عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجزیه ارتباط به عنوان روشی برای تعیین نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی و اقتصادی، نقش مهمی در اصلاح مولکولی گیاهان دارد. در پژوهش حاضر، شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات درصد آلودگی و تیپ آلودگی با استفاده از 78 ژنوتیپ جو و نشانگرهای AFLP (هفت ترکیب آغازگری EcoRI/MseI) بررسی شد. در ارزیابی فنوتیپی، صفات درصد آلودگی و تیپ آلودگی به عنوان مهم ترین صفات مرتبط با مقاومت براساس مقیاس 9-0 ساری و پرسکات بررسی شدند. براساس تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ ها به چهار گروه مقاوم، نیمه مقاوم ...

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک (در غلظت‌های 0، 100، 1000 و 2000 میلی‌گرم بر لیتر) بر شاخص‌های رشدی گل آنتوریوم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال های92-93 انجام شد. در این آزمایش از یک رقم تجاری )سانگلو( گل آنتوریوم استفاده شد. نشاها در داخل گلدان‌های پلاستیکی در بستر خاک کشت شدند. به صورت هفتگی میزان رشد و نمو، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، میزان کلروفیل و پس از به گل رفتن مدت زمان کاشت تا گلدهی اند ...

دانه گیاه نخود (Cicer arientinum L.) منبع مهم پروتئین بوده و نقش بارزی در تغدیه انسان دارد. از این‌رو آگاهی از روابط بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات کیفی در برنامه‌های به‌نژادی نخود بسیار مهم و ضروری می‌باشد. مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی معیارهای عملکرد کمی و کیفی در نخود با استفاده از تجزیه کلاستر، تجزیه به عامل‌های اصلی و وراثت‌پذیری انجام گردید. این مطالعه با استفاده از 13 ژنوتیپ نخود در ایستگاه تحقیقات مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرم آباد واقع درسراب چنگایی درسال زر ...

به‌منظور بررسی تأثیر نیتروژن، شوری و بنزیل‌آدنین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته، آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار بر روی رقم بادامی ریز زرند صورت گرفت. تیمار‌ها شامل دو سطح نیتروژن (0 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع نیترات آمونیوم)، دو سطح شوری (0 و 2000 میلی‌گرم کلریدسدیم در کیلوگرم خاک) و سه سطح هورمون بنزیل‌آدنین (0، 250 و 500 میلی‌گرم بر لیتر) بودند. نتایج نشان داد، تنش شوری وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول سیستم ریشه‌ای ...

به‌منظور بررسی مقاومت چند ژنوتیپ پسته به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی و رشد دانهالی، پژوهشی در قالب دو آزمایش جداگانه به اجرا درآمد. آزمایش اول در قالب طرح کاملاً تصادفی و بصورت فاکتوریل با دو فاکتور خشکی (پلی‌اتیلن گلیکول PEG) در چهار سطح (صفر، 5/0-، 1- و 2- مگاپاسکال) و ژنوتیپ در هفت سطح (ابارقی، بادامی‌ریز زرند، قزوینی، سرخس، بادامی و فندقی تربت و بادامی نی‌ریز) در مرحله جوانه‌زنی به مدت سه هفته انجام شد. بعد از جمع آوری بذور ژنوتیپ‌های مورد نظر، صفات فیزیکی بذر شامل وزن بذ ...

در این پژوهش اثر تیمارهای مختلف خاک بر توسعه نهال سرو نقره‌ای در نهالستان شوراب خرم‌آباد بررسی شد. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی با ترکیب خاک متشکل از خاک جنگلی، ماسه و کود دامی به نسبت‌های (1-3-1، 2-1-1، 1-1-1، 1-2-1) با 3 تکراردر قالب طرح کاملا تصادفی کاشته شدند. صفات کمی و کیفی مورد نظر شامل: رویش ارتفاعی، قطر یقه، نسبت طول ساقه به ریشه، نسبت زی توده ساقه به ریشه و زی توده کل نهال‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار 1 (خاک جنگلی: 1، ماسه:3 و کود دامی: 1) دارا ...

بیشترین کاهش عملکرد محصولات کشاورزی در نتیجه بروز تنش‌های غیر زنده می‌باشد. شوري آب و خاک از مشکلات در حال افزايش جهان است که سطح وسيعي از اراضي کشور ما را نيز در بر مي‌گيرد. تنش شوري از طريق کاهش پتانسيل آب در محيط رشد ريشه، سميت يوني، اختلال در تعادل عناصر غذايي، تنش اسمزی و تنش اکسیداتیو موجب خسارت به محصولات کشاورزی مخصوصاً در مناطق خشک و نيمه‌خشک مي‌شود. استفاده از اسید سالیسیلیک (SA) با فعال کردن سیستم دفاعی گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیر زنده منجر به افزایش مقاومت گی ...

به دلیل اهمیت و گستردگی شوری آب و خاک، افزایش قابل توجه این گونه اراضی، همچنین نیاز روزافزون کشور به علوفه، پژوهشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر صفات جوانه زنی بذر، برخی پارامترهای فیزیولوژیکی نهال و کیفیت علوفه دو گونه H. coronarium و H. criniferum در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. جهت برررسی خصوصیات جوانه زنی دو گونه مورد مطالعه تعداد 50 عدد بذر با چهار تکرار در 9 سطح شوری (0، 50، 100، 150، 200، 250 ، 300، 350 و 400 میلی مولار NaCl) در داخل پتری دیش کشت شدند و ج ...

پژوهشي به منظور بررسي برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي تحمل به شوري در پايه‌هاي بذري پسته انجام شد. دراين پژوهش دو پايه معمول پسته، انتخاب شد واثرات سطوح مختلف شوري آب آبياري روي آنها به صورت يک آزمايش فاکتوريل (دو فاکتوره) در قالب طرح کاملاًً تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفت. فاکتورهاي آزمايش، پايه دردو سطح (بادامي ريز و قزويني) وفاکتور دوم، سطوح شوري آب در سه سطح غير شور (شاهد)، شوري 100 و شوري 200 ميلي مولار ناشي از نمک‌هاي کلريد سديم و کلريد کلسيم به نسبت 4به 1 بود. طول ساقه، ط ...