عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 801

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده نظریه‌ و همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که دو دسته عوامل درون‌فردی و برون‌فردی بر انگیزش دانشجویان برای انجام پژوهش موثر است، اما به تبیین این رابطه به خوبی پرداخته نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی دانشجویان با پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشی است. جامعه آماری شامل دانشجویانِ تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، نمونه‌ای به حجم 250 ...

تحقیق حاضر سعی دارد با ارائه نظریه های مطرح شده توسط روانشناسان در باب انگیزش و همچنین تحلیل محتوایی آیات قرآن، چگونگی بروز رفتار را از منظر روانشناسی و قرآن مورد بررسی قرار داده و در نهایت الگویی کامل و جامعتراز قبل را ارائه دهد. از منظر روانشناسی انگیزش در پنج محور اساسی مورد مطالعه قرار می گیرد، که این پنج محور از این قرارند، انگیزش فیزیولوژیکی، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، انگیزش شناختی و تئوری های نیاز. انگیزش فیزیولوژیکی با رویکردی زیست شناختی به رفتار و انگیزش به امور ...

انگیزش فاکتوری کلیدی دریادگیری بخصوص یادگیری زبان دوم می باشد. در حقیقت انگیزش بعدی منفی دارد که عدم انگیزش میباشد. عدم انگیزش از دست دادن انگیزش موجود می باشد که میتواند منجر به عدم موفقیت دانشجویان در یادگیری زبان دوم شود. علی رغم اهمیت عدم انگیزش تحقیقات بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. هدف این تحقیق پیدا کردن مهمترین فاکتور عدم انگیزش در میان دانشجویان رشته های مهندسی و علوم انسانی بود. علاوه بر آن هدف این تحقیق پاسخ به این سوالات بود که آیا تفاوت معناداری بین دان ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش به کمک شبکه بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان می باشد.مبنای نظری تحقیق حاضر را نظریه خودمختاری دسی و ریان تشکیل می دهد و از آنجا که براساس نظریه اخیر، انگیزش تحصیلی در سه دسته کلی انگیزش درونی ، بیرونی و بی انگیزگی مطرح میگردد ، شش فرضیه فرعی تحقیق به بررسی تاثیر آموزش به کمک شبکه بر انگیزش تحصیلی در سه حیطه ذکر شده می پردازد، بطوریکه دو فرضیه مربوط به دو نوع انگیزش درونی ، سه فرضیه نیز در رابطه با انواع انگیزش بیرونی و در نهایت یک فرضیه در مو ...

موضوع تحقیق "بررسی رابطه بین مفاهیم انگیزش (درونی - بیرونی)، منبع کنترل (درونی - بیرونی)، و پیشرفت تحصیلی پسران سال دوم دبیرستانهای شهر گرگان در سال تحصیلی 1372-73" است . اهداف تحقیق، بررسی و تعیین میزان رابطه بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی، انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی می‌باشند. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای پسرانه شهر گرگان که در ...

در این تحقیق تحت عنوان "بررسی اثرات تغییر ساختار سازمانی، بر انگیزش کارکنان وزارت صنایع سنگین" سعی گردیده است تا تغییرات ساختاری انجام شده در وزارتخانه را از حیث اثرت انگیزشی آن بر کارکنان مورد بررسی قرار دهیم. به همین منظور تغییرات عمده انجام شده را تعیین و مبنای تدوین فرضیه‌های تحقیق قرار داده و سپس با استفاده از روشهای موجود در علم آمار به آزمون هر یک از سه فرضیه بنا شده، پرداختیم. فرضیه‌های این پژوهش عبارت هستند از : 1 - ایجاد کارگروهی در وزارت صنایع سنگین موجب افزایش انگ ...

در این تحقیق اثرات ساختار سنتی سازمان بر انگیزش از دید کارکنان سازمان جهادسازندگی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت . بر مبنای مهم‌ترین ارکان ساختار سنتی سازمان (تاکید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات ، تخصصی نمودن مشاغل در سطح گسترده، نظارت سلسله مراتبی و روابط اتکایی رئیس و مرئوسی) فرضیاتی تدوین گردید. سپس با استفاده از روشهای آماری هر یک از آنها مورد آزمون قرار گرفت . هدف اصلی تحقیق مشخص نمودن اثرات عوامل ساختار سنتی بر انگیزش کارکنان سازمان جهادسازندگی ...

اگرچه ادبیات ورزش افراد سالم حجم روبه رشدی از مطالعات مربیگری تخصصی را به خود اختصاص داده است ، پژوهش‌های تجربی اندکی در خصوص مربیان ورزشکاران دارای معلولیت‌های فیزیکی در دسترس می‌باشد100 ورزشکار معلول عضو تیم ملی اعزامی به بازیهای آسیایی گوانجو( 80 مرد و 20 زن) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و پرسشنامه جو ورزشی دسی ورایان، ( 2006) که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0بدست آمد و پرسشنامه انگیزش ورزشی پلیت مر و همکاران، (1995) که ضریب پایایی آن ب ...

مقدمه: در سال های اخیر انگیزش به عنوان کلید عملکرد موفقیت آمیز آموزشی تلقی شده است و نقش بزرگی در علاقه دانش آموزان نسبت به مدرسه، تحصیل و لذت بردن از آن ها ایفا می کند. هدف این مطالعه رواسازی پرسشنامه انگیزش مدرسه بود، این ابزار بر اساس نظریه سرمایه گذاری شخصی مائر طراحی شده است. روش: در کل850 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهرستان شیراز در این مطالعه شرکت داشتند. شرکت کنندگان پرسشنامه انگیزش مدرسه را تکمیل نمودند و معدل تحصیلی، نمرات امتحانات پایان ترم ریاضی و زبان، نمره ...