عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16021

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعهای عموما بر اساس نیازهای معینی شکل میگیرند و توسعه مییابند. از این رو اهداف هر موسسهای معمولاً نشانه نیاز یا نیازهای ویژهای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروریاند و تا زمانی که نیاز های مزبور باقی باشند سازمانها نیز به حیات خود ادامه میدهند و از طریق فعالیتهای خود در راستای بر طرف کردن این نیازها گام بر می دارند (فتحی واجارگاه،1384،ص1). بررسی سیر شکلگیری و تحول سازمانهای بشری نشان میدهد که در گذشته به علت سادگی جوامع وفناوری محدود، ...

تحقیق حاضر از 5 فصل تشکیل شده است. در فصل اول که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیه ها، ارائه مدل نظری و مفهومی و تعاریف نظری و عملیاتی پرداخته می شود. در فصل دوم تحقیق حاضر به ادبیات و پیشینه تحقیق که به مباحث نظری تحقیق اختصاص دارد اشاره می نماید. در این فصل به نقش ابزار و اطلاعات دارد که بر مدیریت عملکرد منابع انسانی تاثیر می گذارد و همچنین به تحقیق های انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. در فصل سوم که مربوط به روش ...

سازمان های امروزی باساختارهای سنتی، توان وانعطاف لازم برای هم سویی با تغییرات پیرامونی خود را ندارند وبرای ایجاد موفقیت وبقا خود ناچارند تغییرساختاردهند ویاخود را به ابزارهایی مجهزنمایند تا توان مقابله با تحولات را به دست آورند. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیرمدیریت مشارکتی برعملکرد کارکنان شرکت‌ آب منطقه ای تهران درسال1393 است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت یاد شده درشهرتهران تشکیل داده‌اند که با استفاده ازفرمول نمونه گیری از جامعه محدود، 117 نفرنمونه ازجامعه آماری،انت ...

در پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی نقش سیستم های مدیریت ارتباط با مودیان مالیاتی بر میزان دانش مودیان اداره کل امور مالیاتی شهر تهران بپردازیم. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای برگرفته از مقاله خداکرمی و چان (2013) استفاده شد. این پرسشنامه میان 385 نفر از مودیان مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شهر تهران توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قر ...

به منظور افزایش کارایی و بهره وری بانک ها نیاز به برنامه ریزی به دلیل محدود بودن منابع مالی ضروری است ، بویژه به دلیل بالا بودن ریسک در بخش کشاورزی. در این بخش به لحاظ عملی ایجاب می نماید به منظور فرایند تصمیم گیری، ترکیب و تخصیص منابع و مصارف موجود بررسی گردد تا دستیابی به اهداف مورد نظر میسر گردد . در واقع اثرات شاخص هایی بر سودآوری سنجیده می شود.روش پژوهش از نظر نوع ماهیت ، بصورت همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد و از جمله تحقیقات پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش در ...

شرکت های بیمه مانند هر شرکت دیگری باید عملکرد قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که در این راستا ، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست الزامی است . ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می نماید که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آنها دارد.بعضی شرکت ها در این راستا استراتژی ...

چکیده تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بررضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد رضایت شغلی و شکل گیری چهارچوب نظری ، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که این پرسشنامه با استف ...

در طی سال‌ها، سازمان‌ها زیان‌های سیستمی بسیاری را تجربه کرده‌اند که این زیان‌ها تاثیر مستقیمی بر ارزشمندترین دارایی آنها یعنی اطلاعات داشته است. دستیابی به امنیت اطلاعات با پیاده‌سازی مجموعه‌ای از کنترل‌های مناسب و فعالیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری میسر می‌شود. از طرف دیگر فرایند شناسایی و انتخاب موثرترین کنترل‌های امنیت اطلاعات در سازمان‌ها از گذشته به صورت چالش بزرگی مطرح بوده است. در این زمینه تلاش‌های زیادی در جهت ارائه اثربخش‌ترین روش انجام گرفته است و در طی آن استاندار ...

امروزه افزایش روز افزون دانش پزشکی جهان موجب روبرو شدن بیمارستانها و مراکز درمانی با مسأله ای مهم شده است و آن چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات جهت افزایش کیفیت خدمات و مراقبتهای پزشکی می باشد. سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری(E-CRM) فناوری بدیعی می باشد که فرایند دسترسی، توسعه و حفظ روابط مشتریان رابه صورت کاراتر و موثرتر تسهیل می کند. ازدیدگاه تجاری، بیماران، مشتریان اصلی بیمارستان می باشندکه خدمات مراقبت پزشکی را مستقیما و به صورت واقعی دریافت و ادراک می کنند. رضایت ...