عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

غبار تشویه مولیبدنیت حاوی عناصر با ارزشی مانند رنیم، مولیبدن و سلنیم می‌باشد که بازیابی این عناصر مانع از به هدر رفتن آنها می‌شود. بازیابی عنصر سلنیم موجود در غبار تشویه مولیبدنیت، علاوه بر صرفه اقتصادی باعث جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از این عنصر می‌شود. اهمیت سلنیم مربوط به کاربرد آن در یکسو کننده‌های جریان الکتریسیته، فناوری فتوکپی، دارو سازی، رنگ دانه‌ها، متالورژی و سایر صنایع می‌باشد. مطالعات صورت گرفته بر روی غبار تشویه مولیبدنیت به منظور استحصال عناصری مانند ...

یکی از روشهای حذف سلنیم از لجن آندی در شرایط اتمسفریک، استفاده از لیچینگ با اسید می باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط بهینه بازیابی سلنیم بدست آوردن سینتیک این لیچینگ مدنظر قرارگرفته شده است. برای لیچینگ،60 ، سلنیم از لجن آندی از اسید نیتریک استفاده شد و به منظور بررسی سینتیک، داده های سینتیکی در چهار دمای 90 40 و 25 درجه سانتیگراد و در دو غلظت 4 و 2 مولار به دست آمد. بدین صورت که غلظت سلنیم در زمانهای مختلف درمحلول لیچینگ اندازهگیری شد. لجن آندی به صورت پودر میباش ...
نمایه ها:
سلنیم | 

سلنیم از جمله عناصر مهم بیولوژیکی است که آنالیز آن در سرم خون و انواع میوه ، سبزی و گوشت از اهمیت خاصی برخوردار است. تکنیک های مختلفی برای آنالیز سلنیم وجود دارد . هدف از انجام این پروژه بررسی آنالیز سلنیم با روش لومینسانس شیمیایی با وارد کردن هیدرید در آشکار ساز شعله شیمیایی با شعله هیدروژن - هوای غنی از هیدروژن بوده است. در ابتدا سل تولید هدرید و دستگاه آشکارساز شعله شیمایی ساخته شد . صحت عملکرد دستگاه با اتصال آشکار ساز با اتصال آشکار ساز شعله شیمیایی به کروماتوگرافی گازی ...

اگرچه یافته ها برای اتباط سلنیم و خطر بیماری های قلبی مبهم است ولی میزان واکنشهای اکسیداتیو و عفونتها به سطح سلنیم خون بستگی داند و مطالعات نشان داده اند که میزان سلنیم بالاتر مفیدتر می باشد . هم اکنون روشهای پیچیده و گسترده تئوری و بالینی برنامه ریزی شده اند تا این فرضیه که افزایش میزان مصرف و جذب سلنیم ممکن است همراه کاهش خطر سرطان باشد را رد یا اثبات کنند . کمبود سلنیم در مصرف روزانه در برخی کشورها مخصوصا در اروپا موجب وقوع دلایلی که به اثبات این فرضیه کمک می کند . یک روش ...

سلنیم یکی از ریز مغذیهای ضرروری بدن است.کمبود سلنیم با عوارض کلینیکی متعددی در انسان و دام های اهلی همراه میباشد.سلنیم وظایف سلولی و مولکولی متنوعی رابرعهده دارد. نقش آن به عنوان یکی از عناصر ساختاری سلنوآنزیمها از جمله آنزیمهای درگیر در متابولیسم هورمونهای تیروئیدی بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. تا به امروز نقش آن در تنظیم رونوشت برداری در سلولهای تیروئیدی ناشناخته مانده است. در این مطالعه فرض ما بر این بود که سلنیم در تنظیم رونوشت برداری در تایروسیتها نقش دارد.ب ...

قسمت I : یک روش سینیتیکی - اسپکتروفتومتری برای اندازه‌گیری مقادیر کم سلنیم (0/01-0/mg/ml)ارائه می‌شود که بر پایه اثر کاتالیزوری سلنیم (IV) در واکنش احیاء گالوسیانین بوسیله سولفید سدیم است که یک محصول بی‌رنگ تولید می‌کند . واکنش بوسیله اندازه‌گیری تغییر جذب در 620 نانومتر و در 30 درجه سانتیگراد به روش اسپکتروفتومتری دنبال و ثبت می‌شود . حد تشخیص روش 0/002 میکروگرم بر میلی لیتر میباشد . سلنیم (VI) را می‌توان با اسید کلریدریک داغ به سلنیم(IV) احیاء کرد، پس می‌توان کل سلنیم را ان ...
نمایه ها:
ید | 
آزید | 
سلنیم | 

-1 بررسی دقیق ماخذعلمی درموردروشهای تعیین سلنیم وحذف آن وتوسعه روشهای اندازه گیری وحذف این عنصرازمحیط شیمیائی -2 اجرای طرح بمنظور تحقیق به این هدف که برای مطالعه وحذف این عنصر سمی بهرگونه ای که باشد روشی بدست آید. ...
نمایه ها:
سلنیم | 

سلنیم (Se) به دلیل وجود آن در جایگاه فعال آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان یک ریزمغذی ضروری برای انسان، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها شناخته شده است. با وجود اینکه Se برای گیاهان عالی عنصری ضروری نیست اما گزارش‌های زیادی در مورد اثرات مثبت Se روی رشد و تحمل به تنش گیاهان وجود دارد. توانایی گیاهان برای جذب و تحلیل Se وابسته به گونه گیاهی، شکل Se کاربردی، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و فعالیت میکروبی خاک است. براساس مقدار Se انباشته شده در بافت‌ها، گیاهان را به سه گروه انباشته‌گرها، ...

سلنیم از دیر باز بعنوان یک عامل رنگی در شیشه بکار می‌رفته است . قابلیت رنگی بودن شیشه به حالتهای اکسیداسیون سلنیم بستگی دارد. سلنیم IV, VI, -II, O عواملی برای بی‌رنگ کنندگی شیشه و ایجاد رنگهای صورتی، قرمز و دودی هستند. تحقیق انجام شده برای پاسخ به نیاز اندازه‌گیری گونه‌های یاد شده در شیشه، در حد میکروگرم سلنیم در گرم شیشه (ppm) صورت گرفته است . در این روش ابتداء شرایط اندازه‌گیری (IV) توسط کمپلکس دادن آن با لیگاندارتوفنیلین دی آمین (OPDA) و استخراج کمپلکس شده در فاز آلی بهینه ...
نمایه ها:
سلنیم | 
شیشه | 
رنگ |