عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم شهروندی به دلیل ماهیت پویایش، منطق مساوات گرایانه‌اش و ناظر بودنش بر یک سری از حقوق و تعهدات ملازم با آن در جهت فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای توسعه‌ی پایدار و همه جانبه امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی شهروندی معلم‌های منطقه 11 شهر تهران انجام شد. متغیر وابسته که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده بود توصیف آگاهی شهروندی معلم‌ها بود که در دو بعد حقوق و تعهدات سنجیده شده و با متغیرهای مستقلی هم چون سرمایه اجتماعی، ...

ادبیات اخیر مدیریت ورزشی نشان می دهد که حمایت های سازمانی ادراک شده بر تعدادی ازنگرشها و رفتارهای تاثیر گذار بر عملکرد کارمندان اثر میگذارد. به همین دلیل هدف از تحقیق، بررسی رابطه حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان ایران بود.روش پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان که 65 نفر می با شند تشکیل داده اند. نمونه آماری برابر ...

ارسطو به‌عنوان اندیشمندی سیاسی و فلسفه‌ی در کتاب سوم رساله‌ی مشهورش یعنی " سیاست " به تبیین عملی از گستره شهروندی در دو وجه کمی و کیفی ، و مضیق- محدود در انواعی از حکومت‌های خویش می‌پردازد. چنین مفهومی که متوجه کسب فضیلت است به‌منظور نیل به‌سوی غایت که همانا، برای شهروندان در شهر- دولت نوعی از نیک زیستی و فضایل اخلاقی به ارمغان می‌آورد. ازاین‌رو ، مفهوم شهروندی به‌عنوان موقعیت انحصاری و نابرابری طبیعی شده در پولیس ، نقطه‌ی بنیادین این پژوهش است ، چراکه منجر زیستی اخلاقی عقلا ...

چکیده در قرن اخیر به دلیل مشکلات و مصائب اقلیتها و توجه رهبران آنها به دستیابی کامل به حقوق خود، حقوق اقلیتها نیز در نظامهای داخلی و بین المللی جایگاهی پیدا کرده است . این که اقلیتهای زبانی و قومی این حق را داشته باشند که از رفتار برابر در قانون و در واقع همانند سایر شهروندان یک جامعه برخوردار شوند موجب تنشهایی در سراسر جهان گردیده است. کارکرد اصلی شهروندی عبارت است از اداره جامعه براساس اصول احترام به دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را استوار ...

چکیده: پژوهش حاضر در پی آن است که توسعه روابط شهروندی را از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربیان مورد بررسی قرار دهد. شهر، شهروندی و وظایف شهروندان در توسعه روابط شهروندی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بی‌گمان سلامت جامعه نخست در نوع روابط اجتماعی نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همگان استوار گردد و در چهارچوب قانون بعنوان مدافع حقوق همگان صورت گیرد و بالاتر از قانون حتی با مبانی ارزشی و اخلاقی درآمیزد، سلامت جامعه بطور بنیادی تضمین شده است. آگاهی از ح ...

مقوله ی شهروندی پیوند ذاتی با سیاست دموکراتیک دارد و یکی از شاخص های محوری ادغام اجتماعی در جوامع معاصر و بویژه در جوامع چند فرهنگی به شمار می رود. بررسی حاضر با هدف واکاوی وضعیت شهروندی و گونه های شهروندی و ابعاد آن با تأکید بر حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان سنندجی به انجام رسیده است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در مورد ۴۰۰ نفر از شهروندان سنندجی در بازه سنی ۱۸ تا ۵۴ سال انجام گرفت. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. بر مبنای یاف ...

هدف رساله حاضر ، ارائه نظریه ای هنجاری در باره شهروندی جهانی است که در آن برابری و تفاوت با هم سازگار باشند. بدین معنا که رساله حاضر تلاش می کند ، نظریه ای درباره شهروندی ارائه دهد که 1- فارغ از مرزهای قلمرویی همه شمول باشد 2- به همه انسان ها – فارغ از تفاوت های آنها - موقعیت سیاسی برابر اعطاء کند 3- تفاوت های گروه های فرهنگی را به رسمیت بشناسد. روش رساله برای دست یابی به این هدف روش تحلیل منطقی است. بدین معنا که با روش استدلالی نشان داده می شود که گزاره های جدید ( فرضیه ها ) ...

سلامت اجتماعی اساسی ترین جزءرفاه اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی رابطه فرهنگ ‏شهروندی و سلامت اجتماعی در میان زنان و مردان انجام گرفته است. دراین مطالعه از مولفه های احساس ‏تعلق اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای شهروندی برای سنجش فرهنگ شهروندی و مقیاس سلامت اجتماعی ‏کییز (2004) استفاده شده است. روش مطالعه پیمایشی بوده وابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه است. ‏جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بوده و از طریق فرمول کوکران و با ‏روش نمونه‌گیری خوشه ای ت ...

در این پژوهش، ابعاد تحقق مفهوم شهروندی در شورای شهر تهران، بر اساس الگوی شهروندی گفتگویی هابرماس، مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. هابرماس با طرح نظریات کنش ارتباطی و اخلاق گفتگویی و نیز پرداختن به زیست جهان و حوزه عمومی، فلسفه سیاسی گفتگویی خود را چارچوب‌بندی کرده است. نظریه شهروندی گفتگویی هابرماس نیز، از دل فلسفه سیاسی وی استخراج می‌شود که گفتگو و مباحثه میان‎شناسانه جهت حصول تفاهم و توافق، در یک حوزه عمومی گفتگویی ‎ـ‎ دموکراتیک، محور آن را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، شورا ...