عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد کل دانش آموزان در این تحقیق 4096 نفر بودند . تعداد نفرات تروماتیزه دیده 252 نفر بودند . حداکثر میزان شیوع صدمات در سن 10-9 سال بود . شایعترین دندان ترماتیزه سانترال سمت چپ بالابود . شایعترین محل وقوع تروما کوچه و خیابان بود . شایعترین فصل وقوع تروما در تابستان بود . شیوع صدمات تروماتیک دانش آموزان ناحیه یک شهر قزوین 2/55 % و ناحیه دو شهر قزوین 8/44 % محاسبه شد . افتادن با 5/35 % بیشترین علت شیوع تروما بود . شایعترین نوع صدمه ‏‎enamel fracture‎‏ بود . بیشترین شیوع تروما ...

مقدمه و هدف : پنوموتوراکس عارضه شایعى بدنبال تروماى قفسه سینه مى باشد. این مسئله بخصوص در هنگام تروماى نافذ بسیار جدى است و مى تواند بعلت پنوموتوراکس فشارنده حیات بیماررا تهدید نماید. روش درمان، گذاشتن لوله توراکوستومى !ى باشد. لوله توراکوستومى را مى توان جهت درمان پنوموتوراکس در فضاى دوم و پنجم بین دنده اى قرار داد. لذا ما بر آن شدیم مدت زمان نشت هوا به روز و نتیجأ مدت زمان بسترى در بیمارستان و همچنین میزان بروز عوارض را در این دو فضا مقایسه نماییم. مواد و روشها : طى یک کار ...