عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، بررسی میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از شیوه درخواست و دریافت اطلاعات، سرعت دستیابی به اطلاعات ، میزان مرتبط بودن رکودهای دریافتی، و بررسی توان پاسخگویی کاوشگران مرکز اطلاع رسانی به درخواست های کاوش منابع اطلاعاتی است، در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. با این فرضیه که بیش از 50 درصد استفاده کنندگان از شیوه درخواست و دریافت، سرعت دستیابی به اطلاعات، و میزان رکوردهای دریافتی رضایت دارند. نتایج نشان می دهد که بیش از 50 درصد محققان از شیوه درخواست و ...

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تکمیل کننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا کیفیت اموزشی این نظام دارد. هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله ای کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت، در مرکز آموزشی درمانی ک ...

هدف پژوهش بررسی میزان رضایت مربیان تربیتی و دانش‌آموزان راهنمایی استان یزد از کلاسهای پرورشی در سال تحصیلی 1371-1372 است . با توجه به نوع تحقیق که از نوع توصیفی است دو پرسشنامه جداگانه، یکی مخصوص مربیان و دیگری برای دانش‌آموزان تهیه شده است . جامعه آماری شامل مربیان تربیتی و دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان یزد است . از میان این عده 720 نفر دانش‌آموز و 140 نفر مربی پرورشی به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده است . یافته‌های پژوهشی حاکی از رضایت 84 درصد از دانش‌آموزان از کلاسهای پر ...

رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد: زیرا این حق بدواً به ملکیت مجنی علیه در می آیند و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است و جانی صرفاً در ازای فعل ارتکابی و نه نتیجه حاصل (جنایت) محکوم به تعزیر می گردد. ...
نمایه ها:
جنایت | 
رضایت | 
قصاص | 
دیه | 
جرم | 
حقوق | 

هدف این پژوهش میزان رضایت مراجعه کنندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از خدمات ارائه شده (از دی ماه 1375 تا خرداد ماه 1376 جهت نیل به اهداف زیر بوده است.- تعیین نظرات مراجعین درباره منابع کتابخانه - تعیین نظرات مراجعین درباره شرایط فیزیکی کتابخانه - تعیین نظرات مراجعین درباره شرایط امانت کتابخانه - تعیین نظرات مراجعین درباره شرایط رفاهی و منابع نشریات - تعیین نظرات مراجعین درباره خدمات مدلاین - بررسی ارتباط بین برخی از متغیرهای دموگرافیک و نظر مراجعین در مورد من ...

تامین رضایت مراجعه به مراکز درمانی یکی از اهداف اصولی سازمانهای ذیربط می‌باشد که دانشکده دندانپزشکی نیز یکی از مراکز پذیرش مراجعین به منظور آموزش دانشجویان و درمان بیماران می‌باشد (با عنایت به اینکه جلب رضایت بیماران فی نفسه لازم و ضروریست). این مطالعه که به منظور تعیین میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1377 انجام پذیرفت . مطالعه‌ای توصیفی، مقطعی، نمونه‌گیری به صورت تصادقی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت تعداد نمونه د ...
نمایه ها:
رضایت | 
یزد | 
بیمار | 

این پژوهش تحت عنوان "بررسی رابطه رضایت زناشویی با منیع کنترل در کادر ذرمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 77-78 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه مولفه‌های رضایت از زناشویی (رضایت از دیدگاه همسر، درک و تفاهم و رضایت جنسی) با منبع کنترل افراد (شامل گرایش‌های سه‌گانه درونی (1)، اعتقاد به قدرتمند بودن دیگران (P)، و شانس (C) و تعیین سهم هر یک از این متغیرها (منبع کنترل) در پیش‌بینی رضایت از زناشویی در هر سه مولفه بوده است . جامعه پژوهش شامل که در درمانگر ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه‌ای است که به منظور بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت بیماران بستری در بخشهای جراحی از ارائه مراقبت پرستاری در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی شهر سمنان انجام شده است . در این پژوهش تعداد 120 بیمار مرد و زن بستری در دو بیمارستان آموزشی و غیرآموزشی شرکت داشتند که به روش نمونه‌گیری در دسترس (روز ترخیص) بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم مصاحبه مدون بوده که از دو بخش تشکیل یافته، بخش اول در رابطه با مشخصات فردی و دموگرافیک بوده و بخش ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین میزان رضایت سالمندان از مراقبت‌های ارائه شده در سراهای دولتی سالمندان تهران در سال 1375 انجام گرفت . در این بررسی کلیه مددجویان سالمند 65 ساله ساکن در سراهای دولتی سالمندان تهران که فاقد اختلالات روانشناختی بوده و از آگاهی کامل نسبت به زمان، مکان و اشخاص برخوردار بودند به تعداد 90 نفر شرکت داشتند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌منظم و با استفاده از فرم مصاحبه‌ای مشتمل بر دو قسمت گردآوری گردید. قسمت اول فرم مصاحبه شامل 15 سئوال در ...