عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
    
پیشنیاز اساسی دستیابی به اهداف مورد نظر در فرایند تولید، برنامهریزی تولید میباشد، که لازمه این امر در نظر گرفتن مسائل مختلف موجود در فرایند تولید است. همواره نیاز به مدلهایی که بتوانند هر چه بیشتر شرایط موجود را در نظر گرفته و برنامه تولید واقعیتری ارائه نمایند احساس میشود، مدلهایی که قابلیت لحاظ کردن اهداف چندگانه و بعضا متعارض را داشته باشند. از طرف دیگر مسائل دنیای واقعی عمدتا به صورت قطعی قابل بیان نیستند و گاه تنها بر اساس تجربیات تصمیمگیرندگان است که میتوان در مورد آنها ...

گسترش دامنه مالکیت خصوصی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش تصدی گری دولت، باعث گردید جهت صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه به تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، پرداخته شود. برای حصول اطمینان از این امر نیاز به ساز و کارهایی همانند نظام راهبری مناسب در شرکت ها و سایر بنگاه های اقتصادی است. نظارت راهبری شرکت ها دارای ارکان خاصی است. کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام ر ...