عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور تاثیر بهترین زمان قطع آخرین آبیاری و تاثیر آن روی کمیت و کیفیت چغندرقند با 5 تیمار قطع آبیاری از یک هفته صورت گرفت که نتایج این پژوهش بیانگر این قضیه می‌باشد که قطع آبیاری به مدت 3 یا 4 هفته نسبت به تاریخ برداشت در اواخر مهر ماه می‌تواند سبب بهبود کیفیت و افزایش درصد قند بدون کاهش در عملکرد ریشه گردد. در ضمن این قطع آبیاری علاوه بر تاثیرات مثبت آن کاهش 1 یا 2 دوره آبیاری را نیز به دنبال داشته است و از مصرف بی‌رویه آب کاسته می‌شود و مشکلات ناشی از صدمه به ری ...

به منظور تاثیر کم آبیاری روی عملکرد و صفات کمی و کیفی ارقام سیب‌زمینی رقم ورن و کوزیما آزمایشی با استفاده از طرح اسپلیت بلوک شامل درصدهای آب مورد نیاز (100 درصد و 75 درصد و 50 درصد) بعنوان کرت اصلی و ارقام بعنوان کرت فرعی در سه تکرار به اجرا درآمد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای کم آبیاری روی عملکرد محصول معنی‌دار بوده و تیمار تنش زارعین که بعدا" به طرح اضافه گردیده است قابل رقابت با تیمار آبیاری کامل می‌باشد ولی در تیمارهای کم آبیاری عملکرد محصول کاهش یافته و ...

به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در مراحل غنچه، گلدهی، تشکیل دانه و تلفیق مراحل فوق ( تا سه نوبت آبیاری) بر عملکرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان این طرح با 8 تیمار آبیاری بعنوان عامل اصلی و سه رقم آفتابگردان گابور، گلشید و رکورد بعنوان عامل فرعی در یک طرح اسپیلت پلات به سه تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان می دهد که تیمارهای آبیاری و ارقام هر دو اختلاف معنی دار ( در سطح 1 درصد) در عملکرد داشته اند. بیشترین عملکرد به میزان 1951 کیلوگرم در هکتار در مراحل غنچه دهی، گلدهی و تش ...

این تحقیق با هدف ارزیابی شاخصهای بازده آبیاری نظیر بازده یکنواختی توزیع آب، بازده کاربرد آب، بازده کاربرد کمترین ربع، بازده پتانسیل کاربرد کمترین ربع، نسبت پایاب و بازده ذخیره و در نهایت تعیین عملکرد مدیریت مرسوم آبیاری سطحی در مزرع گندم و جو انجام شد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوت روشهای مرسوم آبیاری سطحی و بطور اخص آبیاری نواری در استان بررسی شود، برای اینکار 10 مزرعه با خصوصیات هندسی متفاوت در نقاط مختلف استان انتخاب شد و پس از اندازه گیری ویژگیهای هندسی نوارها و نیز خصوصیات ...

این طرح بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری در کمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی درمنطقه ارومیه و همچنین تاثیر تیمارهای آبیاری در بازارپسندی و عمر انبارداری محصول با چهار تیمار در شش تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی کهریز با اجرا درآمد . نیاز کودی بر اساس آزمون کودی تعیین و رقم مورد آزمایش کورال بوده است . تیمارهای آبیاری به میزان 125 درصد، 100 درصد، 75 درصد و 50 درصد نیاز آبی بوده و میزان نیاز آب واقعی گیاه با توجه به مدل برآوردی تبخیر و تعرق پتانسیل بر ...

بمنظور بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رقم رددلیشز، این آزمایش در قالب طرح آماری فاکتوریل 3*4*3 بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل طبق عرف محل، آبیاری 50% در مرحله اول رشد میوه، 25 درصد در مرحله رشد سریع میوه و 25 درصد موقع برداشت، قطع آبیاری در دو هفته قبل از اولین برداشت محصول، تیمار تغذیه در 4 سطح شامل : شاهد(محلول آب باضافه سیتووت 1/0 درصد) محلولپاشی با کلرور کلسیم 10 در هزار باضافه سیتووت 1/0 درصد در ...

9 تیمار مختلف دور و عمق آبیاری بر روی سه محصول سوژا،پنبه ،گندم ،در دور دوره سه ساله اجرا می گردد.نتیجه بررسی دور و عمق مناسب آبیاری انتخاب می شود. ...
نمایه ها:
سویا | 
پنبه | 
گندم | 

دورهای مختلف آبیاری در مورد تنباکوی شیرازی بکار برده می‌شود تا با مناسب‌ترین دور آبیاری بهترین محصول بدست آید. ...

در این تحقیق میزان آب توصیه شده گندم (براساس آزمایشات منطقه‌ای) در سه دبی متفاوت در طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 3 تکرار اعمال می‌گردد. طول نوارها 100 متر خواهد بود. در هر آبیاری آب ورودی و خروجی با کمک وسایل مناسب اندازه‌گیری می‌شود. قبل از کاشت و بعد از برداشت رطوبت خاک در لایه‌های مختلف با کمک دستگاه نوترون پروپ اندازه‌گیری می‌شود. ارتباط راندمان آبیاری با عملکرد محصول اعم از کاه دانه پس از برداشت تعیین خواهد شد. ...