عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته از درختان بومی ایران و از عمده‌ترین محصولات صادراتی غیر نفتی است. بسیاری از خاک‌های ایران از جمله مناطق پسته‌کاری آهکی می‌باشند که به‌رغم فراوانی عناصر غذایی، وجود ترکیبات کربناتی سبب افزایش pH و تثبیت عناصر غذایی از جمله فسفر می‌شود. بنابراین اصلاح pH خاک می‌تواند راه‌کاری مناسب برای بهبود حاصل‏خیزی و افزایش کارائی کودهای فسفره باشد. در این پژوهش، به منظور جداسازی باکتری‌های تیوباسیلوس، تعداد 20 نمونه از منابع مختلف جمع‌آوری شد که تنها 8 جدایه با توانایی اکسیداسیون گوگر ...

به‌منظوربررسی تاثیرکود شیمیایی،کود دامی و ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات گوجه‌فرنگی،پژوهشی در سال زراعی 1392-1391در دو مرحله گلخانه‌ای و مزرعه‌ای به ‌ترتیب در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران، به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجراشد. عوامل آزمایش شامل ورمی‏کمپوست در چهار سطح 0، 10، 20 و 30 درصد حجمی گلدان و کود دامی نیز در چهار سطح 0، 10، 20 و 30 درصد حجمی گلدان و عامل دوم کاربرد کود شیمیایی (NPK) در دو سطح 0 و 2 گرم در لیتر بود. ب ...

پاکلوبوترازول جز ترکیبات تریازولی و کندکننده‌ی رشد گیاهان بوده که باعث القای مقاومت در برابر برخی از تنش های زنده و غیر‌زنده می‌شود. این آزمایش به منظور بررسی اثر کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت‌‌های صفر (شاهد) ،25، 50، و 75 میلی گرم بر لیتر پاکلوبوترازول با دو روش محلول پاشی و کاربرد خاکی بر کاهش آسیب‌های ناشی از تنش یخ زدگی در دانهال‌های انار (punica granatum) رقم ’رباب‘ صورت گرفت. 21روز پس ازکاربرد پاکلوبوترازول دانهال‌ها درون انکوباتور در معرض دمای منهای سه درجه برای مدت 7 ...

چکیده امروزه تولید نشاهای سالم و مرغوب یکی از عوامل اصلی موفقیت در پرورش سبزی‌ها از جمله گوجه‌فرنگی است. از این رو به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و تغذیه نیتروژن بر خصوصیات رشدی نشاء گوجه‌فرنگی رقم Rio Grand، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در سه تکرار در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 5 سطح ورمی‌کمپوست (0، 5، 10، 20 و 40 درصد وزنی) و 5 سطح نیتروژن (0، 25، 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر ...

در این تحقیق تاثیر قارچ آربسکولار میکوریز و پلی آمین‌های پوترسین و اسپرمیدین در کاهش اثرات تنش خشکی روی دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند طی دو آزمایش مستقل و همزمان مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش اول با سه سطح خشکی(FC80% D0=، FC50% D1= و FC30% D2=) و دو سطح میکوریز(شاهد بدون تلقیحM0= و تلقیح با میکوریزM1=) و آزمایش دوم شامل 5 تیمار پلی آمین(تیمار شاهد، غلظت 0/5و 1 میلی مولار اسپرمیدین و 0/5 و 1 میلی مولار پوترسین) بود که هریک با10 تکرار و به‌صورت فاکتوریل با قالب طرح کاملاً ...

جنگل‌های زاگرس از دیرباز در معرض آسیب های فراوان بوده‌اند. آسیب‌هایی که موجب محو جنگل در قسمت‌هایی از آن و باعث سیر قهقرایی در قسمت‌های دیگر گردیده است. جنگل‌های زاگرس از نظر حفاظت آب و خاک، تنوّع زیستی و ارزش‌های پناهگاهی از اهمیت انکار نشدنی برخوردار هستند. تنوع خاک در زاگرس نیز از نکات بارز این ناحیه رویشی است، هم زمان با تخریب این جنگل‌های کهن، تخریب خاک آن نیز سرعت گرفته است. به منظور بررسی و مقایسه برخی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه منطقه قرق خراش داده ...

در این تحقیق بذور بلوط ایرانی از سه مبداء بذر (پروونانس) در جنگل‌های استان لرستان واقع در منطقه گرمسیر (چمشک پلدختر)، معتدل (شوراب خرم‌آباد) و سردسیر (شول‌آباد الیگودرز) آن جمع آوری گردید. بعد از بررسی صفات بذر سه مبداء (رطوبت، درصد جوانه‌زنی، وزن هزار دانه و ابعاد بذر و ...) که در وزن هزار دانه و اندازه بذور تفاوت معنی‌داری را نشان دادند در قالب طرح کاملاً تصادفی نمونه‌های سالم بذر در داخل گلدان‌های پلاستیکی و در نهالستان شوراب خرم‌آباد کاشته شدند پس از پایان نخستین فصل رویش ...

به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و سن نشاء بر عملکرد خارج از فصل پیاز، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در دو منطقه گچساران و نورآباد ممسنی اجرا گردید. آزمایش به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح (7 تیر، 22 تیر و 5 مرداد) به‌عنوان عامل اصلی، و ترکیب سن نشاء (سن نشاء در سه سطح 60، 75 و 90 روزه) و ارقام پیاز (در دو سطح شامل پریماورا و تگزاس‌ارلی‌وایت) به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که ت ...