عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی فوق سموم شیمیایی کونفیدرو ( در دو مقدار 286و 143 میلی لیتر در هکتار) و زولون با سموم بیولوژیک کاستوم بی- سی، نئودوربی- تی کل، نیمک، نیمک سوپر، نیمارین، نیم آزالتی- اسو نیم پلاس از نظر میزان تاثیر روی سوسک برگخوار سیب زمینی در شرایط مزرعه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وجود اختلاف معنی دار بنی تمیارها را نشان داد و مشخص گردید سموم کونفیدرو وزولون در گروه اول و بقیه سموم در گروه بعدی از نظر میزان تاثیر قرار گرفته اند. ...

نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه د ...

نمونه های جمع آوری شده طبق روش تحقیق جمع آوری و داخل الکل 75 درصد نگهداری و جهت شناسایی به بخش جانور شناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردید و نمونه ها شناسایی گردیدند. ...
نمایه ها:
خون | 
حشره | 
غلات | 
فون | 

هدف این طرح جمع آوری اطلاعات درباره آرزوهای تحصیلی و شغلی و نیز برنامه های تشکیل خانواده (سن ازدواج، تعداد کودکان و غیره) گروهی از نوجوانان دختر و پسر ایرانی بود. یکی از اهداف این طرح پی بردن به تاثیر سیاستهای اخیر دولت درباره تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بر روی نوجوانان کشور بود. اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه بین حدود 3000 دانش آموز دبیرستانی شهر شیراز گرد آوری و با استفاده از روشهای آماری مختلف تجزیه و تحلیل و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد. ...

هدف این طرح جمع آوری اطلاعات مشابه در سه شهر عمده دیگر و مقایسه با نتایج بدست آمده از شهر شیراز بود. بودجه طرح از محل پروژه مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد تامین گردید و اطلاعات لازم از طریق دادن پرسشنامه به 1500 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر هر یک از شهرهای زاهدان، اصفهان، و یزد جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد. ...

بودجه این طرح از طرف دفتر عمران ملل متحد در تهران تامین شده و هدف آن تهیه نیمرخی از شاخصهای توسعه انسانی پایدار در ایران بود. گزارشهای نهایی طرح به زبان انگلیسی تهیه و به دفتر عمران ملل متحد ارائه گردید. ...

بررسی تبعات الحاق به سازمان تجارت جهانی، توسعه بانک آماری شاخصهای اقتصادی- اجتماعی بین المللی، اصلاح و تسهیل روشهای گمرکی، بررسی و تعیین مقررات حاکم در تجارت خدمات و ... هدفهای این طرح را تشکیل می دهد. ...

هدف از این طرح بررسی ابعاد اشتغال زایی بخش ساختمان و مسکن بود، تعیین سهم بخش مسکن در اشتغال کشور و نیز تعیین ارتباط بین رشد این بخش و رشد اشتغال کشور از جمله موضوعاتی است که در این طرح از سه قسمت تشکیل شده: 1- بررسی اشتغال و بازار کار 2- مطالعه وضعیت گذشته و موجود بخش مسکن و ساختمان و ویژگیهای اشتغال زایی این بخش 3- آینده نگری و تعیین دورنمای 20 ساله وضعیت ساختمان و مسکن ...

شناخت وضع موجود نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضا و ترکیب آن در 5 سال آینده، ساختار اشتغال ، بیکاری در بازار کار ایران، و برآورد الگوی نرخ مشارکت نیروی کار اهداف این طرح را تشکیل می دهد. ...