عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
مساله ارتباط خدا و عالم یکی از مباحث مهم فلسفی است که هم در فلسفه غرب و هم در فرهنگ و علوم اسلامی مورد توجه و نظریه پردازی اندیشمندان قرار گرفته است. با مطالعه و تامل در دیدگاههای فیلسوفان غرب در این مساله پی می بریم که نظریاتشان با اصل توحید الهی سازگار نیست. اندیشمندان مسلمان به تبیین این مساله در جهتی سازگار با توحید الهی پرداخته اند. نظریه متکلمین اسلامی در این مساله دارای نقش می باشد اما متکلمین با طرح سوالات و ایرادات دقیق، زمینه های تعقل و نظریه پردازی دقیق فلاسفه مسلم ...
    
این پایان نامه مشتمل بر مقدمه، پنج فصل و خاتمه است: در مقدمه، مطالبی در مورد اهمیت موضوع بیان شده است. فصل اول به تعریف موضوع، بیان سوال اصلی، سابقه و ضرورت تحقیق اختصاص دارد. فصل دوّم به مفهوم شناسی مرگ، اندیشه و عوامل شکل دهنده شخصیت انسان، موقعیت قرآن کریم و سنّت در معارف اسلامی و... اختصاص دارد. فصل سوّم به بررسی مرگ اندیشی و انواع آن، مراد از آن در این تحقیق، اهمیت مرگ اندیشی، استعداد برای مرگ و ارتباط مرگ اندیشی با فطرت و لقاءالله پرداخته است. فصل چهارم به عوامل مرگ اند ...

لا إشکال فی أنّ الدعاء المأثور عن أهل البیت‏^ مملوّ بالعلوم والمعارف، ویحتاج إلى غوّاص ماهر لاستخراجها ونظمها فی سلک واحد موضّحاً إیّاها. والقیم الأخلاقیه و التربویه واحده من هذه المعارف، ولم یکن الهدف استخراجها بل لفت أنظار أهل الفکر والمعرفه إلى ضروره الاستفاده منها. اشتملت الرساله على خمسه فصول، وحاولنا فی کلّ فصل طیّ مرحله واحده للوصول إلى النتیجه، وهی بیان أنّ للدعاء دور فی تربیه الإنسان وبناء شخصیّته: ففی الفصل الأوّل ذکرنا بعض التمهیدات للمسأله وهی التربیه، أرکان الدعا ...
نمایه ها:
education | 
attachment | 
روح | 
spirits | 
جهان | 

همواره در میان فلاسفه و عرفای اسلامی، دیدگاه های مختلفی در مورد خدا مطرح بوده است. فلاسفه ی قبل از سهروردی با استفاده از دلایل فلسفی صرف، و عرفا با استفاده از شهود باطنی خویش ، به اثبات وجود خداوند می پرداختند. یکی از فیلسوفانی که با استفاده از افکار مختلف فلاسفه و عرفا و ادیان الهی نظامی نوین ابداع کرده سهروردی است. وی فلسفه ی خویش را بر پایه ی افکار مختلف این افراد و تلفیق آن ها، و هم چنین بر پایه ی تجربه های عرفانی خویش ایجاد کرده است. سهروردی فلسفه ی خویش را حکمه الاشرا ...
نمایه ها:
حلّاج | 
خدا | 
انسان | 
جهان |