عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شیوه مرور گروهی بر انشانویسی و هم چنین نگرش زبان‌آموزان نسبت به آن صورت گرفته است . برای انجام این پژوهش که در مدت یک نیمسال تحصیلی انجام شده است دو گروه 17 نفری (8 مونث و 9 مذکر در هر گروه) از دانشجویان سال دوم رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز انتخاب شدند. سن این دانشجویان بین 19 تا 29 سال بود. این افراد بر اساس نمره یک پیش آزمون انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم گردیدند. کلاسهای هر دو گروه که هر کدام شامل یک جلسه 90 دقیقه‌ای ...
نمایه ها:
انشا | 

تحقیق حاضر با هدف تبیین وضعیت جاری آموزش انشا در دوره ی راهنمایی و بکارگیری روش مشارکتی در کلاس انشا و سپس مقایسه ی روش مشارکتی نسبت به سنتی در پیشرفت انشای دانش آموزان بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان ساوه که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بوده اند می باشد، که از آن میان 140 نفر به عنوان نمونه ی پژوهشی ( 70دختر و70پسر) انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده، سپس با بکارگ ...

پدیده ی زبان فرمولی در کل و دسته واژگان1 به طور خاص، در سال های اخیر توجه بیشتری یافته است. دسته واژگان با کاربرد چندگانه خود، روان و مناسب بودن استفاده از زبان را در انشاها تعیین میکنند. این مطالعه توصیفی قیاسی ،دسته واژگان را در بین انشاهای زبان آموزان ایرانی و نمونه انشاهای تافل از طریق روش فراوانی بایبر2 بررسی کرده است. مجموعه ای از نوشتجات شصت وپنج هزار کلمه ای که از زبان آموزان ایرانی و نمونه انشاهای تافل جمع آوری شده است داده های این مطالعه را تشکیل می دهد.دسته واژگان ...

رساله حاضر پژوهشی است که طی آن به بررسی خطاهایی می پردازد که دانش آموزان عرب زبان مقطع ابتدایی (پایه سوم، چهارم و پنجم) منطقه ای واقع در جنوب کشور در انشای فارسی خود بکار می برند. برای تدوین این پژوهش، تعداد 300 برگه انشا دانش آموزان در سه پایه تحصیلی بطور مساوی جمع آوری (برای هر پایه 300 برگه) و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبقه بندی مقوله های زبانی و منشا خطاها در سه پایه مذکور چهارچوب اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. خطاهای واژگانی و دستوری در سه پایاه شمارش و طبقه بندی شد ...

پژوهش حاضر درصدد بررسی مسائل و مشکلات جاری درس انشا و تبیین وضعیت کنونی آن در مدارس ابتدایی شهر تهران بوده است . جامعه آماری، شهر تهران و نمونه‌ها، منطقه‌های 2، 3، 11، 13، 19 که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. و سپس از طریق نمونه‌گیری تصادفی تعداد 250 دانش آموز دختر و پسر و 50 آموزگار زن و مرد انتخاب شده‌اند. داده‌های آماری از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده، با روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کای دو)تجزیه و تحلیل یافته‌ها انجام گرفته است و سرانجام بر اساس یافته‌ه ...
نمایه ها:
پایه 5 | 
انشا | 
درس | 
تهران | 
تدریس | 

شرایط اجتماعی و فرهنگی تأثیر فراوانی بر نگرش افراد از جمله کودکان دارد. زبان در این میان، عمده‌ترین بازتابنده این نگرش است و نوشتار فرصت بیش‌تری برای ثبت این نگرش می‌دهد. برای این منظور، آرزو می‌تواند به‌خوبی نمایانگر نگرش افراد باشد. از این روی، در پژوهش حاضر تلاش شده است به تحلیل و مقایسه آرزوهای نوشته‌شده در انشای کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان مدرسه‌های عادی آموزش و پرورش پرداخته شود. این پژوهش با تکیه بر سه متغیر «موقعیت اجتماعی»، «جنسیت» و «ملیت» و با هدف یافتن تفاوت ...
نمایه ها:
آرزو | 
انشا | 
  
با توجه به اینکه خلاقیت ، بالقوه در همه انسانها وجود دارد و می‌توان آن را با استفاده از تکنیکهای گوناگون افزایش داد. پژوهش حاضر در بین دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی دختر در شهر کرمانشاه با استفاده از روشهای آموزشی استرایکر، بدیعه‌پردازی، حل مسئله و بحث و گفتگو بصورت پیش‌آزمون و پس آزمون خلاقیت با گروه گواه انجام پذیرقت (چهار کلاس گروه آزمایش ، چهار کلاس گروه گواه) نتایج بدست آمده از تحقیق بشرح ذیل می‌باشد: -1 در گروه آزمایش (کلاس 38 نفره) پس از بکارگیری روش استرایکر در درس انش ...