عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3787

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روی از مدتها قبل به عنوان یک عنصر ضروری برای رشد گیاه شناخته‌شده و گزارشهای متعددی در مورد کمبود این عنصر در خاکهای قلیایی و آهکی منتشر گردیده‌است . گرچه عوامل زیادی در محلولیت و قابلیت فراهمی روی دخیل هستند، اما PH خاک ، به عنوان یکی از مهمترین عوامل خاکی در این خصوص ، به میزان زیادی مورد تاکید قرار گرفته و ثابت شده‌است که سولفوریک اسید و سایر مواد اسیدزا، با کاهش PH خاک ، می‌توانند باعث افزایش محلولیت و قابلیت فراهمی روی در خاک شوند. از سوی دیگر، بازده نسبی کودهای حاوی روی ...

به منظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق لازم است که این تغییرات دراعماق مختلفه تاعمق 1/5 متری حداکثربعدازهربارندگی ویا ذوب برف موردمطالعه قرارگیرددراین طرح 24 تا48 ساعت پس ازبارندگی باتوجه به بافت خاک نمونه برداری در Control section بافواصل 10 سانتی متری ازمبداسطح خاک انجام ودرصدوزنی رطوبت خاک تعیین میگرددهمچنین میزان درجه حرارت خاک وهواومیزان بارندگی دقیقااندازه گیری خواهدشدبدین ترتیب نقشه رژیم ورطوبتی وحرارتی خاک که برحسب خاک که برحسب خا ...

دراین طرح به منظور بررسی تاثیر روش پادلینگ و همچنین نوع ادوات بکار رفته در آن بر روی خواص فیزیکی خاک ( شامل وزن مخصوص ظاهری ، نفوذ پذیری و مقاومت خاک ) عملکرد و همچنین بررسی ارتباط خواص فیزیکی خاک با عملکرد محصول 5 روش ( تیمار ) آماده سازی زمین اعمال شد . نوع طرح بلوک های کامل تصادفی و تعداد تکرار نیز 3 تکرار در نظر گرفته شد . شخم اولیه بوسیله گاوآهن برگرداندار و پادلینگ بوسیله دیسک شخم اولیه بوسیله گاوآهن برگرداندار ...

این بررسی در چهار مرحله انجام گردید. مرحله جمع‌آوری اطلاعات و سوابق، مرحله نمونه‌برداری صحرایی، مرحله آزمایشات خاک‌شناسی و تجزیه برگ و مرحله تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه‌گیری. در مرحله اول، اطلاعات مختلف هواشناسی، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، پستی و بلندی و جنگل‌شناسی منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شدند.در مرحله دوم، چهار سری از جنگل تحقیقاتی واز واقع در شهرستان نور مازندران که دارای توده‌های خالص و آمیخته سرخدار بودند، انتخاب شدند. در هر سری یک قطعه نمونه‌برداری به مساحت پنج هکتار پیاد ...

براساس بررسیهای اجمالی سال 1365که ازطریق‌آن منحنی های میزان سطح‌ایستابی ،ارتباط بین مناطق مانداوشوری خاک سیزده هزارهکتارازاراضی دشت انجام گردیدباتوجه بموافقت مجتمع گوشت درموردیکهزارهکتارازاراضی دررابطه بامطالعات زهکشی وشوری خاکاین مطالعه بصورت تفصیلی دراراضی فوق‌الذکرپیاده میگرددتابه کمک آن ارتباط دقیق‌تروضعیت نوسانات آب شور زیرزمینی وشوری خاک تعیین گردد.وبااندازه گیری هائی درموردخواص فیزیکوشیمیایی خاک نسبت باصلاح‌این اراضی اقدام شود. ...

طرح فوق بمنظورحاصلخیزی خاکایستگاههای فوق باشبکه بندیهای 400 و2500 متری بترتیب درایستگاههای کبوترآباد وبراآن وتهیه یک نمونه خاک مرکب ازهرشبکه بمرحله اجرا گزارده شده است .مقایسه نتایج تجزیه این نمونه ها بانتایج تجزیه نمونه هائی که درآینده تهیه خواهدشد روند تغییرات مواد غذائی رادرخاک نشان داده بعلاوه درحال حاضرجزئیات موادغذائی خاک خصوصیات هرشبکه دراختیار خواهدبود. ...

درمرحله اول طرح،بر روی نمونه های شاهد منطقه که برمبنای سری خاکهای استان مرکزی (منطقه قزوین شامل 10 سری از هرسری یک پروفیل از افق‌های مختلف خاک )ازطریق گروه خاکشناسی به آزمایشگاه ارسال گردید،وضعیت پتاسیم درخاکهای مختلف خاک از قبیل (میزان کل پتاسیم ،میزان قدرت تثبیت ،میزان پتاسیم رزرو و میزان قابلیت تبادلی ، میزان غلظت در فاز مایع خاک )براساس روش‌های واندرمال ،ادیسکات ،واگینیگن و عصاره اشباع اندازه گیری برمبنای میزان قدرت تثبیت مقدار کلردوپتاس (K C I) لازم برای اشباع لایه های م ...

در این طرح تغییرات رطوبت خاک بعد از بارندگی حداکثر تا عمق 1/5 متری خاک و لایه های 10 سانتی متری در سه پروفیل مرتبا مورد بررسی قرار میگیرد برای این منظور لازم است ضرایب فیزیکی خاک مانند حد ظرفیت مزرعه (F.C ) و حد پژمردگی دائم (P.W.P )و وزن مخصوص ظاهری خاک اندازه گیری و بعلاوه میزان نفوذ پذیر خاک نیز بررسی شود همچنین میزان درجه حرارت هوا و بارندگی و سایر نزولات دقیق اندازه گیری خواهد شد. ...

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی حدود 15000 هکتار از اراضی منطقه مذکور به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی و ژنتیکی خاکها جهت تشخیص انواع خاکها ، پراکنش و محدودیتهای آن در پائیز سال 1371 انجام گردیده و طی آن 27 پروفیل خاک حفر و مطالعه و تعداد 12 سری خاک در دو واحد فیزیوگرافی تعیین و نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد خاک جهت انجام تجزیه‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه خاک و آب همدان ارسال گردید تا پس از اخذ نتایج تجزیه‌های آزمایشگاهی نسبت به تهیه نقشه و گزارش اقدام گردد. ...