عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوعي که اخيراً، بيشتر مورد توجّه نقش‌‌گرايان واقع شده است، اين است که زبان به ميزان قابل توجّهي داراي انگيزش تصويري است. مفهوم تصويرگونگي در زبان بدين معناست که رابطه‌اي تصويري ميان صورت و معنا وجود دارد. بدين‌سان، که ساختار زبان، به نوعي، بازتاب ساختار مفهومي است و به ميزان قابل توجّهي (به لحاظ شکل، طول، پيچيدگي) يا رابطة عناصر در يک نمود زباني همسو با (شکل، طول، پيچيدگي) يا روابط عناصر در ساخت مفهومي زبان است. اينگونه از رابطة صورت و معني که تصويرگونگي نموداري ناميده مي‌ش ...

این پژوهش با عنوان«تحلیل محتوای کتاب های فارسی (بخوانیم و بنویسیم) دوره ی ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مفاهیم آموزش شهروندی»انجام گرفته است. جامعه آماری، کلیه کتاب های دوره ی ابتدایی است. نمونه آماری، کتاب های فارسی(بخوانیم و بنویسیم) پنج پایه ابتدایی می باشد. هدف پژوهش تعیین فراوانی کاربرد مفاهیم آموزش شهروندی در تدوین محتوای کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی(بخوانیم و بنویسیم) در حیطه دانش، ارزش ها و نگرش ها و مهارت هاست. روش پژوهش از نوع تحقیق توصیفی است و در گروه پژوهش ه ...

در سال‌های اخیر تحولات عمده‌ای در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان و خصوصا در کشور ما ایجاد شده است. در این راستا آگاهی از فرهنگ عمومی رایج و عوامل موثر بر آن بین مردم و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان درسی که متولی انتقال این مفاهیم فرهنگی به کتب درسی می‌باشند موثر می‌باشد. فرهنگ عمومی در این پژوهش به معنی بخشی از فرهنگ یک جامعه یا گروه است که مورد پذیرش اکثریت افراد قرار گرفته، غیر رسمی است و ضمانت اجتماعی دارد. مولفه‌های فرهنگ عمومی عبارتند از مولفه‌های ...

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی محتوای کتاب فارسی(بخوانیم و بنویسیم) پایه ی چهارم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد انجام شد. روش تحقیق تحلیل محتوا کتاب برحسب عوامل خلاقیت گیلفورد(حافظه شناختی، تفکرهمگرا، واگرا و ارزشیاب) وجامعه آماری کل محتوای کتاب فارسی(بخوانیم و بنویسیم) که شامل محتوا، فعالیت ها، تمرین ها و تصاویر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. ابزارگردآوری داده های این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به طبقات الگوی خلاقیت گیلفورد می باشد که روایی آن با اخذ نظرات اسا ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به فرایند حل مسئله جان دیویی در کتب درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل محتوا تمرینهای کتاب درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی کشور بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی بود با پایایی 0/94 که پس از مطالعه مبانی نظری و طرح پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و کارشناسان مربوطه تعیین گردید. واحد تحلیل شامل جملات مندرج در ت ...

این پژوهش که با عنوان « بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سال سوم ابتدایی بر اساس اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه صاحب نظران و دبیران شهر ارومیه در سال تحصیلی 89-88 »انجام گرفته است، هدف زیر را مورد نظر داشته است : «بررسی و شناخت میزان به کار گیری اصول انتخاب و سازماندهی محتوا در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سال سوم ابتدایی».روش این تحقیق ،زمینه یابی است ،جامعه آماری آن کلیه دبیران درس مربوطه در همان پایه سوم ابتدایی در شهر ارومیه و صاحب نظران در شهر ا ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم ابتدایی صورت گرفته است . ابتدا با مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،9 مهارت خودآگاهی ، همدلی ،ارتباطی ، بین فردی ، حل مسئله ، تصمیم گیری ، تفکر خلاق ، تفکر انتقادی و مهارت مقابله با هیجانات و استرس از مولفه های سازمان بهداشت جهانی انتخاب گردیدند . در مرحله بعد اطلاعات مربوط به مصادیق مرتبط با هریک از آنها که توسط سازمان بهزیستی مشخص شده اند،با جداول درصد فراوانی و نمودار با در نظر گرفتن این مهارت ها تهیه ...

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی بخوانیم و بنویسم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی 90 – 1389 از منظر توجه به مقوله های آموزش فلسفه به کودکان می باشد. روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی و با استفاده از چک لیستی از مقوله های برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان است، که شامل 3 مفهوم ( استدلال، مفهوم سازی و قضاوت) و 12 زیر مولفه می باشد. جامعه ی این پژوهش کتاب های بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی که جمعاً شامل 14 جلد کتاب است، می باشد. در این پژوهش کل جام ...

در پژوهش حاضر، میزان و نحوه توجه به سیره انبیاء(ع) و معصومین(ع) درکتب جدید التألیف فارسی (بخوانیم- بنویسیم) سال تحصیلی 88- 87 در مقایسه با کتب فارسی چاپ 80- 79 دوره آموزش ابتدایی در ایران مورد بررسی قرارگرفت تا مشخص شود که تا چه حد در این کتاب ها تلاش برای آشنا کردن دانش آموزان با ابعاد شخصیت انبیاء(ع) و معصومین(ع) صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای توصیفی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، کتاب های فارسی دوره ابتدایی که در سال تحصیلی1380- ...