عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پی - شمع یک سازه مرکب ژئوتکنیکی است که شامل اجزاء شمع، کلاهک و خاک زیرین می باشد. استفاده از پی – شمع می تواند باعث کاهش نشست‌های تفاضلی، کلی و افزایش ظرفیت باربری شالوده گردد. در این مقاله با استفاده از روش عددی تفاضلات متناهی و بهره گیری از نرم افزار دو بعدی FLAC 5.0 به بررسی اثر تغییرپذیری فضائی مقاومت برشی و سختی زهکشی نشده نهشته های طبیعی بر سهم باربری هریک از مولفه های کلاهک و شمع پرداخته شده است. به این منظور، با اتخاذ توزیع آماری نرمال برای مقاومت برشی زهکشی نشده در د ...

در سال‌های اخیر استفاده از شمع‌ها در زیر سازه‌های مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی، مجتمع‌های پتروشیمی سازه‌های دریایی و پل‌ها گسترش زیادی یافته است. طراحی ایمن و اقتصادی این نوع پی‌ها تحت اثر بارهای دینامیکی جانبی از اهمیت ویژ های برخوردار است. چنانچه نسبت نیروهای جانبی به نیروهای قائم کوچک باشد از نیروهای جانبی صرف نظر می‌شود در غیر این صورت تحلیل شمع تحت اثر بار جانبی الزامی بوده و بایستی با روش‌های مناسب اثر بار جانبی بر رفتار شمع تحلیل شود. همچنین توجه به این مسئله که اندرکن ...

در این پایان نامه سعی بر آن است تا با مدلسازی و تحلیل دو پی میکرو پایل و شمع عرشه تحت بارهای استاتیکی زیاد در خاک نرم، مقایسااهی نساااتاً جامعی با اسااتداده از نرمافزار آباکوس و با بهرهگیری از آیین نامه ریز شمع اداره بزرگراههای آمریکا، صورت پذیرد تا تحت بارهای وارده از طرف سازه و با توجه به مشخصات بستر، امکان انتخاب گزینه بهتر از بین این دو گزینه وجود داشته باشد. پس از مدلسازی انجام شده در این تحلیل، نتایج زیر حاصل میشود: ضخامت عرشه تاثیر چندانی بر باربری نداشته و شمعها بیشتر ...

در سال های اخیر استفاده از شمع ها برای کنترل نشست و از طرفی افزایش ظرفیت باربری پی ها به شکل موثری افزایش یافته است. از این رو نیاز به بهینه سازی این سیستم ها و بررسی عملکرد دقیق تر آن ها یکی از نیاز های امروزه علوم مهندسی می باشد. از طرفی با توجه به قرارگیری ایران در پهنه ای لرزه خیز، بررسی عملکرد این سیستم ها به هنگام زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بررسی به مطالعه عملکرد پی های مرکب رادیه شمع به عنوان سیستم بهینه شده پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تعدادی ...

پی های شمع-رادیه یک راه حل نسبتاً اقتصادی را برای جاهایی که رادیه منفرد نیاز طراحی را برآورده نمی‌کند ، مهیا می‌کند. در این شرایط، اضافه کردن تعداد محدودی شمع ، ظرفیت باربری نهایی ، میزان نشست کلی و نشست تفاضلی را بهبود می بخشد. مطالعات آزمایشگاهی بر روی مدل شمع رادیه بر روی خاک ماسه ای انجام شد. هدف، بررسی رفتار سیستم شمع رادیه در تعداد متعدد شمع و تراکم نسبی متفاوت خاک می باشد. برنامه ی تست زنی شامل رادیه بدون شمع و رادیه با 1، 4، 5 و 9 شمع در تراکم نسبی 32، 60 و 80% می باش ...

در زلزله های بزرگ مشاهده می شود، که حضور لایه روانگرا سبب آسیب های جدی در پی های شمعی شده است. با توجه به کاربرد وسیع پی های شمعی، ایمنی شمع ها در زمان زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مطالعات پس از وقوع زلزله در خاک روانگرا نشان داده است که گسیختگی ها فقط در سرشمع ها بوجود نیامده است بلکه در قسمت های پایین تر نیز، ترک وگسیختگی مشاهده شده است. نتایج بدست آمده از این پدیده نشان داد که هم نیروی ناشی از سازه و هم اندرکنش سینماتیکی بین شمع و خاک نقش مهمی در رفتار مکانیکی شمع ه ...

محتوای عمق بحرانی توسط برخی پژوهشگران در دهه های گذشته به عنوان عمقی که مقادیر مقاومتهای شمع پس از آن ثابت باقی می ماند، پیشنهاد شده است. گرچه بسیاری از تحقیقات اخیر اشاره کرده این مفهوم به دلیل تفسیر اشتباه داده های آزمایش می باشد. در این پژوهش، پنج روش مختلف شامل روش آنالیز استاتیکی، روشهای توصیه شده آیین نامه ای متحد و انستیتو نفت آمریکا و روشهای تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از نتایج آزمایشات درجای SPT و CPT ، جهت تعیین توان باربری شمع ها بر اساس نتایج آزمایشات بارگذا ...

با قرارگیری پایه‌های پل در مقابل جریان، گردابه‌هایی در مقابل آن شکل گرفته که در نتیجه فعالیت آنها مواد بستر پیرامون پایه فرسایش یافته و چاله آبشستگی شکل می‌گیرد و در صورت کافی نبودن عمق پی و شمع‌های پایه پل، شکست پل را به دنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر تاثیر ضخامت و تراز کارگذاری سرشمع و نیز هندسه گروه شمع بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در آزمایشگاه هیدرولیک و مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان و در ف ...

با توجه به کاربرد وسیع پی‌های عمیق در سازه‌ها خصوصاً سازه‌های ساحلی، نیاز به دانش درباره رفتار شمع در مقابل انواع بارهای وارده اعم از بار محوری، بار جانبی وبار پیچشی اهمیت می‌یابد. در صورتیکه بار جانبی وارده به سازه دارای خروج از مرکزیت باشد، نیروی وارده ایجاد کوپل پیچشی می‌کند. با توجه به اینکه وارد شدن نیروی جانبی خارج از مرکز معمولا دائمی نبوده و بصورت تصادفی به سازه وارد می‌گردد، مطالعات در مورد این نوع بارگذاری بسیار کمتر از سایر بارگذاری‌ها می‌باشد. این پایان‌نامه بر ...