عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ادامه اجرای این طرح سه نوبت به مناطق روستایی در شمال و جنوب استان آذربایجان غربی عزیمت و نمونه براداری تعداد 3نمونه از هر روستا برای هر محصول انجام گردید. در این مدت تعداد 71 نمونه از محصولات لبنی نمونه برداری و به موسسه تحقیقات علوم دامی ارسال گردید. د راین مدت تعداد 50 پرسشنامه نیز تکمیل گردیده است و در نظر است در مدت باقیمانده تعداد بیشتری نمونه برداری انجام گیرد. ...

این طرح با 7 لاین و رقم انتخابی از آزمایش ‏‎B.test‎‏ سال زراعی 79-78 همراه با یک شاهد محلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت گردید. در کلیه ایتگاه ها بجز گچساران، بین لاین ها از لحاظ عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت. در مراغه لاین ‏‎Syria2560‎‏ از لحاظ عملکرد دانه و لاین های ‏‎Cyprus2556‎‏ و ‏‎Spain2636‎‏ از لحاظ عملکرد بیولوژیک برتر بودند. لاین ‏‎JORDAN2628‎‏‌ ‌در کوهدشت با بترتیب 835 کیلو گرم دانه و 2000 کیلو گرم علوفه خشک در هکتار از ...
نمایه ها:

در این بررسی بمنظور ارزیابی ارقام گندم نان رقمهای داراب 2 و آتیلا 5 و گندم دوروم ارقام شوا و سیمره و همچنین ارقام جو ( رقم گرگان و ماکوئی) نسبت به نماتد گالزای گندم انتخاب گردیدند و تیمارهای مورد نظر بررسی آنها اعمال و در داخل گلدان کشت گردیدند و همچنین در مراحل مختلف فنولوژیکی نسبت به بررسی بیولوژی نماتد برروی آنها اقدام گردید و در نتیجه دو رقم جو( ماکوئی و گرگان) مقاوم و ارقام نان( داراب 2 و آتیلا5 ) و ارقام دوروم (سیمره و شوا) حساس بودند. ...
نمایه ها:
واکنش | 
رقم | 
گیاه | 
جو | 

تب و تشنج یکی از شایع ترین بیماریهای اطفال می باشد از آنجائی که احتمال تکرارتب و تشنج در این بیماران وجود دارد شناسائی احتمالی عواملی که منجر به تب می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد آنالیز آبادی توسط برنامه ‏‎Spss‎‏ انجام شد. شایعترین سن تشنج 47-12 ماه بوده است . 10/57 نمونه ها مذکر و 429% مونث بوده اند. شایعترین علت تب در این بیماران گاستروآنتریت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی وبنومون بوده است. که 80% را تشکیل داده است. 2/63 را دارای تب و ت ...

این مطالعه بالینی غیر تصادفی بر روی 96 بیمار مبتلا به افزایش چربی خون و افرادی به عنوان شاهد انجام شد. به گروه بیمار رژیم غذائی + سویا و به گروه شاهد تنها رژیم غذائی داده شد. دو گروه مورد وشاهد از لحاظ سن و جنس و میانگین چربیهای سرمی جور شده بودند. سویا و رژیم به مدت 2-5/1 ماه اعمال گردید. سویا به میزان روزانه 35 گرم داده شد. حاصل مطالعه این بود که مصرف سویا+ رژیم در کاهش تری گلیسیرید سرم و همچنین ‏‎LDL‎‏ سرم اثر بیشتر از رژیم غذایی تنها داشته است. با توجه به ارزانی سویا و ...

کشت مخلوط یعنی کشت دو یا چند گونه که در دوره ای از چرخه رویش با یکدیگر همزمان هستند. بمنظور بررسی اسکان دستیابی به عملکردهای بالاتر کشت مخلوط ارقام سویا آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران صورت گرفت در این تحقیق عملکرد و اجراء عملکرد ارقام مختلف سویا در طرح آماری فاکتوریل با 3 سطح تراکم قیاس ( 20، 40 ،و 80 بوته در مرتع ) و 5 سطح مختلف نسبت های مختلف مخلوط انجام شد. نتایج نشان داد تیمار 50 درصد+ 50 درصد ( 2 ردیف هاگ + 2 ردیف کلارک ) بیشترین عملکرد را تولید نمود نسبت ...

ازدواج به منظور تامین نیازهای بشر و زندگی او در چهارچوب نظام ارزشمند اجتماعی از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده وبه عنوان یک سنت دیرینه انجام گرفته است. پژوهشگران از دیرباز به مطالعه این نهاد از زوایای جامعه شناختی، روان شناختی و دینی پرداخته اند و ملاک هایی که افراد در ازدواج مدنظر قرار می دهند را شناسایی نموده اند. مع هذا، تاکنون کمتر اطلاعاتی در مورد تفاوت های ارزشی پس از ازدواج در دست می باشد که درجهت پر نمودن خلاء موجود مطالعه حاضر ملاک های انتخاب همسر مزدوجین را در بدو و ...

یکی از مسائل مهم در اراضی مرتعی جهت افزایش توانمندی آن کمبود رطوبت موجود در خاک در فصل رویش گیاهی است. هدف از اجرای طرح مذکور شناخت کارآیی اشکال مختلف سطوح آبگیری هلالی لوزی و مسطح در ارتباط با توان افزایش و حفظ رطوبت خاک بعد از بارش است. بطوریکه با واسنجی مدلهای مختلف بیلان آب میزان استحصال مناسب آب باران مشخص و سپس داده های مربوطه شامل مقدار بارش رواناب مقدار آب جمع آوری شده (اعم از آب جمع آوری شده مخازن سامانه ها و یا درپروفیل خاک) تبخیر و تلفات آب باروش مناسب آماری تجز ...

نقشه سیمای فرسایش خاک به عنوان کارنامه برخورد یا عملکرد با منابع زمین تلقی می گردد که در ظهور آن عوامل متعددی دخیل می باشند. این فهرست (مکانهای دارای فرسایش) که می تواند مقدمه تهیه نسخه مدیریتی منطقه تلقی گردد در بطن خود حاوی اطلاعات مفیدی بوده که در صورت فقدان چنین نقشه ای اولین مشکل عدم تشخیص مکانهای مورد نیاز عملیات اصلاحی و ترمیمی است و نقش مهمی در بیراه کشیدن اعتبارات عمرانی مقابله با فرسایش به شمار می آید. پس برای جلوگیری از هدررفت منابع مال و حفظ منابع خاک به تصویر کشی ...