عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: عفونت ادراری از بیماری های شایع و مزمن دوره کودکی، به ویژه در دختران زیر 6 سال است. این بیماری مزمن و پیچیده، سبب کاهش کیفیت زندگی مادر می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای دختر زیر6 سال مبتلا به عفونت ادراری انجام شده است. مواد و روش‏ها: مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال92-1391، در بیمارستان شهید مطهری ارومیه، با انتخاب 60 مادر دارای ویژگی ورود به پژوهش انجام شده است. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات ج ...

زنان با توجه به نقشی که در خانواده ایفا می‌کنند، می‌توانند به عنوان محور اصلی پیشرفت و توسعه محسوب شوند. جامعه‌ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند طبعا نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود. با بکارگیری توانایی‌ها و خلاقیت‌های زنان در امور مختلف می‌توانیم حافظ عدالت اجتماعی باشیم و در تخصیص منابع و توزیع منافع توسعه توازن بهتری برقرار کنیم. با توجه به حدود یک دهه تاکید بر رویکرد توانمندسازی زنان روستایی در برنامه‌های توسعه، هدف پژوهش ...
 
سابقه و هدف: با توجه به شیوع کم خونی فقر آهن و اهمیت پیشگیری از آن، این پژوهش جهت ارایه یک طرح کاربردی و سنجش آثر آن در پیشگیری از کم خونی فقر آهن دختران نوجوان انجام شد. مواد و روشها: تحقیق در دو مرحله انجام شد: در محله اول یک تحقیق کیفی از نوع تئوری زمینه (پایه) برای طراحی مدل انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه براساس یک پرسشنامه نیمه ساختاری جمع آوری، کدگذاری، دسته بندی و آنالیز مقایسه ای مداوم شدند. متغیر اصلی توانمندی ناکافی خانواده و مفاهیم مربوطه شامل خودکارآمدی. خودباور ...
نمایه ها:

زمینه و هدف: آسم بعنوان یک بیماری مزمن باعث کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان می شود. هدف نهایی درعلوم سلامت افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر اجرای برنامه طراحی شده خودمراقبتی و اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور در مقایسه با گروه کنترل بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم می باشد روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. تعداد نمونه ها 60 نفر(گروه آزمون و گروه کنترل) محاسبه شد. نمونه ها از درمانگاه بیمارستان کودکان ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.