عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از روش های ویژه قرآن داورى قاطع نسبت به اقوال و آرایى است که از دیگران نقل مى کند. بدین معنا که سخن حق را تایید و سخن کذب و باطل را رد و ابطال می نماید. این پژوهش به منظور الگوقرار دادن قرآن در داوری صحیح نسبت به سخنان دیگران، به بررسی داوری قرآن نسبت به اقوال مسلمانان پرداخته است. ابتدا سخنان مومنان بررسی شده است که خود شامل مومنان حقیقی و افراد ضعیف الایمان هستند. اظهار ایمان، اعلام اطاعت حقیقی، دعا، اذعان به خیر بودن قرآن، تصدیق وعده های الهی و سخن نیکو در برابر جاهلا ...
نمایه ها:
داوری | 
قرآن | 
مومن | 
منافق | 
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.