عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امواج الکترومغناطیسی بلند پس ازانتشار به طریقه صفیر رادیوالکتریکی درپلاسمای ماگنتوسفری درنیمکره مقابل درنقطه مزدوج مغناطیسی دریافت می شوند. مشخصات پلاسما (پارامترهای چگالی ، ارتفاع و )... ومشخصات میدان مغناطیسی دراین محاسبات دخالت داده می شوند. باپی ریزی یک برنامه کامپیوتری مسیرانتشار امواج بلند که از نقاط مختلف ایران به فضاارسال و درنقاط مزدوج مغناطیسی ایران قابل دریافت بود محاسبه شد. محاسبات انجام یافته بانتایج تجربی حاصل از دریافت ماهواره ها در محدوده فرکانسهای از صفر تا 2 ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.