عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1752

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رابطه ابعاد دو متغیر مهارت خودمختاری(آگاهی از خود-قدرت انتخاب) و کیفیت زندگی(رضایت مندی،کفایت،استقلال و یکپارچگی اجتماعی) در دو گروه از دانش آموزان پسر دارای آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی دوره ی راهنمایی پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر با آسیب شنوایی و عادی دوره راهنمایی هستند که در سال تحصیلی 89-88 در مدارس تهران مشغول به تحصیل هستند. نمونه گیری بصورت نمونه دردسترس بوده ا ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.