عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مکتب ادبی رمانتیسم که در اواخر قرن هجدهم در اروپا ظهور نموده به احساسات و عواطف توجه خاص دارد.ادبای رمانتیسم به طبیعت و پدیده های آن توجه ویژه داشته اند.این مکتب زایده ی شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره بوده است. جبران خلیل جبران ،نویسنده و فیلسوف لبنانی در اثر رفت و آمد با ادبای غربی و تحت تأثیر آنها و با توجه به اینکه این مکتب با شرایط روحی و ذاتی جبران تناسب خوبی داشت،داستان هایش را سرشار از موضوعات و اصول این مکتب ارائه داد.محیط زندگی جبران و حوادث آن ،طبیعت زیبا و دلنشین لب ...

جبران خلیل جبران و پائولو کوئلیو، دو نویسنده مشهور در دورهی معاصر به شمار میآیند که آثار فاخر و ارزشمندی به جامعهی بشری عرضه کرده اند. هدف اصلی این پژوهشگر از پرداختن به آثار این دو نویسندهی برجسته و بویژه تأثیرپذیری پائولو از جبران، این بوده است که افکار متعالی و انسان ساز آنهارا به روش تطبیقی و مقایسه گونه، به جامعهی دانشگاهی و فرهنگی معرفی نماید، چرا که موضوعاتی چون عشق، عرفان،خودشناسی، خداشناسی، وحدت وجود، مرگ و زندگی، سنن و قوانین، و مباحثی از این قبیل، به طور مستقیم با ...

جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، دو ادیب برخاسته از دو فرهنگ متفاوت عربی و ایرانی بودند که در شرایط و محیط‌هایی مختلف با یکدیگر پرورش یافتند. این دو ادیب به رغم تفاوت‌های بسیار و برخورداری از ویژگی‌های روحی و روانی غیریکسان، مشترکات بسیاری نیز داشته‌اند که قابل تأمّل و بررسی دقیق است. از جنبه‌های مشترک بین آن‌ها می-توان به موارد ذیل اشاره کرد: گرایش به مکتب رمانتیسم، طبیعت‌گرایی، تأثیرپذیری از آیین بودایی، آرمان‌گرایی و میل به تنهایی و خلوت‌گزینی. عوامل ایجاد و تشدید این میل ر ...

داستان یکی از مهم ترین انواع ادبی به شمار می رود که از دیرباز در میان ملل مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. هر داستان از اجزا و عناصری تشکیل می شود که باعث انسجام ساختار داستان می شوند. تحلیل عناصر داستانی، یکی از روش هایی است که ارزش واقعی آثار داستانی را نشان می دهد. پایان نامه ی پیش رو، به تحلیل و بررسی عناصر داستانی در داستان های جبران خلیل جبران، در سه نوع رمان، داستان کوتاه و داستانک در چهار کتاب بال های شکسته«الأجنحه المتکسره»، عروسان چمن زار«عرائس المروج»، ر ...

اسطوره به عنوان یکی از شیوه‌های بیان غیرمستقیم در آثار ادبی، پیوندی عمیق با ادبیات دارد به‌طوری که در آثار شاعران و نویسندگان دوره‌های مختلف و مکاتب ادبی گوناگون، شاهد به کارگیری اسطوره هستیم. هنرمند معاصر، با توجه به اوضاع و شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر خود، شیوه‌های سنتی انتقال پیام و استفاده از زبان صریح را مناسب نمی‌داند؛ از این‌رو به اسطوره که یکی از قالب‌های انتقال پیام فلسفی، اخلاقی و سیاسی و... است، روی می‌آورد تا این‌گونه پیام خویش را به شیوه‌ای هنرمندانه و متفاوت به م ...

موضوع این پایان نامه، زهد ورهبانیّت در نزد جبران خلیل جبران میباشد و از آنجا که شاعران مهجر، توانستند بر کشورهای عربی چه از نظر ادبیات و شعر و چه از نظر اصول اخلاقی و دینی و اعتقادی تأثیرگذار باشند، این مسأله مورد بحث قرار گرفت. منابع مورداستفاده در این بحث شامل ادب المهجر، التجدید فی شعر المهجر، الشعر العربی المهجری، قصه الأدب المهجری، الفکر الدینی فی الأدب المهجری. عده ای از شاعران و ادیبان لبنان و سوریه در اواخر قرن نوزدهم به امریکای شمالی مهاجرت کردند و در آنجا به ف ...

چکیده ادبیات مهجری مهم ترین نقطه عطف در بنای ادبیات عرب معاصر است، واین امر برگرفته از ویژگی های ذاتی آن است. این بحث با استناد به متنهای ادبی ودلالت آنها ، و به دور از جنجالی که در مورد ادیبی بر پا شده است، به بررسی رمز و تصویر رمزی در ادبیات مهجر شمالی پرداخته است. وروش بحث مبتنی بر اسلوب علمی ـ نقدی ـ استنتاجی است، که در پی بیان ویژگی های هنری وذاتی رمزها در داخل متن ادبی، وارزیابی متن ادبی بر اساس معیارهای هنری و نقدی و بر اساس ارزش ذاتی اثر ادبی، همچنین در قیاس آن با رم ...

آرمانشهر، یک جامعه آرمانی و مطلوب در خیال و رؤیای بسیاری از اندیشمندان بزرگ است که خاستگاه اولیه آن، ایده‌آلیسم افلاطونی در کتاب جمهوريت می باشد. پژوهش پیش روی به بررسی جایگاه این ایده‌ی فلسفی در شعر معاصر عربی مي پردازد. در این راستا، مطالب در چهار بخش کلی، تنظیم شده است: ابتدا، ضمن معرفی مهمترین آرمانشهرها در گذر تاریخ، نحوه‌ی ورود اندیشه‌ی آرمانشهری به حوزه‌ی شعر و ادب بخصوص مکتب رمانتیسم، بررسی شده است. در بخش دوم به مفهوم دو مقوله زمان و مکان که بخش قابل توجهی از بار مع ...

پیدایش دولت اسرائیل سرآغاز حرکت انتفاضه و در کنار آن شکل گیری ادبیات مقاومت فلسطین برای مقابله با تجاوز بود. هدف ادبیات مقاومت فلسطین بیدار کردن و آگاهی دادن بیشتربه مردم بوده که در شعر به صورت قصیده ی عربی قدیم و شعر نو صورت گرفته است، با ویژگی هایی چون؛ واقع گرائی، رمز، افسانه، امید، مردمی بودن و... . جبرا ابراهیم (1194-1920م)، داستان نویس، و ناقد معاصر عرب و از وی حدود شصت اثر در زمینه ی نقد، ترجمه شعر و داستان موجود است و در نقد ادبی یکی از بنیان گذاران معادل گذاری در بر ...