عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

در این مطالعه، الگوی بهینه انجام توام فعالیتهای باغداری و زراعت نمونه ای شامل پسته کاران استان فارس با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها تعاونی گردیده است همچنین با استفاده از تابع ترانسندنتال مرزی تصادفی ، کارایی فنی این بهره برداران و عوامل موثر بر آن مشخص شده است. افزون بر آن، برای مطالعه و بررسی عوامل موثر بر گرایش بهره برداران به کشت پسته و همچنین متغیرهای موثر بر قیمت آب و زمین کشاورزی، به ترتیب، مدل لوجیت و تابع قیمت هدونیک به کار رفته است. داده های مور ...

ارزان و غیر واقعی بودن قیمت نهاده ها به طور معمول باعث استفاده غیر بهینه از آنها به وسیله بهره برداران یا کشاورزان می شود. در مطالعات پراکنده ای که از دیدگاه اقتصادی در مورد نهاده های کشاورزی در کشور صورت گرفته است. شواهدی وجود دارد که نشاندهنده مصرف برخی از نهاده ها در ناحیه سوم تولید است. بدین معنی که گاهی این نهاده ها بیش از حد بهینه به کار می روند. به گونه ای که حالت تولید نهایی منفی نیز رخ می دهد.در بررسیهای که برای تعیین مقدار بهینه نهاده ها انجام شد. به طور کلی می توان ...
نمایه ها:
کاشت | 
گیاه | 
گندم | 
دیم | 
سود | 
نهاده | 

اهمیت ویژه صنایع غذایی برای بخش کشاورزی از آن روست که مواد اولیه صنایع یاد شده در این بخش تولید می شود و توسعه و گسترش این صنایع نیز آثار مثبتی برای بخش کشاورزی به همراه دارد. یکی از زیر گروههای صنایع غذایی، صنایع شیری (لبنی) است که واحدهای کوچک پنیر سازی نیز بخشی از آن به شمار می اید. این واحدها ضمن اشتغالزایی بیشتر، از شیر مازاد بر مصرف دامداران سنتی نیز استفاده بهینه می کنند. بنابراین شناسایی آنها از جهات مختلف با استفاده از آمارگیری سراسری و تعیین جایگاه آن در مصرف پنیر ک ...