عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس این طرح فیلم‌های آموزش ویدیویی برای آموزش زبان‌فارسی به بیگانگان بر مبنای نیازشان تهیه خواهد شد. این فیلمها از طبیعی‌ترین مکالمات متداول روزمره زبان فارسی برخوردار است . شیوه‌های مختلفی از قبیل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده برای آموزش کاربرد علمی زبان فارسی بکارگرفته شده است . ...
نمایه ها:
آموزش | 
خارجی | 

در مطالعه زبان دو گرایش متفاوت وجود دارد که عبارتند از رهیافت روانشناختی و رهیافت جامعه‌شناختی. در رهیافت روانشناختی جمله خارج از بافت موقعیتی بررسی می‌شود. در رهیافت جامعه‌شناختی جمله (یا پاره گفتار) با توجه به موقعیتی که در آن بکار می‌رود مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از این دیدگاه ارزش معنایی خصیصه ذاتی نبود بلکه صرفاً حاصل تعامل میان زبان و عوامل برون زبانی همانند عوامل موقعیتی، فرهنگی و غیره می‌باشد. جامعه‌شناسان زبان مانند ترادگیل (Trudgill)، وارها (Wardhaugh) و هادسن (Huds ...

هدف کلی این پژوهش تسهیل در امر آموزش زبان فارسی از طریق استفاده از فنآوری‌‌های جدید آموزشی است. با توجه به اهمیت کاربرد و ترویج فنآوری‌های جدید در آموزش زبان‌ها این تحقیق یکی از تحقیقاتی است که به بررسی این کاربرد و تاثیر آن در آموزش زبان فارسی، زبان ملی ایران، می‌پردازد. در این تحقیق از روش پژوهشی(توصیفی- پیمایشی - مقطعی) برای فرضیه‌ی 1 و 2 و 3 با ابزار پژوهش پرسش‌نامه و از روش شبه‌تجربی (طرح مقایسه‌ی گروه‌های ایستا) برای فرضیه‌ی 4 با ابزار پژوهش آزمون استفاده شده است. جامعه ...

زبانشناسان ممکن است بنا به دلایل مختلفی زبانها را با یکدیگر مقایسه کنند. اگر دو یا چند زبان را برای پی بردن به اشتراکات و اختلافات آنها با هم مقایسه کنند، این کار معمولا در حوزه زبانشناسی مقابله‌ای (Contrastive linguistcs) قرار می‌گیرد. روش و فن توصیف در زبانشناسی مقابله‌ای به تحلیل مقابله‌ای (Contrastive Analysis) تعبیر شده است . تحلیل مقابله‌ای برای مشخص کردن دقیق مشکلاتی که فراگیران هنگام یادگیران زبان خارجی با آن روبرو می‌شوند، سود مند است . همچنین نقش مهمی در آموزش ، ارز ...

این رساله تحت عنوان «برنامه‌ریزی زبان و هوشیاری زبانی: با نگاهی به ایران» به بررسی نظری حوزه برنامه‌ریزی زبان که یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی زبان محسوب می‌شود می‌پردازد و می‌کوشد که شمای نظام‌مندی از این حوزه به‌دست دهد. این پژوهش می‌کوشد که به تبیین نظری مفهوم هوشیاری زبانی پرداخته و نقش آن را در برنامه‌ریزی زبان روشن کند. در این زمینه به مرور آثار صاحبنظران ایرانی در مورد زبان فارسی می‌پردازد و به سنجش نگرش ایرانیان در چهار گروه دانش‌آموز، دانشجو، دانشگاهی و فرهنگستانی پردا ...

هدف این رساله ارائه تصویری کلی از تطور قرض‌گیری‌های واژگانی در زبان فارسی می‌باشد. این مطالعه گامی است در جهت بررسی این موضوع که از کی و چگونه عناصر خارجی از زبانهای اروپایی به زبان فارسی راه یافته‌اند. عوامل و دلایل این نوع قرض‌گیریهای واژگانی از دیگر مطالب مورد بحث می‌باشد. اولین ارتباطات واقعی میان ایران و کشورهای غربی از دوران صفویه آغاز می‌شود. از این رو مطالعه چهار دوره (از دوران صفویه تا به امروز) که عبارتند از عصر صفوی، عصر قاجار، عصر پهلوی و عصر حاضر مورد نظر می‌باشد ...
نمایه ها:
قرض | 
واژه | 

جامعه، گروه موسیقی و پردوامی است مرکب از تعداد کثیری زن و مرد و کودک که جزء اشتراک فراوانی دارند و برای بقاء و استمرار خود همکاری می‌کنند و سازمانهای متعددی به وجود می‌آورند مهمترین وجه اشتراک افراد یک جامعه زبان آن جامعه است . "زبان ایرانی" بر زبان واحد و بر ریشه اصلی و اساس تمام لهجات مختلفی اطلاق می‌شود که در ایران از آغاز مهاجرت آریاییان تاکنون معمول بوده است ، این زبان شعبه‌ای است از زبان "هند و ایرانی" که آن نیز به خود یکی از زبانهای "هند و اروپایی" است . این ...

((ترجمه کتاب 5 جلدی ادب فارسی در پاکستان )) نوشته دکتر ظهورالدین احمد استاد بازنشسته دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان ...

پژوهش حاضر فرآیندهای واژه سازی در زبان فارسی ، اشتقاق ، ترکیب، ترکیب اشتقاق، تکرار دوگان سازی، فرآیند صفر، اختصار، تغییر نقشی را بررسی می کند و سپس با بررسی اصطلاحات تخصصی واژه نامه ها و فرهنگ ها و واژگان ها ، الگوهای آن را طبقه بندی می کند و در مورد جایگاه واژه سازی در نظام اصطلاح شناسی سخن می گوید آنگاه به تحلیل داده ای آماری می پردازد و در نهایت رهنمودهایی درباره واژه سازی برای اصطلاحات تخصصی و حتی بیگانه ارائه می دهد. ...