عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان‌ها به منظور ترسیم تصویر اجتماعی مطلوب از خود ناگزیر به پذیرش مسئولیت‌های زیست‌محیطی در ارائه‌ی محصولات و خدمات هستند. بنابراین آن‌ها باید قادر باشند با بهبود عملکرد زیست‌محیطی‌شان، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را در سازمان خود ارتقاء دهند و در عین‌‌حال بتوانند از موفقیت اقتصادی و مالی بنگاه خود اطمینان حاصل کنند. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت توسعه‌ی محصول جدید سبز در صنعت کاشی و سرامیک یزد می‌باشد. بر این اساس، خبرگان شامل اساتید ...

یکی از عناصر مهم و تعیین‌کننده در موفقیت یا ناکامی جوامع در انطباق فرهنگ ذهنی بر فرهنگ عینی و فعال بودن نظام فرهنگی و ارتباط وثیق آن با زیر نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بررسی تأثیر سبک زندگی افراد و منش اجتماعی آن جامعه می‌باشد که از نظام فرهنگی و زیر نظام‌های دیگر اطلاعات چگونه زندگی کردن را اخذ می‌کند، سبک زندگی بر ماهیت، محتوای روابط، تعاملات و کنش‌های افراد و گروه‌های جامعه دلالت می‌نماید. (کاویانی، 1391: 135) مهم‌ترین چالش پیش‌آمده در سبک زندگی اسلامی‌ مردم ما کجی ...

مطبوعات همواره یکی از حوزه‌های اصلی در مطالعات ارتباطی به شمار می‌روند. مطالعات در زمینه مطبوعات چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ حجم و گستردگی مورد اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه مطالعاتی بوده است. شناخت نقش و کارکرد مطبوعات در این میان از موضوعات و دغدغه‌های اصلی مطالعه ارتباطی در زمینه مطبوعات بوده است. اما درک درست این موضوعات پیش از هر چیز نیازمند شناخت خود رسانه و به‌ویژه متن و محتوای آن است. با توجه به این ملاحظات و با توجه به نقش مطبوعات و به‌طورکلی وسایل ارتباط‌جمعی ...

هدف پژوهش حاضربررسی میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی و فرهنگی در کتاب های درسی دوره متوسطه اول بود. پس از تعمق و کنکاش در منابع موجود، برای دستیابی به مولفه های سرمایه اجتماعی از نظریه پاتنام و برای مولفه های سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو بهره گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش کمی است و با توجه به ماهیت آن از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب های درسی دوره متوسطه اول در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ م ...

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه(پایه های هفتم،هشتم و نهم) بود و شامل مولفه های: دانش شهروندی ،مهارت شهروندی و نگرش شهروندی می باشد .روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی وبه شیوه تحلیل محتوا بود .برای گردآوری داده ها از چک لیست محقق ساخته استفاده شد .جامعه آماری کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بود .واحد تحلیل تمام صفحات(متون،تصاویرو فعالیت ها) کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رو ...

حفظ و بازتولید هویت ملی از مهم‌ترین نقش‌های آموزش و پرورش رسمی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با پیوندی میان کارآفرینی و فرهنگ می‌خواهد نقش تاریخ و هویت ملی و نگرش کارآفرینانه را در کتاب‌های دورۀ ابتدایی بررسی کند. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال 1394-1395 که با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه‌گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از تحلیل مح ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تناسب محتوای علمی آموزشی چندرسانه ای های آموزشی درس ریاضی اول ابتدایی بر اساس اصول عملیات عینی پیاژه در سال تحصیلی 95-96 بود. روش پژوهش تحلیل محتوا بود و جامعه آماری این پژوهش را چندرسانه ای های آموزشی درس ریاضی اول ابتدایی موجود در بازار بود و از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند قضاوتی استفاده شد و چندرسانه ای های آموزشی شرکت های میشا و کوشا و آموزش و پرورش نمونه را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها یک سیاهه واررسی 142 گویه ای با مقیاس پنج درجه ...

چکیده دوره آموزشی متوسطه اول از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است زیرا فراگیران از نظر رشد جسمانی به مرحله بسیار حساس نوجوانی وارد گردیده و با توجه به شکل گیری هویت و تمرین استقلال و همچنین عدم ثبات عاطفی و روانی پا به عرصه متفاوتی از دوران زندگی خود می گذارند. آنها بسیار حساس و احساساتی هستند. این دوره می تواند سرآغاز خوبی برای شکل دهی احساسات عمیق زیبایی شناختی و هنری و آشنا کردن آنان با فرهنگ و هنر بشری به خصوص فرهنگ و هنر اصیل ایرانی ،اسلامی در قالب م ...

آموزش‌های محیط‌زیستی در مدرسه می‌تواند سرمایه‌گذاری عمده‌ای برای تبدیل شدن دانش-آموزان به شهروندان و بزرگسالانی متعهد، مسئولیت‌پذیر و فعال در زمینه محیط زیست باشد تا با بروز رفتارهای آنان در سایه دانش، نگرش و مهارت‌های کسب شده در این حوزه، از آسیب به محیط‌زیست جلوگیری کرده و به حفاظت از آن کمک نمود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه آموزش‌های محیط زیست، در کتاب‌های علوم تجربی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 96-95 در سه بخش متن، تصویر و فعالیت‌‌ می‌باشد. هدف این پژوهش کاربردی و ا ...