عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در این تحقیق سعی گردیده است تا ساختار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس‌مورد بازنگری واقع شده و الگوی ساختاری مناسبی، ارائه گردد.بدین منظوربرای تعیین چهارچوب تحقیق به تبیین فرضیه‌های پژوهش پرداخته و جهت‌جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه مجزا (پرسشنامه‌های مخصوص‌اعضای هیئت علمی - مدیران و کارکنان) استفاده شده است و با بهره‌مندی‌از روشهای موجود در علم آمار و نرم‌افزار Spss به آزمون و تجزیه و تحلیل‌هریک از چهار فرضیه بنا شده پرداختیم.فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:1 - تشکیلات م ...

این تحقیق به بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری دانشگاههای تربیت مدرس ، تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران از سال 1347 لغایت 1371 که مشتمل بر 203 پایان‌نامه می‌باشند، می‌پردازد. بیشترین درصد تعداد پایان‌نامه‌ها 40ˆ73 درصد به دانشگاه تهران و کمترین میزان 46ˆ2 درصد به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص دارد. نتایجی که از بررسی و تحلیل این پایان‌نامه‌ها با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مشاهده مستقیم بدست آمده، این گونه است : منابع چهار دانشگاه ...

نظام بودجه‌بندی به عنوان یک ابزار مهم برنامه‌ریزی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی مشتمل بر طرحها و برنامه‌ها در خدمت مدیریت قرار گرفته است . با توجه به نقش بودجه در تحقق اهداف سازمان هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی نحوه بودجه‌بندی در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان قطب تحصیلات تکمیلی می‌باشد تا ضمن تبیین روش فعلی مشخص شود که آیا روش موجود می‌تواند موجبات تحقق اهداف دانشگاه را فراهم نماید یا خیر. و در صورت منفی بودن پاسخ، یک سیستم مناسب ب ...

تحقیق حاضر دو هدف عمده در بردارد. از طرفی سعی دارد پرسشنامه فارسی تکانشی بر گرفته از پرسشنامه تکانشی آیزنک را در ایران نرم و استاندارد کند و از طرف دیگر سعی دارد ارتباط بین سبک شناختی تکانشی / تعمقی ، سن و جنسیت ئ تاثیر تعاملی آنها بر عملکرد زبان آموزان در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس را بررسی نماید جهت دستیابی به هدف اول ، پس از طی مراحل استاندارد سازی پرسشنامه فارسی تکانشی ، اطلاعات بدست آمده از پاسخ تعداد عظیمی از زبان آموزان به پرسشنامه مذکور به دو روش محور اصلی عامل ‏‎ ...

این تحقیق سعی دارد عوامل موجد فشارهای عصبی را مورد شناسایی قرار داده و نقش آنها بر روی عملکرد کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را بررسی نماید و پیشنهاداتی مبنی بر تعدیل فشارهای عصبی و روانی به منظور بهبود عملکرد کارکنان ارائه دهد.در این پژوهش ازروش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده شد و از طریق تصادفی ساده تعداد 100 نفر از مجموع 454 نفر از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس بعنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، عوامل موجد فشارهای عص ...

این پژوهش سعی دارد عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را مورد شناسایی قرار داده و تاثیرات آنها را بر کارکنان دانشگاه تربیت مدرس مورد تحلیل قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی را جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و همچنین افزایش بهره وری کارکنان ارائه دهد.در این تحقیق از آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده شده است و از روش پرسشنامه ای بهره گرفته شده که تعداد 108 نفر از کارکنان پرسشنامه ها را تکمیل کرده و اعاده گردیده است با توجه به یافته های این تحقیق ارتابط معنید اری بین عوامل م ...

این پژوهش سعی دارد سبکهای مدیریتی را مورد شناسایی قرار داده و بهترین سبک مدیریتی موثر بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را معرفی نماید و در نهایت پیشنهاداتی را جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و همچنین افزایش کارایی کارکنان ارائه دهد. در این تحقیق از روش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده شد و تعداد 400 فقره پرسشنامه بین کارکنان دانشگاه تربیت مدرس توزیع شد و تعداد 187 فقره پرسشنامه اعاده گردید. با توجه به یافته های پژوهش، بین سبک مدیریت و کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ارتبا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1370 لغایت 1379 می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از لحاظ مدرک تحصیلی 6/66 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی داخلی، 4/21 درصد خارجی، 24 درصد کارشناسی ارشد داخلی، 68 درصد کارشناسی ارشد خارجی و 4 درصد دکتری داخلی و 6/90 درصد دکتری خارجی می باشند. در مرتبه علمی 7/2 در ...