عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ده نفر از کشتی گیران جوان منتخب گیلان که در مسابقات قهرمانی استان حائز رتبه اول شده بودند به منظور مقایسه تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی )‏‎Vo2 max) در صبح و عصر انتخاب گردیدند. این افراد همگی سالم بودند، میانگین سن وزن و قد آنها به ترتیب (66/0+4/19) سال، (97/9+4/73) کیلوگرم، (27/5+4/174) سانتیمتر، و حداقل سابقه ورزشی آنها 5 سال بود. فعالیتی که از طریق آن ر‏‎Vo2 max‎‏ تخمین زده شد آزمون بروس )‏‎(Bruce) ‎‏بود که بر روی دستگاه نوار گردان )‏‎(Treadmill)‎‏ انجام گرفت. آزمودنی ها در ...
نمایه ها:
گیلان | 
ورزش | 

این تحقیق ارتباط بین احساس خودسودمندی اجرای مهارت های کشتی، نتایج اجرا و اضطراب رقابتی قبل از مسابقه را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. 20 دقیقه قبل از مسابقه، اعضای تیم های ملی شتی ایران و روسیه (16=‏‎N ) با میانگین سنی (65/2= ‏‎SD‎‏ و 18/24=‏‎M‎‏) پرسشنامه اضطراب رقابتی -‏‎CSAI‎‏) (2 رینرمارتنز و ارزیابی احساس خودسودمندی ‏‎(PSEI)‎‏ریز تحلیل بندورا را پر ردند و نتایج اجرا با سیستم امتیازگذاری و برد و باخت محاسبه شد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی دار احساس خود سودمندی اجر ...
نمایه ها:
کشتی | 
ورزش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ورزش | 
2000 | 

بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماریهای عصر حاضر است که بر اثر اختلال در متابولیسم مواد قندی در بدن اتفاق می افتد. بیماری دیابت دو نوع است وابسته به انسولین ‏‎(IDDM)‎‏ و غیر وابسته به انسولین ‏‎(NIDDM)‎‏ در بیماران دیابتی یا اصولا انسولین ترشح نمی شود و یا ترشح انسولین کم است و یا حساسیت گیرنده های انسولین کاهش یافته و افراد مبتلا عموما در مقابل انسولین مقاوم هستند. افراد مبتلا به دیابت در معرض آسیب های گوناگونی از قبیل آسیب به شبکیه چشم، آسیب کلیوی، آسیب دستگاه عصبی و بیماری ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دیابت | 
ورزش | 

786 مرد و زن با سن 45 سال یا بیشتر که خود، درد زانو گزارش کرده بودند در این طرح شرکت داشتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند که یک گروه درمان با تمرین ورزشی، یک گروه تماس تلفنی ماهانه و یک گروه درمان با تمرین به همراه تماس تلفنی دریافت کرد و گروه آخر هم تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. گروه بدون مداخله و گروه تمرین توام با تماس تلفنی به طور تصادفی جهت دریافت و عدم دریافت نوعی قرص دارونمای غذایی سالم تقسیم شدند. سنجه های پیامد اصلی: پیامد اولیه عبارت بود از نمره گ ...
نمایه ها:
ورزش | 
خانه | 
درد | 
زانو | 

در این تحقیق که به روش زمینه ای انجام شده است، میزان شیوع افسردگی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز بررسی گردیده و مقایسه ای هم بین این دو گروه صورت گرفته است. با این هدف و با استفاده از پرسشنامه افسردگی Beck که بین 600 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (300 نفر دانشجوی ورزشکار و 300 نفر دانشجوی غیر ورزشکار) توزیع شد، تعداد موارد افسردگی و میزان شیوع این اختلال در جمعیت مورد مطالعه مشخص گردید. ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عامل های هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار بوده است. بدین منظور تعداد 90 نفر از دانش آموزان نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار ( 46 نفر ورزشکار و 44 نفر غیر ورزشکار) شهر تهران با دامنه سنی 15 تا 17 سال، کاملا تصادفی انتخاب و تحت آزمون ورزشی بروس تا حد درماندگی به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش و بلافاصله پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز گرفته شد. ...

این تحقیق با هدف اندازه گیری قابلیت های جسمانی و حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند همچنین تهیه نورم آمادگی جسمانی برای آنان به اجرا درآمد. بدین منظور از دانشجویانی ارزیابی شد که در نیمسال اول 79-78 واحد تربیت بدنی عمومی (1) را انتخاب کرده بودند به عمل آمد. آزمودنی ها شامل 202 دانشجوی دختر و 159 دانشجوی پسر بود. پس از جمع آوری اطلاعات با تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی ارزیابی لازم و نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند تهیه شد. بعضی از قاب ...