عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج بدست آمده نشان داد که بین دانش آموزان موفق و ناموفق از لحاظ میزان استفاده از راهبردهای بسط دهی و نظارت بر درک مطلب تفاوت معنادار وجود دارد . بعلاوه از لحاظ رشته تحصیلی در گروههای ریاضی -فیزیک و علوم انسانی تفاوت معناداری در راهبرد های بسط دهی و نظارت بر درک مطلب و در گروههای ریاضی - فیزیک و علوم انسانی تفاوت معنادار در راهبردهای سازماندهی و نظارت بر درک مطلب بین دانش آموزان موفق و ناموفق وجود دارد . افزون بر آن نتایج تحلیل تمایز نشان داد که در گروه ریاضی - فیزیک ، راهبر ...

دانشمندان روش شناسی پژوهش ها را به دو گروه کلی طبقه بندی می کنند: 1- پژوهش های کمی، 2- پژوهش های کیفی. هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد پژوهش های کیفی است. بنابراین، ابتدا ویژگی های مهم پژوهش های کیفی و اختلاف های مهم بین این گونه پژوهش ها و پژوهشهای کمی بررسی می شود. سپس، چند نمونه بارز از پژوهش های کیفی مورد بحث قرار می گیرند، و کاربردهای عمده آن ها نیز عنوان می شود. نتیجه گیری این بررسی به قرار زیر است: 1-پژوهش های کیفی از نظر اهمیت و ساختار علمی روش تحقیق، اصالتاً د ...

روشن ساختن اندیشه و دیدگاه فقه و علوم اسلامی پیرامون فقه جزائی اسلام و پیرامون زن و تنقیح کردن نکات مبهم در زمینه اینکه چرا اسلام بین زن و مرد در حدود و دیات و قصاص فرق گذاشته و این فرق آیا وجود دارد؟ اگر هست در چه مواردی و تا چه حد؟ ...
نمایه ها:
اسلام | 
حدود | 
فقه | 
دیات | 
قصاص | 
زنان | 

نتیجه تحقیق نشانگر این است که، 1) نگرش فارغ‌التحصیلان مزبور نسبت به روش تحقیق و عوامل آموزشی آن متوسط یا خنثی ( نه مثبت ، نه منفی)، اما با آرایش رو به منفی است . 2) ارزیابی و گرایش ارزیابی فارغ‌التحصیلان نسبت به عوامل آموزش (استاد و اهداف آموزش ) از حیطه شناختی به سمت حیطه عاطفی و سپس حیطه مهارتی سیر نزولی می‌یابد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شیمی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دین | 

جنبش نرم افزاری صرفاً به معنای آموزشی، تدریس و تعلیم و تعلم نیست. جنبش نرم افزاری یک حرکت علمی اجتماعی« آزاد اندیشی » را به فرآیند تعلیم و تعلم ما تزریق می کند. واژه « نظام سیستماتیک » و « روحیه علمی » است که دو رکنمتعلق هر آن چیزی است که قرار است اندیشه از آن آزاد باشد . یکی از مهمترین موانع فرایند تولید اندیشه به طور عام وتوسعه علوم انسانی به طور خاص را میتوان در نسبت فرآیند تولید اندیشه و علوم انسانی با اصل آزاد اندیشی و اندیشه هایآزاد مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. ظهور و ...

چکیده ندارد.