عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژیک توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد چابهار انجام پذیرفته است. نمونه آماری در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گيري قضاوتی و تعداد 60 نفر تعیین گردید.این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش بررسي آن روش ترکیبی(پيمايشی- توصيفي و تحليلي) است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، وضعيت گردشگري در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سپس براي تجزيه و تحليل يافته ها مدل SWOT مورد استفاده قرار گرفت.براي اين منظور محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف ) و محیط خارجی (فرصته ...

چكيده پیروی كشورهای رو به توسعه از سیاست صنعتی شدن، از طریق توسعه صادرات است. در چارچوب اين سياست صنایعی بالاترین اولویت را پیدا می‌كنند كه در بازارهاي جهاني بهتر مي درخشند.از طريق صـادرات نه تنها ارز مورد نياز واردات مواد واسـطه‌ای و كالاهای سرمایـه‌ای لازم ایجاد می‌شود بلكه از طریق تعهد نظام تجاری كشور به اجرای ضوابط و الزامات بازار جهاني در سیاست توسعه صادرات، چنان تحول مداومی در نظام فعالیتهای تجــاری و در نتیجه نظام تولیدی كشور ایجاد می‌شود كه به طور خودجوش ...

دولت ایجاد سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم ، کیش و چابهار را در سال 1369 اعلام نمود . هدف از ایجاد این مناطق ، تولید به منظور صادرات ، ایجاد اشتغال ، انتقال تکنولوژی و در نهایت شکوفائی توسعه مد نظر بوده است . در عین حال ، رشد اقتصادی ، اشتغال ، جذب سرمایه و تکنولوژی ، از چالش های بزرگ کشوراست و مناطق آزاد به دلیل مجاورت در مرز کشور ، ناگزیر در خط اول جبهه اقتصادی کشور در مناسبات اقتصادی بین المللی هستند . در این تحقیق ، نقش فعالیت های تجاری – صنعتی منطقه آزاد قشم در توسعه ...

یکی از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دولت اجازه داده شد که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی، به ایجاد صنایع و انتقال تکنولوژی کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. این مقاله در صدد بیان توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی به عنوان مکانیزم تجارت نوین در استان کردستان است. از لحاظ روش شناختی، تحقیقی توصیفی است که مباحث تئوریک آن با رو ...

از آنجا که تکنولوژی به عنوان کالائی ارزشمند در انحصار دارنده آن است، دستیابی به آن به راحتی امکان پذیر نبوده و بدین منظور شیوه هایی مختلف پیش بینی شده است. یکی از روشهای مهم انتقال تکنولوژی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریز فناوری می باشد که موفقیت یا عدم موفقیت در اخذ تکنولوژی توسط کشور میزبان با استفاده از این روش به عوامل متعدد بستگی دارد. همچنین مناطق آزاد نقش تعیین کننده در جذب فناوری سرریز شده از کانال واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در نت ...

عمده اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد کشور عبارت از: توسعه صادرات غیر نفتی، تحصیل ارز، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال مولد و مفید و ... می باشد. براساس بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، آنچه از عملکرد چند ساله مناطق آزاد کشور برمی آید نشانگر این واقعیت است که این مناطق نه تنها به هیچ یک از اهداف مورد نظر قانون گذار دست نیافته اند بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به داخل کشور محدود شده اند. به عبارت دیگر به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات کامل و ...

گردشگری یکی از پایدارترین، مطمئ نترین و سالم ترین منابع درآمدی در تجارت جهانی بوده وعنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و ترازهای پرداخت بسیاری از کشور گردیده و موجب توازن بازارهای جهانی شده است. گردشگری نیز، مانند دیگر فعالیت های اقتصادی زمانی پدید م یآید که عناصر ضروری در کنار هم قرار گیرند و آن را پدید بیاورند. در اینجا سه عنصر وجود دارد: 1-درآمد متغیر یعنی پولی که صرف خرید لوازم غیر ضروری می شود. 2- وقت که صرف خرید شود. 3- سازمان دهی در غالب مسکن و تسهیلات و وسائل ...

بررسی و طراحی اولیه آب شیرین‌کن خورشیدی برای منطقه آزاد قشم: با توجه به اعلام نیاز منطقه آزاد قشم برای احداث یک واحد سیستم آب شیرین‌کن خورشیدی با ظرفیت 5000 لیتر در روز به سازمان، این طرح با اهداف زیر تعیین شد: -1 تعیین شرایط اقلیمی و موقعیت جزیره از لحاظ پراکندگی روستاها و مراکز جمعیت و نیاز منطقه و اطلاعات لازم از قبیل موارد احتمالی منابع انرژی کمکی رایگان با قیمت مورد لزوم دو منطقه. -2 مقایسه و ارزیابی انواع مختلف آب شیرین‌کن‌های خورشیدی با توجه به فاکتورهای مخ ...

کشور ما برای بازسازی و نوسازی صدمات ناشی از جنگ تحمیلی و همسویی و همپایی با روند شتابنده رشد اقتصادی در قاره آسیا و پیشبرد توسعه اقتصادی خود راهی جز افزایش در نرخ سرمایه گذاری های خود چه در داخل سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد ندارد. مسأله اشتغال نیز از مسأله سرمایه گذاری کم اهمیت تر نیست. مروری بر سیاست های جمعیتی کشور گواه آن است که جمعیت کشور طی دوره (75-1335) سه برابر شده است. این مسأله یک ساختار جمعیتی جوانی را پدید آورده است که در صورت عدم توجه کافی به آن مشکلات عدیده ای ...