عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح شناخت پتانسیلها و تگناهای زیست‌محیطی با تاکید بر چرخش آبی استان جهت تعیین ظرفیتهای اکولوژیک برای مکان‌یابی و تعیین اندازه مجموعه‌های زیستی صنعتی می‌باشد. ...

در این تحقیق، شهر زواره به عنوان نمونه‌ای از شهرهای سنتی ایران توصیف و تحلیل شده است علت انتخاب این شهر ویژگی‌های آن از جهت نحوه استقرار، فرم کلی شهر و تدابیر به کار رفته در ساخت توده شهر به صورت متراکم و محصور نمودن آن با فضای شهر به عنوان وسیله‌ای اکولوژیک در مقابل طبیعت مناطق کویری و همچنین نظام فضائی در مقیاس معماری اجزاء و عناصر شهری بوده است . روش پژوهش ، مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی تاریخی است . ویژگی‌های تاریخی، جغرافیائی، اجتماعی، اقتصادی و خصوصیات ، استقرار ...

علیرغم پیشرفتهای فراوان در امر اطلاع‌رسانی از طریق اینترنت ، شبکه‌های اطلاعاتی و مخابراتی و... هنوز چون گذشته کتاب و مجلات علمی به عنوان بهترین و مهمترین پایه‌های تحقیق و پژوهش شناخته می‌شوند. با توجه به وسعت اطلاعات علمی، که خود حاصل گسترش مرزهای دانش و افزایش زمینه‌های علمی می‌باشد، دسترسی راحت و سریع به منابع اطلاعاتی جهت پیشبرد هرچه سریعتر فعالیتهای پژوهشی امری واجب به نظر می‌رسد. از آنجا که پژوهشگاه پلیمر ایران نیز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی دارای کتابخانه‌ای غنی شامل انو ...

این طرح به منظور مقایسه دو روش آبیاری قطره‌ای و نواری بر رشد رویشی و عملکرد خرمای مضافتی به مرحله اجرا گذاشته شد. آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار شامل: آبیاری نواری با ارتفاع 10 سانتیمتر و دور آبیاری 7 روز، آبیاری نواری با ارتفاع 15 سانتی‌متر با دور آبیاری 7 روز، آبیاری قطره‌ای به میزان 60 درصد تبخیر از تشتک کلاس A با دور آبیاری 3 روز، آبیاری قطره‌ای به میزان 80 درصد تبخیر از تشتک کلاس A با دور آبیاری 3 روز، سه تکرار که هر کرت شامل 9 اصله پاجوش مضاف ...

این طرح به منظور تعیین تاثیر عناصر کم مصرف (آهن، روی و منگنز) بر عملکرد و کیفیت خیار در منطقه جیرفت به مرحله اجرا درآمد . طرح به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح آهن، سه سطح روی و سه سطح منگنز درسه تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد . به منظور مقایسه موادآلی با کودهای عناصر کم مصرف یک تیمار اضافی ماده آلی به این طرح اضافه شد . در حال حاضر این طرح در حال اجرا می باشد که با پایان گرفتن اجرای آن و تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده در گزارش پژوهشی سال 1380 آورده خ ...
نمایه ها:
کیفیت | 
خیار | 
جیرفت | 
آهن | 
روی | 
فلز | 
منگنز | 

مراحل اجرای این طرح طبق مفاد آن در حال اجراست. باغ مورد نظر انتخاب، نمونه‌برداری از خاک و تجزیه آن انجام شده است. مصرف کودهای ماکرو به طور یکسان بر اساس آزمون خاک برای کلیه تیمارها اعمال و مراقبت‌های زراعی در حال انجام است. ...

دراین مقاله به کمک جهش نانوعملکرد پریفولدینی برای گرفتن نانومحموله درمحیط خنثی و رها کردن آن درمحیط اسیدی طراحی شده است نانوعملگر پریفولدینی دارای شش بازو بوده و فضایی برای گرفتن نانومحموله ها با ابعاد مختلف را درخود جای داده است پریفولدین به عنوان یکچپرون مولکولی به خودی خود قادر به گرفتن و رهاکردن نانومحموله های مختلف نمی باشد دراین مقاله شرایط مناسب برای گرفتن و رها کردن نانومحموله توسط نانوعملگر پریفولدینی مورد بررسی قرارگرفته است درواقع ابتدا با جایگزین کردن آمینواسیدهای ...
نمایه ها:

در این مقاله، بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم، مدلهای غیرخطی برای زیرمجموعههای یک بویلر بازیاب حرارتی ارائه میگردد. دادههای تجربی بدست آمده از سیستم واقعی برای تهیه مدل فازی- عصبی دینامیکی بویلر بازیاب بکار گرفته شده است. روشهای کلاسترینگ برای تعیین ساختار مدل فازی با تقسیم ناحیه عملکرد به زیر فضاهای کوچکتر بکار گرفته میشود. مراکز کلاستر بهینه و توابع عضویت بهینه متناظر با روش توده یابی فازی و پارامترهای خطی قوانین خروجی با روش حداقل مربعات بازگشتی حاصل میگردند. مقایسه بین پاسخ ...

کنترل فازی یک رویکرد کنترلی مبتنی بر دانش و قواعد است. در سیستمهای عملی اطلاعات از دو منبع سرچشمه میگیرد: افراد خبره و اندازهگیریها و مدلهای ریاضی. اکثر کتب و مقالات پیرامون نحوهی ترکیب این دو نوع اطلاعات درطراحی سیستمها تمرکز یافته است و در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستندکه چگونه میتوان دانش بشری را در قالب فرمول ریاضی بیان نمود. در این تحقیق با استفاده از کنترل فیدبک حالت، روش جدیدی برای طراحی کنترلر فازی برای سیستمهائی که مدل ریاضی آنها در دسترس میباشد، ارائه گردیده است ...