عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ابتدا کلیاتی درباره نقش و اهمیت طبقه‌بندی مشاغل تاریخچه آن در جهان معاصر و سیستمهای مختلف ارزیابی مشاغل ارائه میشود آنگاه روشهای کلاسیک و بویژه سیستم امتیازی مورد بررسی مقایسه‌ای قرار میگیرد. سپس سیر تکوین و تحول طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در ایران بررسی شده و از جمله نظام اصلی و فرعی ارزیابی مشاغل در موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری، نظام پرداخت‌های مربوط و نظام هماهنگ پرداخت (و مقایسه آن با نظام فعلی) ارائه میگردد. متعاقبا" نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و ...

در این پایان نامه تاریخجه و ارکان سازمان بیمه های اجتماعی،اهمیت و مزایاو روشهای اصلی طبقه بندی مشاغل ،مراحل کلی طرح طبقه بندی مشاغل در سازمان بیمه های اجتماعی و درپایان پرسشنامه تجزیه و تحلیل شغل و ارزیابی طبقات مشاغل و همچنین ارائه پیشنهادات جهت راه حل آنها بررسی شده است. ...

بررسی تاریخی نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل ، مراحل ارزشیابی مشاغل و روشهای آن ، بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل قسمت کنترل فنی یک کارخانه موتورسازی ، جدول تخصیص امتیازات به مشاغل در این پایان نامه تشریح شده است . ...

در این تحقیق رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران از عوامل اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان دولت مورد بررسی علمی قرار گرفته است . در واقع عواملی که در اینگونه بررسیها می‌تواند ملاکی برای صحت مطالعات باشد مورد سنجش قرار گرفته است . بعبارت دیگر در صورتیکه مدیران جامعه مورد مطالعه بخواهند رضایت شغلی کارکنان تحت نظارت خود را از طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود که عامل کیفی است ، مورد ارزیابی قرار دهند، این تحقیق در مقطع زمانی مورد نظر قادر خواهد بود آنها ...

چکیده ندارد.
 
مسئله مورد بررسی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل کارگرری در سازمان میراث فرهنگی کشور است اما طرح موضوع جدیدی نیست . اغلب سازمانها راه حل مشکلات نیروی انسانی را د سیستم‌های حقوقی و دستمزد و طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل جستجو می‌کنند. کاربرد سیستم مطرح شده قبلی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی محدودیتهائی را ایجاد نموده بود و این سیستم کارایی لازم را نداشت با توجه به تجارت ناموفق گذشته در سالهای اخیر تغییرات زیادی در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مشاهده می‌شود طرحهای طبقه‌بندی مشاغل کارگری قب ...

پژوهش حاضر نیز همانند هر کار مطالعاتی دیگر اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. بطور کلی می‌توان گفت هدف غایی و اصلی از انجام این پژوهش ، تهیه یک طرح طبقه‌بندی جامع در نهاد می‌باشد. اما در لوای تحقق هدف مزبور، اهداف دیگری نیز متصور است که اجمالا به شرح ذیل می‌باشد: -1 مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات پیرامون مشاغل نهاد و تجزیه و تحلیل آنها. -2 تهیه و تدوین فرم‌های شناسنامه شغلی (شرح شغل + شرایط احراز شغل). -3 تعیین رسته‌ها، رسته‌های فرعی، رشته‌ها و طبقات شغلی. -4 تخصیص مشاغل به طبقات شغلی. ...

بدون شک مهمترین منبع استراتژیک یک جامعه و به تبع آن یک سازمان، نیروی انسانی است که از ارزشی والا برخوردار است . طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و سپس اجرای صحیح آن به منابع انسانی یک سازمان امکان می‌دهد که با در دست داشتن تصویر روشن و واضحی از فضای کاری و آینده شغلی و نیز چگونگی شروع، ادامه و خاتمه فعالیت خود و میزان حقوق و بهره‌مندی خویش از سازمان، وضعیت خود را دقیقا شناخته و در مورد نحوه ادامه خدمت خویش تصمیمی منطقی و مبتنی بر اطلاعات لازم را اتخاذ نماید. این تحقیق دو هدف عمده ر ...