عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین عقیده اند که ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی بویژه در کشورهای در حال توسعه امکانات جدیدی را برای افزایش صادرات فراهم می آورد، سبب ایجاد اشتغال شده انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمدهای ارزی می شود. براساس شواهد و اطلاعات موجود کشور ما از ایجاد مناطق ( پردازش صادرات ) بهره لازم را کسب نکرده است . بررسیها نشان می دهد که دلیل عدم موفقیت این مناطق در ایران ، عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و ...

پژوهش حاضر با هدف، شناسایی موانع سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد تجاری ماکو انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. داده‏های پژوهشی به روش میدانی جهت آزمون فرضیات و به روش کتابخانه‏ایی برای تبیین موضوع جمع‏آوری گردید. جامعه آماری متشکل از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی آشنا با مقوله مناطق آزاد و بخصوص کارشناسان آشنا با منطقه آزاد ماکو و اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. ...

توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمیگزینند.با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و... مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند. کشورها بدنبال طراحی مکانیزمهایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند. از جمله مکانیزمهای مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناط ...

بسیاری از مردم جهان، از دیرباز به جهانگردی علاقه مند بودند، چرا که از طریق جهانگردی آداب و رسوم ملل مختلف به یکدیگر منتقل می شود، و امروزه توریسم به دلیل درآمد بسیار برای کشورهایی که بازدید می شوند، به یک صنعت تبدیل شده است و کشورها برای آن زیرساخت هایی ایجاد کرده اند. در بازار توریسم، رقابت از موضوعات بدیهی محسوب می شود، بازار توریسم یعنی رد و بدل شدن عرضه و تقاضای توریست با همکاری و مدیریت آژانسهای جهانگردی و مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با این صنعت، مسئله همکاری و مدیریت ...
 
موضوع تحقیق عبارت است از بررسی موانع جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کیش . در این تحقیق منظور از سرمایه‌گذاری امکان سرمایه‌گذاری توسط هر دو گروه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. منظور از موانع جذب سرمایه‌گذاری هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. چنانکه پیداست اقدام سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه‌ها و پیش‌فرضهایی می‌باشد، تا زمانی که زمینه‌های لازم فراهم نگردد، سرمایه‌گذاری شکل نم ...
  
موضوع تحقیق عبارت از: بررسی موانع سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی، است . ابتدا اصطلاح منطقه ویژه اقتصادی را تعریف می‌کنیم . منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیائی مشخصی از سرزمین کشور میزبان اطلاق می‌شود که مجهز به انواع منطقه‌های پردازش صادرات ، انبارهای آزاد در انواع متفاوت آن می‌باشد. در این منطقه صرف نظر از فعالیتهایی که در درون منطقه‌های پردازش صادرات و یا انبارهای آزاد آن انجام می‌شود و از انواع تسهیلات برخوردار است ، پاره‌ای از مزایا مانند: معافیت م ...