عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر تلاشهای بسیاری در جهت شناسایی ساخت و کار مغز معطوف شده است و این تحقیق نیز بر آنست تا مشخص کردن توالی Hierarchial دو پدیده مهم بینایی گامی در جهت شناسایی ساز و کار مغز دارد. طرح 1) تعیین شاخص Motion extrapolation در حین Bincoular reivalry 2)مقایسه شاخص Motion extrapolation در حین Bincoular vision 3) مقایسه 1 و 2 فرضیات : 1) آیا Extrapolation index در حیه Ninocular با زمان دید دو چشمی تفاوت دارد؟ 2) آیا خصوصیات فیزیکی تصاویر یک چشم بر شاخص Motion extrapolation در چ ...
نمایه ها:
مغز | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی می‌باشد. جامعه پژوهش کودکان 7 و 6 ساله بدو ورود به استان می‌باشند که جهت ثبت‌نام در مدارس اقدام نموده به پایگاههای طرح سنجش دانش‌آموزان در شهرستان اصفهان، نجف‌آباد، شهرضا، خمینی‌شهر، زرین‌شهر و برخوار و میمه به منظور انجام معاینات جسمی و ذهنی و دریافت مشخاصت دموگرافیک ارجاع شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهند که از مجموع کودکان مورد بررسی 1/71 درصد از نظر شنوایی و 2/46 درصد از نظر بینایی جهت انجام معاینات تخصص ارجاع شده‌اند. بطور کلی 3/2 ا ...

دراین آزمایش از دوگروه آزمودنی استفاده می‌شود، آزمودنیهای مرد و آزمودنیهای زن . هرگروه شامل 30 نفر آزمودنی خواهد بود و محرکهای استفاده شده دراین آزمایش شامل 18 کارت با ابعاد مشخصی می‌باشد که هرنیمی از آنها سه خط بااندازه‌های متفاوت و برنیمی دیگر یک خط استاندارد که ازنظر طول با یکی از سه خط یادشده برابر است رسم شده‌اند. وظیفه آزمودنیها این است که با مقایسه دو کارتی که در فاصله معینی از آنها قرار می‌گیرد خطی را که ازنظر طول با خط استاندارد برابر است انتخاب و اعلام نمایند. هدف ا ...
نمایه ها:
مردان | 
زنان | 

استفاده از آزمون های رفتاری-شناختی و استخراج ویژگی ها از نحوه ی تشخیص تصاویر واقعی از تصاویر منکعس شده از آینه توسط انسان و استفاده از آن ویژگی ها برای ایجاد چنین توانایی در ماشین ...
 
سیستم بینائی از نظر آناتومیکی ، متشکل از اجزای متفاوت با وظایف گوناگون می باشد. افرادی که از حس بینایی محروم هستند در نتیجه ناتوانیهای مختلف در دوران رشد با مشکلات زیادی روبرو هستند. از هر 1500 کودک یک نفر دچار اختلالات شدید بینایی است . از بین 1400000نفر معلول جسمی در ایران حدود 430000نفر معلول نابینا با شیوع 7در هزار در کشور وجود دارد. تحقیق حاضر در یکی از مدارس استثنایی آموزش و پرورش شهر تهران ( مجتمع نابینایان شهید محبی ) و یکی از مدارس عادی آموزش و پرورش شهر تهران ، بر ر ...
نمایه ها:
تعادل | 
پسر | 
سن | 
  
هدف: در این مطالعه به مقایسه دو چشم اطفال مبتلا به آمبلیوپی ارگانیک با عمل Patching درازمدت به وسیله تکنیک VEP پرداختیم.روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای (Observational) توصیفی - تحلیلی (Descriptive-Analytical) مقطعی (Cross-Sectional) انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 25 کودک بود که یک چشم آنها تحت درمان به شیوه Patching قرار گرفته بود ولی چشم دیگر آنها تحت Patching نبود.یافته ها: میانگین Amplitude در چشم تحت Patching، 04/4 با انحراف معیار ...