عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی رفتار و عکس العمل راننده بعنوان یک سیستم کنترلی که ورودی فرمان را برای هدایت خودرو ایجاد می نماید در تحلیل عملکرد خودرو و همچنین طراحی سیستم های کنترلی نظیر سیستم کنترل فعال دینامیک خودرو (VDC) بسیار حائز اهمیت می باشد. ...

در این مقاله به مدلساز ی و پ ی اده ساز ی س ی ستم ها ی کنترل ی رو ی مد گرمایشی س یستم تهو یه مطبوع تمام هوا در مد گرما ی شی پرداخته شده است . برای این منظور ابتدا یک مدل کامل و خط ی از س یستم تهو یه مطبوع در مد گرما یشی بطور تئور ی و بر اساس بالانس معادلات جرم و ا نرژی ته یه شد . سیستم فوق از محفظه تخلیط، کویل گرمایی، رطوبت زن و فن تشکیل شده است . پس از مدلساز ی اجزاء س یستم و شب یه ساز ی س یستم مدار باز ، ابتدا کنترلر خط ی و کلاس یک ١PID-action رو ی س یستم اعمال شد که گین ها ...

کنترل فعال گشتاور چرخشی ١ خودرو یکی از روشهای مناسب برای بهبود پایداری و فرمانپذیری خودرو می باشد . در این مقاله از طریق اعمال نیروهای ترمزی مختلف به چرخها، مقدار گشتاور چرخشی خودرو بصورت فعال کنترل می شود . این کنترل کننده شامل دو لایه می باشد : در لایه اول یک کنترل کننده مود لغزشی قرار دارد که بر اساس پیشخوراند زاویه فرمان، شتاب جان بی و طولی و پسخوراند سرعت جانبی و سرعت زاویه ای چرخشی میزان گشتاور اصلاحی خودرو را تعیین می نماید . تامین کامل و همزمان گشتاور اصلاحی تعیین شده ...
نمایه ها:

مهمترین نکته در تأمین ایمنی حمل و نقل جاده ای ، افزایش پایداری چرخشی خودرو حول خود از طریق کنترل فعال می باشد . یک روش بهبود دینامیک چرخشی و کناری خودرو ، استفاده از فرمان دهی از طریق ترمز می باشد . روش جایگزین دیگر، ایجاد گشتاور چرخشی مورد نیاز از طریق فرمان دهی به چرخهای عقب می باشد . با توجه به اینکه ظرفیت ایجاد گشتاور چرخشی از طریق ترمز، به دلیل ظرفیت اصطکاکی محدود تایرها محدود می باشد، استفاده ترکیبی از دو روش می تواند افزایش ظرفیت ایجاد گشتاور چرخشی را نسبت به استفاده ه ...

موضوع پایان‌نامه حاضر که به منظور اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی با گرایش طراحی شهری تهیه شده، با عنوان "برنامه احیای بافت قدیم و طرح باززنده‌سازی ارگ قاجاری شهر گرگان" برای دستیابی به اهداف کلی زیر برنامه‌ریزی شد: -1 شناسایی شیوه‌های مداخله دریافت قدیمی و مراکز تاریخی شهرها، ارزیابی سابقه این امر در کشورهای دیگر با نگاهی به تجربیات اخیر ایران. -2 تحقیق و تدوین قواعد، معیارها و مبانی تئوریک طراحی شهری -3 جستجوی مکانیزم شناخت ویژگیهای عمده سازمان کالبدی و سیمای شهری در مح ...
نمایه ها:
گرگان | 

حرکت توده ای یک پدیده مؤثر در طبیعت است که توسط ارگانیسم های مختلفی قابل مشاهده می باشد. حرکت های هماهنگ سیستم های بیولوژیکی بدون وجود رهبر و با استفاده از اطلاعات محدود محیطی –که هر عضو قادر به دریافت آن است- سبب گردیده تا بشر نسبت به الهام گرفتن از سیستم های فوق جهت کنترل و هدایت دسته های ربات اقدام نماید. "عضو" یا "عامل"، یک سیستم متحرک مجهز به حسگر و پردازنده اطلا عات است. مجموعه عوامل فوق که توانایی انجام فعالیت های گروهی را دارند، ‏یک "سیستم چند عاملی" یا "توده" نامی ...

در این پایان نامه ابتدا یک کنترلر فازی برای سیستم ناپایدار، غیر خطی، غیر مینیمم فاز و چند متغیره آونگ معکوس طراحی شده است. سپس توابع عضویت این کنترلر فازی در یک فرآیند بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم MUGA در فضای معین بهینه سازی شده و نتیجه در جبهه پرتو ارائه شده و نقطه مصالحه طراحی برگزیده شده است. پاسخهای کنترلر متناظر با نقاط بهینه یابی تک هدفه و نقطه مصالحه طراحی در تست آزمایشگاهی بررسی شده و نتایج تئوری بهینه سازی در فضای معین تایید شده اند. در ادامه کنترلر ...

اولین قدم در طراحی یک سیستم کنترلی، شناسایی رفتار دینامیکی مدار باز آن می‌باشد. نیروگاههای حرارتی بعنوان سیسم‌های پیچیده مهندسی که امروزه به طور وسیعی برای تامین انرژی الکتریکی درخدمت بشر می‌باشند، نیز نیاز به کنترل دقیق دارند که این امر از طریق طراحی کنترل کننده‌های مناسب براساس رفتار دینامیکی سیستم میسر می‌باشد. متاسفانه در کشور ما کمتر توجهی به این مهم گردیده‌است . درپروژه حاضرسعی درارائه یک مدل ریاضی مقدماتی برای نمایش رفتار دینامیکی مدار باز یک نیروگاه حرارتی به کمک معاد ...