عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام مطالعهء فلور باکتریهای هوا، در شهر تهران، به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران، حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه سه ایستگاه مورد، در بخش مرکزی و یک ایستگاه شاهد در منطقهء شمالی تهران، دارآباد، به عنوان منطقه‌ای که دارای هوای پاک می‌باشد.، جهت نمونه‌برداری و جمع آوری باکتریهای هوابطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج زیر حاصل گردید: 1)در تمام فصول نمونه‌برداری تعداد باکتریهای گرم مثبت وکوکسیهای گرم مثبت نسبت به سایر باکتریها به مراتب بیشتر بود. 2) به کمک روش آماری همبست ...

با توجه به اهمیت همه جانبه شهر تهران و عنایت به واقعیت لرزه‌خیز بودن این شهر، مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ با همکاری آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن (جایکا) از سال 1377 اقدام به اجرای طرحی در زمینه تهیه نقشه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران نموده است . ویژگی مهم این طرح این است که علاوه بر نتیجه نهایی آن همانا تهیه نقشه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران می‌باشد. امکان همکاری بیشتر و نزدیکتر بین بخش دانشگاهی و تحقیقاتی کشور با بخش اجرایی را فراهم می‌آورد که مهمترین ...

شناخت دقیق از ساختار فیزیکی (بافت شهری) تهران بزرگ ، به منظور استفاده در مدیریت مواد زائد جامد و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن، با توجه به اینکه بخشی از این مدیریت حول محور حمل و نقل و استقرار ابنیه مربوطه می‌گردد. بدیهی است با پایان مطالعه مورد توصیف اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند بستر مناسبی جهت برنامه‌ریزی‌های مربوط به مدیریت مواد زائد(جمع‌آوری - حمل و نقل - پردازش و دفع) مهیا نماید. ...

مطالعات حمل و نقل و ترافیک منطقه 12 شهرداری تهران در قالب مطالعات برنامه‌ریزی حمل برای وضع موجود سال 1380 و مطالعات عملکرد و مدیریت ترافیک تعریف شده است . این مطالعات در دو مرحله انجام خواهد شد که مطالعات فعلی مرحله اول آن می‌باشد هدف کلی پروژه استفاده بهینه از تسهیلات حمل و نقل منطقه در وضع موجود (مدیریت تقاضای سیستم حمل و نقل)، ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به منظور رسیدن به یک سیستم حمل و نقل و ترافیک روان و مناسب در منطقه برای سال 1380 است . همچنین در این پروژه تهیه و راه‌ا ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی آگاهی نگرش و عملکرد معلمان و مراقبین بهداشت دبستانهای پسرانه شهر تهران در زمینه پیشگیری از تب روماتیسمی و عوارض آن در سال 1374 انجام شده است. نمونه تحقیق از جامعه پژوهش شامل 90 نفر از معلمین و مراقبین بهداشت دبستانهای پسرانه شهر تهران می باشد که توسط روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات کسب شده توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شامل موارد زیر است: -میزان آگاهی مراقبین بهداشت در زمینه پیشگیری از تب روماتیس ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی قضاوت اخلاقی در بین دانشجویان هنر، دانشگاههای تهران میباشد. دراین پژوهش متغیر جنسیت کنترل شده است . آزمودنیهای پژوهش حاضر بین دانشجویان دختر و پسر، اول تا چهارم، رشته‌های هنری (موسیقی، نقاشی، تاتر، سینما) انتخاب شده‌اند. تعداد آزمودنیهای این پژوهش 80 نفر، که شامل 40 نفر پسر و 40 نفر دختر میباشند که به روش تصادفی از بین دانشجویان هنر دانشگاههای تهران انتخاب گردیده‌اند. ...

گزارش حاضر در چارچوب شناخت وضع موجود شهر تهران انجام گرفته است . مراکز فرهنگی-هنری که در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند عبارتند از موزه‌ها، گالریها، سینماها، تئاترها و کتابخانه‌ها (عمومی و خصوصی) می‌باشد. برای تهیه این گزارش از آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1370 مرکز آمار ایران استفاده شده است . نقشه استفاده شده جهت نشان دادن مراکز فرهنگی - هنری در سطح مناطق بیستگانه شهر تهران ، نقشه تهران منطقه‌ای با مقیاس 130000 می‌باشد. ...
نمایه ها:
1370 | 
تهران | 

با توجه به اینکه مطالعاتی در زمینه آلودگی هوای تهران صورت گرفته در نقاط مختلف شهر تهران ایستگاههائی بمنظور سنجش روزانه آلودگیها وجود دارد جاداشت مطالعاتی هم در زمینه اثرات این آلودگیها صورت گیرد در حال حاضر بهترین گروه سنی که میتوان اطلاعاتی در باره آنها کسب کرد بچه های مدارس هستند البته هدف این است که آسم و برونشیت در کودکان از طریق پرسشنامه و مراجعه به درمانگاههای محلی در نقاط مختلف تهران بررسی شود در ضمن عواملی مانند سن جنس وضع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وضع مسکن و ...

در این بررسی 5 رقم متداول و جدید یونجه در سطح استان تهران در 5 سطح مرحله فنولوژیکی شامل پیش از گلدهی (S1)، 10 درصد گلدهی (S2)، 50 درصد گلدهی (S3)، 80 درصد گلدهی (S4) و 100 درصد گلدهی یا گلدهی کامل (S5) چین برداری شده و در هر یک از این مراحل مقادیر عملکرد تر (وزن تر)، عملکرد خشک (وزن خشک)، درصد ماده خشک و همچنین تعدادی از صفات کیفی مانند درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، میزان ماده قابل هضم، میزان خاکستر و برخی صفات کیفی دیگر مورد سنجش قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هر یک از ...
نمایه ها:
کیفیت | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
رقم | 
کمیت | 
کمیت | 
رقم | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
کیفیت |