عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه مقاصد گردشگری مختلف در جست و جوی یافتن روش‌های بازاریابی مناسب‌اند تا گردشگران بالقوه را به خود جذب نموده و حتی از آن‌ها گردشگرانی وفادار بسازند. برگزاری جشنواره‌های جمعی در قالب بازاریابی رویداد، یکی از این روش‌هاست و شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنواره‌ها، برای اطمینان از تحقق اهداف آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی مثبت، رضایت و وفاداری به منظور ارزیابی میزان موفقیت این برنامه بازاریابی و متغیر شخصیتی برون‌گرایی به منظور بخش‌بندی ...

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه رابطه ویژگی های شخصیتی مادر و رشد اجتماعی در بین دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه(ADHD) و عادی انجام شد. در این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان دختر وپسر مقطع ابتدایی دارای اختلال بیش فعالی بودندکه به مراکز مشاوره در شهر تهران مراجعه می کردند و تشخیص ADHD برای آنها داده شده بود و همچنین دانش آموزان عادی مقطع ابتدایی بودند که در مدارس ابتدایی منطقه2 شهر تهران در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش از روش تحقیق علی مقایس ...

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آمای در این پژوهش دانشجویان دانشگاه های تهران بوده اند که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل وده اند. نمونه پژوهش حاضر 200 نفر دانشویان (100 نفر مجرد و 100 نفر متاهل) دانشگاه های تهران بوده اند ، که بر اساس روش در دسترس انتخاب شده اند شرکت کنندگان ، پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه، هوش هیجانی براد بری و گریوز و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نموده اند برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss ابتدا به روش همب ...

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بهزیستی ذهنی براساس ابعاد شخصیت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است، حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان کارشناسی بود که به روش تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه 60 سوالی شخصیت NEO-FFIمک‌کری و کاستا،پرسشنامه 12 سوالی اهمال‌کاری تحصیلی سواری (1390)،و برای بهزیستی ذهنی از دو پرسشنامه رضایت از زندگی 5 سوالی (SWLS) دینر، ایمونز، لارنس و گریفین (1985) وهمچنی ...

تحقیق حاضر به بررسی رمان‌های قلمرو طلا و راه درخشان نوشته مارگارت درابل از دیدگاه روان‌شناختی کارل یونگ پرداخته است. محقق بر آن است تا شخصیت‌های اصلی این رمان‌ها را بر اساس دسته‌بندی روان‌شناسی یونگ موردبررسی قرار دهد. برمبنای نظریه یونگ هشت گروه شخصیتی وجود دارد که شخصیت‌های رمان را می توان در این گروه‌ها جای داد. همچنین در جهت درک بیشتر تئوری «گونه‌های روانشناسی» در این پژوهش تعدادی دیگر از مفاهیم روان‌شناسی یونگ موردبررسی قرارگرفته است. این مفاهیم شامل تصاویر روح یا همان « ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی بر عملکرد و یادگیری سرویس بلند بدمینتون با تأکید بر ویژگی شخصیتی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ نتایج کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 92-1391، که واحد تربیت بدنی(1) و (2) را انتخاب نموده بودند (482 نفر) و حجم نمونه با توجه به پژوهش های مشابه و با مراجعه به منابع علمی و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن 40 نفر تعیین شد که همگی راست دست بودند و با ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دو عامل روانشناختی درونگرائی و برونگرائی بر استفاده از راهبردهای ارتباطی و جبرانی در مهارت نوشتار از سوی زبان آموزان سطح متوسط Intermediate) ) پرداخته است . جهت بررسی پرسشهای تحقیق، در ابتدا آزمون تست Nelson که یک آزمون معیار سنجش توان زبانی است برای 80 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط یک موسسه زبان انگلیسی در نطقه غرب تهران (موسسه فطرت) برگزار گردید. بر اساس توزیع فراوانی نمرات تست، یک گروه هفتاد نفره از دانش آموزان جهت اجرای مرحله دوم تحقیق انتخ ...

هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود. پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد 137 نفر بود. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و 103 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و شامل پرسشنامه تعهدسازما ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‏ی احتمالی بین هوش معنوی و منبع کنترل از یک سو، و هر کدام از این دو سازه و اهمال کاری تحصیلی از سوی دیگر بود. قدرت پیش‏ بینی زیر بخش های مختلف هوش معنوی شامل تفکر وجودی انتقادی ، تولید معنای شخصی ، آگاهی متعالی ، و بسط حالت هوشیاری در پیش بینی منبع کنترل و اهمال کاری تحصیلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، تفاوت احتمالی بین درون گرایان و برون گرایان ، که دو حد منبع کنترل هستند، از لحاظ هوش معنوی و اهمال کاری تحصیلی‏شان بررسی شد. به این منظور، ...