عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نظر مقام معظم رهبری شاخص‌ها و معیارهای عدالت اجتماعی ـ سیاسی عبارتند از: دسترسی همگان به فرصت‌های برابحقاین رساله پیرامون عدالت اجتماعی ـ سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری می‌باشد. پرسش ر در جامعه، رعایت شایستگی‌ها و اهلیت‌ها در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حق اظهارنظر و آزادی بیان در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حمایت قانونی و برخورداری ازوق دادرسی. وجود این معیارها در جامعه نشانگر وجود عدالت در جامعه است. از طرف دیگر برای اجرای عدالت قطعاً وجود حکومت اسلامی لا ...

با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی که به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع خدمات و منابع عمومی را پیگیری می‌کند. و اهمیت تحقق آن در شهرهای ایران و هم‌چنین شهری مانند زنجان که در مسیر دو قطبی‌شدن و گسترش شکاف‌های اجتماعی حرکت می‌نماید و هم‌چنین در پاسخ به روح انسان‌ها که همواره در کنار آزادی، خواهان زندگی در جامعه‌ای عادلانه بوده‌اند، لزوم توجه به عدالت اجتماعی از سوی برنامه‌ریزان، تصمیم گیرندگان و مجریان بیش از پیش احساس می‌شود. برقراری عدالت در ابعاد مختلف آن همواره یکی از آرمان‌های ...

هدف : عدالت در مشارکت مالی سلامت که به بحث سهم عادلانه مردم از هزینه های سلامتی می پردازد، یکی از زیر مجموعه های سه هدف اصلی نظام های سلامتی – ارتقاء سلامت، پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی - است. لذا هدف از این تحقیق محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت در مناطق مختلف ایران است. روش: در این مطالعه از آمار و اطلاعات بودجه خانوار که از مرکز آمار ایران گرفته شده، استفاده شده است. به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و به منظور اجتناب از تورش در محاسبات ، کشور به 6 منطقه جغرافیا ...

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با ...

تحولات فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متاثر از مدنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان‌شهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی – کالبدی آن‌ها به وجود آورده است؛ لذا در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر و عدم توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات، در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. چنین وضعیتی سنخیتی با رشد زیر ساختهای شهری ندارد و ظهور بحرانهای اجتماعی و مشکلات پیچیده کالبدی – فضایی را در پی دارد. از این رو پرداختن به موضوع عدالت فضایی و به ...

عدالت همواره موضوع بحث‌برانگیزی بوده و به دشواری امکان توافق در خصوص تعریف و ابعاد آن وجود دارد. به باور شماری از صاحب‌نظران جهت تعیین عدالت، برای هر موهبت یا نعمت و یا به عبارت دیگر هر حوزه‌ای می‌بایست معیارهای مشخصی تعریف شود و بی‌شک حمل‌ونقل را می‌توان یکی از این حوزه‌ها به شمار آورد. حوزه‌ای که به ویژه در پژوهش‌های داخلی پرداختن به آن به نسبت پژوهش‌های خارجی بسیار کمتر بوده است. در این پژوهش به منظور ارزیابی طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، پنج معیار فرصت برابر، تفاوت، ن ...

تامین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکاء بر آن ها الگویی موفق از تامین اجتماعی برقرارگردیده بود. در سده های اخیر در بستر بنیادهای فکری و فرهنگی و تحولات صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تامین اجتماعی پدیدار گردید و به تدریج در کشورهای اسلامی نیز استقرار یافت. از آنجا که الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بی ...

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ...

آثار و پیامدهای آموزرش عالی در توسعه ی تمامیت فردی افراد، از جمله مهمترین اهدافی است که نظام های آموزش عالی برای بهینه سازی و گسترش آن تلاش می کنند. در واقع، چنانچه کار ویژه های آموزش عالی که عبارتند از: آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی یا به سخنی دیگر "جامعه پذیری" را در نظر داشته باشیم، نظامی می تواند موفق تر باشد که بتواند به همسوسازی این سه کار ویژه بپردازد. بازتاب جامعه پذیری را می توان در تولید "اعتماد اجتماعی" که به همکنشی اجتماعی فزاینده تری می انجامد، مورد کندوکاو قرار د ...