عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه:پرستاران نقش کلیدی در تأمین سلامت افراد جامعه دارند و رضایت شغلی آنان برای مراکز درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از راه های افزایش انگیزش ارتقای شغلی است که از طریق ارزشیابی مناسب عملکرد می توان به آن نائل شد. هدف: هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ارزشیابی جامع سالیانه و ارتقاء شغلی بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان آتیه تهران در سال 1394 بوده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی است.جامعه پژوهش را کلیه پرستارانی که در سال 1394ارزش ...
نمایه ها:

اين پژوهش به ارزشيابي کمّيت و کيفيت دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي مراکز استان تهران از ديدگاه مديران در سال تحصيلي 89 – 1388 مي پردازد . هدف اصلي اين پژوهش ، شناسايي عوامل موثر بر اين ارزشيابي مي باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردي مي باشد و روش تحقيق در آن ، روش تحقيق توصيفي _ پيمايشي است . جامعه آماري 2500 مدير مي باشد که به طور تصادف 285 مدير به عنوان نمونه انتخاب شده اند و پرسشنامه مربوطه بين آن ها توزيع گرديده است . در پژوهش حاضر ، جهت ارزشيابي کمّيت و کيفيت دوره ه ...

ارزشیابی در رادیو و تلویزیون عبارتست از: مجموعه فعالیت‌های نظام‌بند که برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت ارزیابی و سنجش نیازها و تحلیل بازدهی و محتوای برنامه صورت می‌گیرد. در روند ارزشیابی برنامه‌ها، دو دیدگاه مکمل یکدیگرند، که یکی تلاش برای تعیین و وضع معیارها برای استاندارد کردن کیفیت برنامه‌ها و دیگری در صدد بالا بردن قوه ادراک و ارتقاء سلیقه عمومی، با استفاده از برنامه‌هایی در سطح بالاتر می‌باشد. ارزشیابی انواعی دارد: ارزشیابی مرحله‌ای: که در هنگام تولید و ...

این ترجمه ازروی کتابی است که درمرکزمطالعات ارزشیابی ،دانشگاه کالیفرنیا،لوس‌آنجلس تهیه شده است .هدف ازاین کتاب راهنمایی جهت ارائه اطلاعات جمع‌آوری شده ارزشیابی به گونه ای هرچه موثرتر می باشد.در این کتاب طرحی جزءبه جزء واستاندارد از یک گزارش ارزشیابی ارائه شده تاعناوین حدودی دریک گزارش‌ارزشیابی معرفی شده ونیزرهنمودهایی درمورد انتخاب نوع اطلاعات برای ارائه به مخاطبین داده شده است . ...

ازبین نواحی سه گانه آموزش وپرورش ازهرناحیه 2 دبستان پسرانه و 2 دبستان دخترانه وجمعا12دبستان ازمناطق حرفه وناحرفه بررسی ونیزباهم مقایسه شوند،هنگامی که نتایج ارزشیابی امتحانات داخلی ونهایی بررسی گردیدند،نتایج حاصله رابایستی قائل بررسی کرد،براساس این یافته هابین میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان که بوسیله آزمون های معلم - ساخته ارزشیابی شده مواردتفاوت معنی داری بدست نیامد.همچنین نتایج‌این تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان مناطق ناحرفه همان توانایی واستعداد یادگیری مناطق حرفه راداشته د ...

عنوان تحقیق "ارزشیابی سئوالات هماهنگی دروسی از متوسطه نظری در امتحانات خرداد 1373 استان اصفهان" ارزشیابی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می‌رود و چنانچه بر اساس اصول و موازین علمی و به صورت مستمر انجام گیرد آن را می‌توان مهمترین رکن آموزش و پرورش بشماره آورد. برای این منظور از بین دروس سال سوم متوسطه نظری سه درس کتبی سال سوم ادبیات - شیمی سال سوم علوم تجربی و هندسه سال سوم ریاضی و فیزیک انتخاب و با توجه به سئوالات ذیل مورد ارزشیابی قرار گرفت : 1 - آیا سئوالات امت ...

بمنظور بررسی وضعیت تحصیلی، میزان جابجایی، سوابق آموزشی و ... طرح مذکور اجرا گردید. جامعه مورد مطالعه تحقیق نیروهای امتحانات و ارزشیابی استانهای سراسر کشور اعم از مسئولین و متصدیان بوده است . و حجم نمونه طرح در مجموع 453 نفر بوده است . ابزار اندازه‌گیری طرح را پرسشنامه‌های تهیه شده و همچنین دفتر ارزشیابی نیروهای شرکت کننده دردوره‌های آموزش تخصصی آیین‌نامه‌های امتحانات تشکیل داده است . روشهای آماری با استفاده از آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی نمودارهای فراوانی و ش ...

طرح ارزشیابی بدین صورت است که، ابتدا در "مقدمه" موضوعی که باید مورد مطالعه قرار بگیرد بطور خلاصه شرح داده می‌شود بطوری که، خواننده در "مقدمه" از هدف کلی بررسی آگاهی حاصل می‌کند. همینطور "مقدمه" زمینه را برای طرح "مساله تحقیق" آماده می‌کند. در "مساله تحقیق" آماده می‌کند. در "مساله تحقیق" هدف تحقیق بصورت کلی و در قالب سوال مطرح می‌شود. در قسمت "اهمیت موضوع" اهمیت اجرای طرح بیان می‌شود و بدین طریق در سیاست‌گذاری برنامه‌ریزان تسهیل ایجاد می‌کند. لازم است از تحقیقات موس ...

این تحقیق به منظور فراهم آوردن اطلاعات ضروری جهت مدیریت دانشگاه در مورد مراحل مختلف نظام ارزشیابی دانشگاه علم پزشکی اهواز یعنی فرآیند ارزشیابی، نتایج ارزشیابی و چگونگی بهبود نظام ارزشیابی از طریق سنجش نظرات اساتید علوم پایه دانشگاه طراحی و انجام گردید. در این تحقیق پرسشنامه‌ای شامل 32 سوال تهیه و تنظیم و در اختیار اعضاء هیئت علمی قرار گرفت . تعداد پرسشنامهء عودت یافته عودت یافته 76 عدد و با توجه به تعداد 159 نفر جامعهء مورد بررسی، میزان بازگشت پرسشنامه 48 درصد بوده است . ...