عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1254

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این ارزشیابی تعیین میزان آموزش برنامه در کل و قسمتهای مختلف آن .نتایج این ارزشیابی حاکی ازآنستکه این برنامه توانسته است 44 درصد برمعلومات مخاطبین بیفزاید ...

هدف طرح فوق دستیابی به میزان بیننده برنامه ونظرات مردم درمورد برنامه مذکورمی باشد براساس نتایج بدست آمده 37درصد افراد این برنامه رادیده اند وازمیان آنها 75 درصد این برنامه راخوب وقابل استفاده توصیف کرده اند.دراین تحقیق ازروش مصاحبه تلفنی استفاده شده است . ...

دراین طرح 200 زن خانه دار برای نمونه انتخاب وازآنها درباره برنامه "صبحگاهی خانواده و خردسال" نظرخواهی شده است .خلاصه نتایج بدست آمده بدین قراراست 76: درصد برنامه تلویزیونی صبح شبکه 2 وفرم آن موافق و 19 درصد مخالف بوده اند.صد درصد از نمونه باپخش برنامه خردسالان صبح این شبکه موافقت داشته اند. ...

این بررسی بمنظوردستیابی به نظرات کودکان 12 تا7 سال(اول دبستان تااول راهنمایی ) درباره مسابقه و " هوشیار وبیدار " می باشد. نتایج نشان می دهد که همه گروه نمونه مورد بررسی به نحوی بیننده این مسابقه می باشند میزان مطلوبیت برنامه درکل برابر ( 70نسبت به )100 بوده است اکثریت جامعه مورد بررسی قادر به پاسخگویی به سئوالات مطرح شده در برنامه می باشند. ...

این طرح با هدف تعیین میزان بیننده و میزان رضایت بینندگان از قسمتهای مختلف و میزان آموزنده بودن این برنامه انجام گرفته است که نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که 80 درصد جامعه مورد بررسی به نحوی بیننده این برنامه بوده اند و 25 درصد معتقد بوده اند که این برنامه آموزنده و سرگرم کننده بوده است . ...

هدف از انجام این ارزشیابی به میزان یادگیری مخاطبین ازاین برنامه و دستیابی به نگرش گروه نمونه نسبت به این بر نامه بوده است .نتایج بدست آمده از ارزشیابی فوق نشان دهنده آن است که میزان فرادهی برنامه 5 درصد کمترازاستاندارد موردانتظارتهیه کننده برنامه می باشد.نتایج مربوطه به بخش سنجش گزینی مخاطبین وجزئیات نتایج مربوطه به بخش میزان فرادهی برنامه به تفصیل در گزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

هدف ازانجام این ارزشیابی تعیین میزان آموزش برنامه و دستیابی به نظرات مخاطبین برنامه می باشد.نتایج مربوطه به میزان فرادهی برنامه درگزارش مربوطه منعکس می باشد . ...

هدف عمده و اساسی ارزشیابی برنامه این است که اطلاعاتی درباره میزان تاثیر و جذابیتهای برنامه‌های رادیو تلویزیون برای تهیه‌کنندگان و مدیران فراهم آورد. اهمیت اهداف در ارزشیابی و کنترل روند تولید تعیین اهداف محتوای برنامه قدم مهمی است که از سوی مدیریت پخش یک شبکه باید برداشته شود. به بیانی ساده هدفهایی از نظر پخش مطلوب می‌باشند که از نقطه نظر نتایج، قابل اندازه‌گیری برای مخاطبین گاشته شده‌اند این گونه اهداف ابزار اساسی وادار ساختن مدیران و تهیه‌کنندگان به جوابگویی در ...

درصد شنونده رادیو در جامعه مورد بررسی در ساعات بعد از ظهر و شب نسبت به ساعت صبح کمتر است (21 درصد در مقایسه با 28 درصد). همچنین شنونده رادیو درس مردان نسبت به زنان تا حدی بیشتر است . درصد بیننده تلویزیون در ساعات بعد از ظهر و شب درصد زندگی از جامعه را تشکیل می‌دهد _86 درصد) و این میزان در بین زنان در مقایسه با مردان تا حدی بیشتر است . همچنین درصد افرادی که اظهار رضایت خیلی زیاد از برنامه‌های تلویزیون نموده‌اند، در بین زنان بیش از مردان است . در مورد جنگ تلویزیونی ...