همچون نوآوری درصنایع ارتباطی تولیدی و مالی متمرکز بوده است و مطالعات کمی درحوزه نواوری درخدمات انجام شده است این مقاله متمرکز برنوآوری خدمات درصنعت هتل داری بوده و اهداف ...

یکی ازمهمترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نوآوری تکنولوژیکی است . این عامل بقدری در تسریع توسعه اقتصادی قاطع و موثر است که بسیاری از علمای اقتصاد وجه تمایز کشورهای توسعه یافته از کشورهای توسعه نیافته را درجه تکامل و چگونگی نوآوری تکنولوژیکی می‌دانند. لذا نوآوری تکنولوژیکی هسته مرکزی توسعه اقتصادی بشمار می‌آید. بنابراین نظر به اینکه منشاء و منبع توسعه اقتصادی نوآوری است ، باید به نوآوری تکنولوژیکی توجه خاصی نمود. نوآوری با اتکاء به دو منبع سرمایه‌ای که شامل سرمای ...
نمایه ها:
پژوهش | 
فرهنگ | 
آموزش | 

‏‎‎‏زمانی بنیان های توسعه ملی در بخش آموزش عالی بخوبی تعبیه خواهد شد که خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نهادینه شده و به رفتاری نافذ در فرایند تصمیم گیری علمی، آموزشی، پژوهشی تبدیل گردد. هدف این تحقیق بررسی و تبیین سازه های خلاقیت و نوآوری اعضای هیات علمی درچارچوب سه متغیر: ساختاری، منابع انسانی و فرهنگی با هفده مولفه مربوط و تخمین نسبت امتیازات کسب شده نمونه آماری برای دانشگاه شهید بهشتی بررسی تطبیقی وتعیین میزان تاثیر متغیرهای مربوط میباشد. حجم نمونه 88 عضو ...

در عصر ما که عصر شتاب و سرعت ، دگرگونی و تغییر است ، نوآوری به عنوان نیاز اساسی برای محیط پیچیده و پویای معاصر درآمده است. افزایش رقابت ، شرایط متغیر و بین المللی ، نوآوری و خلاقیت را به عنوان پیش نیاز اجتناب ناپذیر برای رشد ، موفقیت و بقای سازمانهای امروزی که ویژگی آنها پویایی ، پیچیدگی و ابهام است ، در آورده است. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد ، توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارت و توسعه فرهنگ یادگیری ...

این پژوهش به دنبال شناسایی تجربه های نوآوری مدیران کتابخانه های دانشگاهی بود تا با بررسی فرآیندی که آنان برای پیاده سازی پروژه های نوآوری در پیش گرفته اند، به راهکار یا مدلی به منظور توسعه ی نوآوری در محیط کتابخانه های دانشگاهی دست یابد. به خاطر ماهیت اکتشافی، در این پژوهش از روش شناسی کیفی بهره گرفته شده است. به کمک شیوه ی نمونه گیری هدف مند با 13 مدیر کتابخانه ی دانشگاه دولتی در پنج شهر اصفهان، اهواز، تهران، شیراز و مشهد که تجربه ی نوآوری داشته اند مصاحبه ی نیمه ساختار یافت ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در سازمان های عمومی انجام شده است. جامعه مورد بررسی مدیران و کارکنان سازمان های عمومی شهرستان تربت جام می باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از آزمون t تک نمونه برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که تأثیر سبک رهبری، مهارت ادراکی مدیران و ساختار سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان بالا بوده ولی تأثیر سطح تحصیلات کارکنان بر خلاقیت و نوآوری در سازمان در سطح پایینی قرار دارد. در پایان مقاله پ ...

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینینامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و صنعتی، پرشتاب تر از هرزمان دیگری در طول تاریخ حیات بشری می باشد. از این رو، عصر حاضر هم چنین با عنوان هایعصر اطلاعات وعصردانش و توانایینامیده می شود. کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد. این مقاله، استدلال مینماید که ترکیب کارآفرینی ...
نمایه ها: