عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شهرستان بابل عواملی نظیر: شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، به خصوص بالا بودن سطح سفره آبهای زیرزمینی و همچنین پراکنده بودن جوامع انسانی در سطح حوزه یافتن مکان مناسب جهت دفن زباله را با مشکل مواجه می سازد لذا در این گونه مناطق باید از مقدار زباله ای که به دفن منتهی می شود کاست. برای شناخت کمی و کیفی زباله ها نمونه برداری از زباله های شهری بابل بصورت تصادفی در محل دفن (منطقه انجیل سی) انجام پذیرفت نمونه برداریها در چهار فصل و در هر فصل به مدت یک هفته و در هر روز تعداد 20 نمونه ...

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاه از الیافت بازیافتی کاغذ روزنامه به عنوان تقویت‌کننده پلی‌استرهای غیراشباع انجام گرفته است . مقایسه خواپ پلی‌استر غیراشباع تقویت نشده با الیاف ، همچنین مطالعه اثر ماده جفت‌کننده سیلان و درصد الیاف موجود در فرآورده مرکب الیاف چوب - پلی‌استر بر خواص آن، از جمله اهداف انجام این تحقیق بوده است . به منظور دستیابی به اهداف فوق در مجموع 6 تیمار مختلف از پلی‌استر و الیاف تهیه گردید. تیمارهای مذکور عبارتند از، تیمار صفر درصد الیاف که د ...

در این تحقیق اثر پروپانل در مراحل مختلف خمیرسازی و شناورسازی بر خصوصیات کاغذهای بازیافتی بررسی شده است و با نتایج حاصل از بکارگیری روش معمول پراکسید هیدروژن مورد مقایسه قرار گرفته است . عملیات جوهرزدایی در یک سلول شناورسازی ناپیوسته آزمایشگاهی و در دمای محیط انجام گرفته و میزان روشنایی و تعداد ذرات ( لکه های ) جوهر باقیمانده در کاغذ نیز بر روی کاغذهای بازیافتی اندازه گیری شده است . نتایج نشان میدهد که بکارگیری پروپانل بجای پراکسید هیدروژن در مراحل خمیر سازی و شناو سازی به تنه ...

استفاده از آنزیم‌ها کاربرد گسترده‌ای در صنعت خمیر و کاغذ و بخصوص بازیافت کاغذ یافته است. بهبود واحیای ویژگی‌های مقاومتی کاغذهای بازیافتی از نکات مهم و قابل توجه‌ای است که استفاده از آنزیم می‌تواند در این خصوص موثر باشد. آنزیم سلولاز یکی از آنزیم‌های پر مصرف و پر کاربرد در صنایع خمیر کاغذ بوده، که این آنزیم با تاثیر بر ساختار مورفولوژیکی الیاف و نرمه‌های الیاف، خواص خمیرکاغذ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق اثر آنزیم سلولاز بر خمیر کاغذ بازیافتی OCC در دو شرایط pH (اسیدی ...
نمایه ها:

بازیافت، تفکیک، آلاینده ها، کاغذسازی ...
نمایه ها:

بمنظور استفاده بهینه از حجم زیاد الیاف پسماند در کارخانه چوب و کاغذ مازندران در این بررسی ساخت دو نوع تخته خرده چوب همسان و و لایه ای با الیاف پسماند در لایه سطحی از این ضایعات مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل متغیرتحقیق عبارت بودند از: نوع چسب و مقدار آن، نوع اوره فرمالدهید و ایزوسیانات، و نسبت الیاف پسماند و خرده چوب در چهار سطح . عوامل ثابت نیز عبارت بودند از: دما و زمان پرس، رطوبت کیک و دانسیته تخته ها. با افزایش الیاف پسماند، خواص مکانیکی تخته های مورد مطالعه کاهش، ولی کشید ...

برای طراحی یک سیستم پایدار مدیریت مواد زائد در دانشگاه تبریز، مطالعه‌ای برای تعیین ویژگی‌های زائدات این دانشگاه انجام شد. نمونه‌برداری‌ها در سه ماه فصل بهار و در هر ماه به مدت یک هفته از زائدات کانتینرهای موجود در مکان‌های دفع زباله در سطح پردیس دانشگاه صورت گرفت. روش‌های نمونه‌برداری و نیز تعیین ترکیبات زائدات با استفاده از نتایج مطالعات انجام گرفته در سایر دانشگاه‌ها برای تعیین کمیت و کیفیت زائدات و همچنین بر اساس روش آزمون استاندارد برای تعیین ترکیب زباله‌های جامد شهری غیر ...

در این تحقیق میزان کاهش رنگ پساب کارخانه بازیافت کاغذهای باطله با استفاده از روش انعقاد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. از آلوم، آهک، کربنات سدیم و نانو دی اکسید تیتانیوم به عنوان منعقد کننده و از پلی الکترولیت آنیونی و خاک بنتونیت به عنوان کمک منعقد کننده استفاده شد. تاثیر متغیر‌های فرآیندی شامل غلظت های مختلف مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده، زمان های واکنش 5، 15، 30، 60 و 120 دقیقه، دما های واکنش 20، 35 و 50 درجه سانتی‌گراد و pHدر محدوده 4 تا 13 مورد آزمایش قرار گرفت. نتا ...
نمایه ها:
پساب | 
رنگ | 

هدف اصلی این مطالعه، بررسی بعد زیست محیطی و اقتصادی محصولات بازیافتی طرح و لولویت بندی اجرای صنایع بازیافت در استان خوزستان با توجه به معیارهای زیست محیطی و میزان سوددهی اقتصادی محصولات است. زباله عبارت است از تمام مواد زائد احصل از فعالیتهای انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و غیر قابل استفاده و بی مصرف می باشد. رهاسازی پس ماندهای غذایی و مواد زائد جامد شهری در جاده ها و خیابانهای دو از شهر باعث زاد و ولد و افزایش موشها و مگسها و دیگر موجودات مزاحم گردیده که عامل انتقال میک ...