عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمترین تراکم علف هرز در تیمار سنکور+ گراماکسون بدست می آید و علف کش تیتوس در کنترل علفهای هرز قدرت کمتری نسبت به علف کش سنکور دارد. ...
  
هدف :بررسی نظرات دست اندرکاران و متخصصین درباره فیلم ها وسریال‌های خارجی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش میگردد.نظرات دست اندرکاران درباره فیلم ها وسریال‌ها به تفصیل دراین بررسی ارائه شده است . ...

هدف ازانجام این طرح تعیین سهم زمانی خبرهای خارجی ،داخلی و گزارش‌های خبری و تحلیلی برکل محتوای خبر بوده است .نتایج این طرح قابل تشخیص نمی باشد. ...

طرح فوق ترجمه جزوه ای است که درآن کاربرد وسایل ارتباط جمعی درزمینه آموزش مورد تحلیل قرارگرفته است . ...

هدفازانجام این بررسی چگونگی تماشا و میزان علاقه و وضعیت این برنامه ازنظرکارگران از جنبه های مختلف موردبررسی قرارگرفته است ونتایج این بررسی نشان می دهد که 21درصد این برنامه به مسائل ایمنی 17 درصد رفاهی 16 درصد وضعیت کارو... اختصاص داشته است جزئیات نتایج این بررسی درایجاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است ودر گزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که برنامه های صبحگاهی و خبربه ترتیب 74 و 63 درصد شنونده داشته وشاخص رضایت ازبرنامه ها درحد "زیاد" بوده است ودوبرنامه ره آورد هفته و خبر به ترتیب 68 و61 درصد بیننده داشته وشاخص رضایت ازدوبرنامه درحد "زیاد" بوده است .تلویزیون ورادیو دردهه فجر به ترتیب 94 و62 درصد به نحوی بیننده و شنونده داشته است . ...

این بررسی به منظور آگاهی ازنظرات اصناف پایتخت درمورد برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است .نتایج نشان می دهد که اکثریت گروه نمونه برنامه های تلویزیون راتماشامیکنند وتقریبا اکثریت افراد برنامه های رادیو راگوش می کنند نتایج نشان می دهد که اصناف بطور کلی ازبرنامه های رادیواحساس رضایت بیشتری می کنند ...