عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق ارائه و بررسی مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان کرمانشاه می‌باشد. برای نیل به این هدف دو گروه انتخاب شدند: گروه اول هزار نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی که از 5 نقطه مختلف جغرافیایی استان بصورت تصادفی انتخاب شدند و گروه دوم 33 نفر معلمان زبان انگلیسی دانش‌آموزان فوق بودند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه که بطور جداگانه برای دانش‌آموزان و معلمان طراحی شده بودند استفاده شد. سئوالات موجود در پرسشنامه‌ها عمدتا" بصورت چهار گزینه‌ای بودند و هری ...

یافته های تحقیق نشان می دهد که : 1- میانگین روش تدریس معلمان 32/6% از میزان کل نمره یعنی 31/24% از مولفه های مطلوب آموزش زبان محاسبه گردید. 2- بین روش تدریس معلمان مرد و معلمان زن تفاوتی مشاهده نشد . 3- گذراندن کلاسهای ضمن خدمت تاثیری بر روش آموزش معلمان ندارد. ...
نمایه ها:
آموزش | 

در طی آخرین دهه های قرن بیستم، توجه روزافزونی به یادگیرنده به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در فرایند آموزش - یادگیری مبذول شده است. در همین زمان مهارت گوش دادن که زمانی مورد غفلت واقع شده بود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی برای درک جنبه های مختلف آن به عمل آمد. تحقیق حاضر سعی کرده است. تا الف) دریابد که آیا رابطه ای بین سطح توانایی گوش کردن و انتخاب راهبردهای گوش کردن یادگیردندگان ایرانی وجود دارد یا خیرو ب) پی ببرد که آیا رابطه معنی داری بین انتخاب راهبردهای گوش ...

یکی از مهمترین اجزاء کلام "فعل" است . معمولا" بخش فعل مشکلترین بخش یادگیری یک زبان است . "افعال معین" گروهی هستند که در زبان انگلیسی دارای خصوصیات و قواعد ویژه‌ای می‌باشند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در یادگیری افعال معین زبان انگلیسی می‌باشد. این رساله برمبنای "تجزیه و تحلیل مقابله‌ای" زبان مادری و زبان خارجی و با توجه به مشکلات ناشی از قواعد زبان خارجی در یادگیری افعال نوشته شده و شامل چهار فصل است . در فصل اول فعل در انگلیسی به اجمال تعر ...

تهیه و تدوین متون درسی برای آموزش زبان انگلیسی به گونه ای فراگیر با مسائل اجتماعی و سیاسی همچون جنسیت ، اختلاف طبقاتی ، و تفاوتهای نژادی در ارتباط است چنانکه نگرش دقیق و تفحص در این مسائل می تواند مسیر را برای درک بهتر و بیشتر این مهم هموار سازد.در این تحقیق سعی برآنست تا ارتباط سه گانه میان جنسیت ، گرایشهای سیاسی ، و کاربرد تاثیر یافته زبان که در کنار هم اجزای لاینفک محیط زبان آموزی را تشکیل می دهند در تهیه و تدوین مطالب و کتابهای دانشگاهی در درس انگلیسی تحقق یابد. براین اسا ...
نمایه ها:
زبان | 
جنسیت | 
دختر | 

زبانها ازنظر دستوری واژگان واصوات باهم متفاوتند امایادگیری زبان خارجی بازبان دوم تنها یادگیری قواعد تلفظ دستور وحفظ واژگان ان زبان نیست برای اینکه زبان آموز بخوبی با سخنگوی بومی زبان خارجی ارتباط برقرار کند باید باقواعد جامعه شناختی وکاربردی کنش های گفتار نیز اشنا باشد. مردمی که دارای سابقه فرهنگی اجتماعی مختلف هستند معیارهای ارزشی متفاوتی نیزدارند بعضی ازاین ارزشها درگفتار آشکار می شودافراد درهنگام برقرای ارتباط سخن یکدیگر رابرطبق نظامهای ارزشی خویش برداشت وارزیابی می کنند ف ...

اغلب نمرات آزمون تحت تاثیر عواملی علاوه بر آنچه آزمون باید بسنجد قرار می گیرند. روشهای امتحان و نیز تفاوتهای فردی از عواملی هستند که می توانند بر عملکرد افراد در آزمونها تاثیر بگذارند. دراین تحقیق تاثیر روشهای تست کردن زبان انگلیسی ( سه روش : سوالات چندگزینه ای ، کلوز، وسی - تست ) ، تاثیر عامل استقلال / وابستگی محیط و نیز رابطه بین این دو متغیر با هم بررسی شده است . ...

قرن بیستم علاقه بسیاری به مطالعات جامعه‌شناسی زبان داشته و در دهه اخیر تاکید در آموزش و یادگیری زبان از تسلط بر ساختارها به تسلط بر کاربرد زبان تغییر کرده است . اعتقاد بر این است که دانش زبانی نه تنها شامل دانستن قوانین زبان بلکه دانستن قوانین استفاده از آنها می‌باشد (بکمن، 1990، کانیل، 1983، کانیل و سواین، 1980، هایمز، 1972). با وجود این، هنوز مدارک کمی در رابطه با ارتباط بین اجزاء دانش زبانی با همدیگر و اینکه آیا شخص می‌تواند از نظر منظور شناختی زبان به حد بسندگی برس ...

طرفدااران نظریه شخصیتی آیزنک معتقدند که افراد برونگرا در مقایسه با افراد درونگرا در یادگیری زبان دوم و موفقیت تحصیلی دچار نقصان می باشند. در مقابل زبانشناسان کاربردی معتقدند که عامل برونگرایی برای یادگیری زبان دوم یک مزیت محسوب می شود. برای یافتن رابطه احتمالی بین درونگرایی-برونگرایی و مهارت در گرامر، 120 دانش آموز (60 نفر مرد و 60 نفر زن) پیش دانشگاهی در شهرستان همدان مورد آزمایش قرار گرفتند. در پی استفاده از تست شخصیتی آیزنک برای مشخص نمودن افراد درونگرا و برونگرا، این دان ...
نمایه ها:
آموزش |