عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
بیماری دیابت ، بیماری مزمنی است که کنترل آن در گروه خود مراقبتی است و قبول این مسئولیت امر مهمی می‌باشد که بخصوص در کودکان می‌تواند تحت تاثیر عواملی از جمله واکنشهایی که خانواده از خود نشان می‌دهند قرار بگیرد. تعیین ارتباط خود مراقبتی کودکان مبتلا به دیابت و واکنش خانواده آنان نسبت به بیماری فرزندشان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران، سال 1378. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین خود مراقبتی و واکنش خانواده ارتباط معنی‌داری وجود داشت (p 0/00) بدین مع ...
نمایه ها:
کودک | 
دیابت | 
تهران |