عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف. پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی و بررسی علل دوام زندگی زناشویی با تاکید بر نقش زن در دوام ازدواج انجام شد. روش. روش تحقیق این پژوهش در قسمت مصاحبه، کیفی و مصاحبه هدفمند و در قسمت پرسش نامه، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زنان با سابقه زندگی زناشویی بالای 20 سال ساکن در شهرستان بندرعباس بود که در روش اول تعداد 10 نفر به صورت هدفمند و در روش دوم تعداد 370 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژو ...

مسائل اجتماعی، پدیده های نامطلوبی هستند، که بخش عمده ای از افراد جامعه را درگیر ساخته و به عنوان خطری جدّی برای راه و رسم زندگی و عامل تهدید کننده ی ارزش ها و هنجارهای جامعه، و مانعی در مسیر تحوّلات اجتماعی و پیشرفت و ارتقای جامعه محسوب می شوند. اندیشه در باب مسائل اجتماعی، در طول تاریخ ادبیات فارسی رواج داشته و شعر فارسی، مشحون از این گونه مسائل است. موضوع اصلی این رساله، بررسی و تطبیق اندیشه های اجتماعی ناصر خسرو و پروین اعتصامی است و هدف از این تحقیق، ارائه ی مهم ترین اندی ...

چکیده در طول تاریخ، خانواده همواره رکن اساسی اجتماع بوده است به طوری که بستر مناسبی برای ارضاء بسیاری از نیازهای مادی و معنوی افراد را فراهم کرده و زمینه‌ساز رشد و تکامل اعضای آن می‌باشد. امروزه علیرغم پیشرفت های سریع فناوری، یکی از مشخصه های بارز در رفتار افراد خانواده به ویژه جوانان و نوجوانان، بدبینی و نگرش منفی است. به همین دلیل بهره گیری از نگرش مثبت و خوش بینانه، ضمن ایجاد فضای مثبت میان افراد به خصوص در خانواده، سلامت آن ها را نیز تضمین خواهد نمود. در روانشناسی مثبت ...

این پژوهش به بررسی میزان طلاق عاطفی و رابطه آن با پیامدهای اجتماعی و روانی آن می پردازد. و با روش پیمایشی انجام گرفته و داده ها با پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زوجین شهر سنندج که بر اساس آمار سال 1390 مرکز آمار ایران در کل 228496 نفر بودند، که حجم نمونه برابر با 383 نفر برآورد شده است. در این پژوهش چون احتمال دسترسی به کلیه واحدهای مورد مطاالعه وجود نداشت از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. بر این اساس شهر به 35 محله اصلی تقسیم شد و از میان این 35 محله ...

هدف اصلی از پژوهش تعیین نقش واسطه گری دلبستگی به همسر در ارتباط با دلبستگی به والدین، نظام ارزشی و عزت نفس جنسی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کلیه زنان متاهل شهر شیراز است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 150 نفر است. نمونه پژوهش از بین زنانی که فرزندشان در دبیرستان های شهر شیراز مشغول به تحصیل هستند، به صورت خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. بدین ترتیب که از بین مناطق چهارگانه آموزش و پرورش، منطقه دو و سه بصورت تصادفی انتخاب شدند، سپس ...

اين پژوهش با هدف بررسي مدل معادلات ساختاري پيمان شكني زناشويي بر پايه سبك هاي دلبستگي، ابعاد شخصيت، و رضايت زناشويي به شيوه همبستگي انجام گرفت. براي اين كار 270 دانشجو با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و به مقياس هاي پ‍ژوهش پاسخ دادند. داده هاي پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بنا بر برازش مدل نهايي كه از برازش بسيار خوبي نيز برخوردار بود مشخص شد كه سبك دلبستگي ايمن از طريق تاثير بر رضايت زناشويي با تمايل به پيمان شك ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه آشنایی قبل از ازدواج، منبع کنترل و عقاید مذهبی در بین خانواده های سازگار و ناسازگار بوده است. جامعه پژوهش شامل مادران کودکان پیش دبستانی متعلق به نواحی مختلف شهر شیرازدر سال 91-92 بوده است. برای دستیابی به نمونه ی مورد نظر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین پیش دبستانی های نواحی مختلف شیراز چندین مرکز به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابتدا، در این مراکز حدود 650 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین مادران بچه ها پخش شد که از این تعداد 223 پر ...

بشر همواره به دنبال الگوی شایسته و کامل جهت برنامه ریزی در افق کمال و سعادت انسانی خویش بوده است. با توجه به آن که ارتباطات میان فردی بخش مهمی از روابط انسان در طول حیات او را تشکیل می دهد، معرفی الگویی برای سرمشق گیری در ارتباطات میان فردی اهمیت ویژه ای می یابد. در دین مبین اسلام، اهل بیت عصمت و طهارت: به عنوان الگوی زندگانی بشری معرفی شده اند. در این میان، زندگی حضرت زهرا، به دلیل شأن و جایگاه ویژه حضرت نزد تمامی مسلمانان، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق عهده دار بر ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه طرحواره‌های ناسازگار نوجوانان دختر و والد‌شان در خانواده‌های دارای تعارض و بدون تعارض والد- نوجوان بود. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای و حجم نمونه، 36 دانش‌آموز دختر به همراه والدشان بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیر‌های پژوهش از پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ (YSQ) و پرسشنامه رفتار تعارض (CBQ)، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل تشخیصی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین دختران ...