عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر " بررسی نقش انجمن اولیاء و مربیان در بهبود فرآیند آموزشی و پرورشی از دیدگاه اولیاء و مربیان در مدارس راهنمایی دخترانه (مطالعه موردی:منطقه 15 شهر تهران)" می باشد. جامعه آماری این پژوهش ، مربیان دوره راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران و اولیا دانش آموزان این دوره می باشند که نمونه آماری این پژوهش مجموعا 200 نفر (100 نفر مربی و 100 نفر ولی ) بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج ا ...

سپاس و ستایش خدایی را که توفیق داد تا در تاریکی نمانیم و روشنایی روز را ببینیم ویاریمان نمود تا راکد نمانیم وزلال وشفاف جاری باشیم تا ساحل سبز زندگی را در نوردیم وبا ترنم باران سرود شکر سر دهیم . در این تحقیق با تاکید بر دیدگاه اعضای انجمن اولیا و مربیان ، رابطه مدیریت مشارکتی واثر بخشی انجمن اولیا ومربیان در سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس ناحیه یک شیراز بودکه تعداد این افراد حدود 310نفر است .با ا ...

در تحقیق حاضر که با توجه به اهمیت ارتباط والدین دانش آموزان و میزان مشارکت آنها در پیشبرد اهداف آموزشی، مالی و پرورشی مدارس، به بررسی اثر بخشی فعالیتهای انجمن اولیا ومربیان پرداخته شده است تا تاثیر این نهاد را در مسائل مالی، آموزشی و پرورشی ترسیم نماید. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس متغیرها و فرضیات تحقیق تهیه شده است،نگرش 264 نفر از کارشناسان، مدیران و اولیاء دانش آموزان در ابعاد مالی، پرورشی و آموزشی بررسی گردید. نتای ...

پژوهش حاضر با عنوان «امکان سنجی آموزش از راه دور خانواده‌ها توسط انجمن اولیاء و مربیان از دیدگاه مدیران و کارشناسان این انجمن و مدیران و کارشناسان موسسه آموزش از راه دور» انجام گرفت. هدف عمده این تحقیق این بود که با مطالعه امکانات موجود در سازمان انجمن اولیاء و مربیان به این سوال پاسخ داده شد که آیا می‌توان نظام آموزش از راه دور را برای خانواده‌ها راه‌اندازی کرد یا خیر؟ به منظور کسب اطمینان بیشتر در ارتباط با بررسی سوالات مناسب امکان‌سنجی آموزش از راه دور از تعدادی از کارشناس ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- زمینه یابی است که با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای ارتقای اثربخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان در مدارس ابتدایی انجام شده است.در این پژوهش 250 نفر مدیر، معلم و اولیای دانش آموزان شهر پلدختر شرکت داشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش (چالش‌ها)22 سوال و (راهکارها) 22سوال و بر اساس طیف لیکرت چهاردرجه ای تدوین و جهت گردآوری داده ها توسط مدیر، معلم و اولیا تکمیل گردید. برای تعیین تعداد عامل های پرسش نامه از تح ...

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اولیاء و مربیان در پیشبرد اهداف آموزشی در مدارس متوسطه شهر اردبیل انجام گرفته است. نوع تحقیق توصیفی ـ همبستگی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش اردبیل که تعداد آن‌ها 531 نفر می‌باشد. از میان آن‌ها تعداد 144 نفر به‌عنوان نمونه آماری به شیوه طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که میزان پا ...

انجمن اولیاء و مربیان، یکی از مولفه های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دونهاد خانه و مدرسه است. این گونه تصور می شود که انجمن اولیاء و مربیان یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت روابط این دونهاد است. این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای هند،استرالیا و ایران جهت ارائه راهکار مطلوب و استفاده از تجارب و تدابیر مفید این کشورها در حیطه فعالیت ها و منابع مالی انجمن ها در کشور ایران به صورت تطبیقی پرداخته است. هدف کلی تحقیق:"تحلیل فعالیت های انجمن اولیاء ...

کلیه مراکز مشاوره سازمان انجمن اولیاء و مربیان ( 88 مرکز) نمونه آماری ( حجم ) : کل جامعه آماری میزان پیشرفت کار ( به درصد ) : 50 % آنچه انجام یافته : 1 = بررسی پیشینه مطالعاتی مربوط به موضوع پژوهش . 2-تهیه پرسشنامه تحقیق و بررسی اعتبار و پایابی . 3- تنظیم زمان بندی اجرای پرسشنامه در سراسر کشور و آموزش آزمونگران . 4- اجرای بخشی از پرسشنامه ها. ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک‌های مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در مدارس دخترانه دوره ابتدائی منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1392 صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس (70 نفر) و همچنین کلیه اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان (300 نفر) مدارس دخترانه دوره ابتدائی منطقه19 آموزش و پرورش شهر تهران بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای(زن و مرد) به ترتیب برای این دو جامعه 59 و 169 نفر به‌عنوان حجم‌ن ...