عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1403

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه‌ی مولفه ‌های محیط خانواده در زوج ‌هایی با بافت (مذهبی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همسان و ناهمسان‌ می باشد. در این پژوهش با توجه به نظریه ی همسان همسری نژادی ساروخانی، دیدگاه آذربایجانی و بیابانگرد در مورد ازدواج افرادی که در طول و عرض جغرافیایی یکسانی زندگی می کنند، یکی از عوامل طبقه بندی زوجین به دو گروه همسان و ناهمسان، عامل قومیت در نظر گرفته شد. همچنین به دلیل مسلمان بودن تمام افراد گروه نمونه ی مورد بررسی از جهت گیری مذهبی درونی و برونی ...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی بین رفتارهای توانمندساز رهبری و توانمندی روانشناختی کارکنان است.جامعه ی آماری این تحقیق را تعداد 232 نفر از کارمندان شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در شهرستان اصفهان تشکیل می دادند.نمونه ی آماری نیز از طریق فرمول کوچران تعداد 145 نفر محاسبه گردید.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه ی رفتارهای توانمندساز رهبری از کانکزاک و دیگران استفاده گردید.نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین رفتارهای توانمند ...

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توانمندسازی منابع‌انسانی سازمان آب و برق استان خوزستان بوده است. روش پژوهش، آمیخته‌ و از نوع تشریحی می‌باشد. جامعه‌آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان در سال 1388 و 1389 به تعداد 1329 نفر است. به منظور تعیین نمونه لازم برای اجرای پژوهش، در خصوص پرسشنامه، تعداد 220 نفر از بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. در خصوص مصاحبه نیز تعداد بیست و هفت نفر از مدیران ارشد، بر اس ...

اهداف: هوش هیجانی یک عامل ضروری برای تعیین موفقیت در زندگی و سلامت روانی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد نقش مهمی در شکل گیری تعامل بین افراد و محیط کاری آنها دارد.هدف این از تحقیق بررسی و تشریح رابطه بین هوش هیجانی و استرس شغلی و پیامد‌های آن در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور می‌باشد. روش تحقیق: برای این منظور از بین900 کارمند سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 134 نفر ( 76.64% مرد و 28/36% زن) از طریق نمونه گیری ساده انتخاب شدند متوسط سن شرکت کنندگان 33/4 و متوسط سابقه استخد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی استرس شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی در بین کارکنان شرکت نفت گاز زاگرس جنوبی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 1673 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب گردید. به منظوراندازه گیری متغییرها از پرسش نامه های استرس شغلی ولفگانگ (1988)،حمایت اجتماعی کاترونا وراسل(1987)و فرسودگی شغلی مسلش(1986)استفاده گردید. برای اندازه گیری و تجزیه تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده گردید که در سطح آمار ا ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران در نیمسال دوم تحصیلی 1389-1388 که دارای مدرک تحصیلی ( دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس) است ، می باشند . جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان رسمی ، قرار دادی و حق التدریس سازمان فوق می باشد . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد22 سوالی فرهنگ سازمانی گرت هافستد ، پرسشنامه محقق ساحته 121 سوالی کارآفرینی سازمانی دکتر هومن و پرس ...

آسیب شناسی سازمانی فرآیند کاربرد روش ها ومدل های مفهومی علوم رفتاری جهت ارزیابی وضعیت جاری سازمان و یافتن راه حل هایی برای حل مشکلات خاص یا افزایش اثربخشی سازمان است وبه عنوان پیش نیازی برای تلاش های سازمانی در جهت توسعه سازمان محسوب می شود.پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از این فرآیند نشان دهد شرکت سهامی بیمه ایران طبق مدل ویس بورد در حال حاضر در چه حوزه هایی آسیب پذیر تر است و بین وضع موجود(آسیب های مشخص شده) ووضع مطلوب (مورد انتظار) آن چه تفاوتی وجود دارد. همچنین این ...

امروزه به زعم بزرگان علم مدیریت یکی از بزرگترین دارائیهای هر شرکت نام تجاری آن شرکت می باشد.نامهای تجاری از جهات گوناگونی در کسب وکار ارزش آفرینی می کنند که یکی از مهم ترین آنها تاثیر نام تجاری در جذب وحفظ نیروهای کار آزموده وماهر است.هدف از انجام این تحقیق بررسی وجود ارتباط میان تصویر ذهنی درک شده برند توسط کارکنان بر وفاداری آنان می باشد.اطلاعات مورد نظر ازطریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده ودر مرحله بعدی با استفاده از نرم افزارهای SPSSوLISREL،مورد واکاوی و تج ...

در اين پژوهش، روابط هوش هیجانی و سلامت روانی مورد بررسي قرار گرفت. نمونه تحقيق 150 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مي باشند که به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل هوش هیجانی(بار-اون، 90سؤال)، سلامت روان(scl-25) بود. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردیده است. نتايج نشان داد که بين هوش هیجانی و مؤلفه ...