عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) جوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی‌متر، در 27 عدد مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن آب توزیع گردیدند. تیمار بندی بر اساس طرح ماتریکس (3×3) شامل سه سطح شوری 3-0، 15-12 و 35-32 قسمت در هزار در سه سطح پروتئین جیره غذایی 25، 35 و 45 درصد طراحی شد. غذادهی 4 بار در روز د ...

زاینده رود شاهرگ حیاتی دشت اصفهان است و اهمیت فوق العاده کیفیت این رودخانه از نظر مصارف شرب ، کشاورزی و صنعت بر کسی پوشیده نیست . شوری آب زاینده رود و تغییرات فصلی آن در طول مسیر از ایستگاه پل مورگان تا باتلاق گاوخونی با برداشت نمونه‌های فصلی از چهارده ایستگاه در طول سه سال مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاکی از افزایش تدریجی هدایت الکتریکی و غلظت کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ، کلر ، سولفات و بی کربنات از ایستگاه اول (پل مورگان) تا ایستگاه دهم (پل زیار) و سپس افزایش سریعتر ا ...

به منظور ارزیابی تحمل ژنوتیپهای چغندرقند به شوری، 20 ژنوتیپ در شرایط گلخانه با شوری 12، 16 و 24 دسی زیمنس بر متر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در مزرعه با شوری اب 5/1+8 و 5/1 + 12 دسی زیمنس بر متر ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین شوریهای مختلف، ارقام و اثر متقابل آنها موجود است. میانگین عملکرد ارقام در شوری 8 برابر با 9/22 تن در هکتار و در شوری 12 به 81/16 تن در هکتار رسید. دو رقم 463، 7112 و 8150 حساسیت شدید به شوری نشان دادند و عملکرد آنها کاهش یافت رقم ...

نتایج نشان می دهد که با افزایش شوری آب آبیاری از 2 تا 11 دسی زیمنس بر متر عملکرد و اجزا عملکرد کاهش داشته است . همچنین تفاوت معنی داری در چهار لاین جدید گلرنگ ( اصفهان 66 ، اصفهان 22، اصفهان 28 و اصفهان 14 ) مشاهده نگردید. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
گیاه | 
لاین | 

این طرح بمنظور بررسی اثر Ec های مختلف آب آبیاری بر روی نحوه رشد و عملکرد برنج تهیه شده در سال 71 در ایستگاه تحقیقات خاک و آب گیلان به مدت 2 سال ، بصورت گلدانی در 6 تیمار و 4 تکرار در قالب یک طرح کاملا" تصادفی با تیمارهای زیر اجراء می‌گردد: 10=Ec آب آبیاری -5 2=Ec آب آبیاری -1 12=Ec " -6 4=Ec " -2 6=Ec " -3 8=Ec " -4 ...

در سه سطح شور ی آب، 5، 7 و dS/m 10 آزمایش 5 رقم یونجه با سه تکرار اجرا گردید که در شوری 5/10 بعلت شوری بالا بذر جوانه نزده و حتی عملیات واکاری در اسفند 7 7 نیز انجام گردید. لذا در سطح شوری فوق آزمایش حذف و در دو سطح دیگر ادامه یافت. نتایج آزمایش نشان داد که در شوری کم dS/m 5 یونجه همدانی با 46/27 و در شوری بالا یونجه رقم سی ریور با 57/11 تن در هکتار بیشتری عملکرد علوفه را تولید نموده و از لحاظ آماری معنی دار نبودند و همه ارقام در کلاس A قرار دارند. از نظر عملکرد علوفه خشک د ...

آزمایش فوق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و سه تیمار مجزا اجرا و در سال اول نتایج نشان داد که در مزرعه با شوری آب dS/m 9/4، بهترین تیمار کودی N90P150 و در شوری آب dS/m 6/4، N90P45 و در مزرعه با شوری آب dS/m 10 بهترین تیمار N100P24 بود و در سال دوم نتایج در شوری آب dS/m 5/7 بهترین تیمار N178P75 و در مزرعه با شوری آب dS/m 9، بهترین تیمار N75P27 بود. ...

1024 توده از گندم های موجود در بانک ژن جهت دومین سال اجرای طرح در تاریخ 16/9/78 در کرج و اردکان یزد در شرایط طبیعی بطوریکه در اردکان ‏‎EC‎‏ ( هدایت الکتریکی) آب 258/8 و ‏‎EC‎‏ خاک در عمق 20-0 سانتی متر 11/8، ( تکرار اول ) در عمق 40-20 سانتی متر 09/6 و در عمق 20-0 سانتی متر 89/6 ( تکرار دوم) بود 135 توده ( به صورت تک بوته ) با توجه به بعضی از صفات مهم زراعی و فنولوژیکی انتخاب گردید. در ضمن 18 صفت مهم فنوتیپی، زراعی و فنولوژیکی طبق دستورالعمل ‏‎IPGRI‎‏ اندازه گیری گردید. ...

پنج کیفیت آب آبیاری شامل =EC1 آب رودخانه (بامتوسط هدایت الکتریکی 1500میکروموز برسانتیمتر)وEC2 =4000 و EC3=6000 وEC4=9000 وEC2=12000 میکروموز برسانتیمترکه ازمخلوط نمودن آب رودخانه باآب زهکش بدست خواهدآمددرپنج تکراربرروی گیاه یونجه مصرف واثرات شوری آب روی کاهش محصول یونجه وپتانسیل آب دربرگ وتجمع املاح درگیاه وهمچنین تغییرات خواص فیزیکی وشیمیایی خاک تاعمق 2 متری بررسی خواهدشد ...