عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10813

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین بررسی صفات 112 تک بوته نسل F5 سویا انتخابی از سال 67 مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. منظوراز این بررسی انتخاب تک بوته هائی است که دارای صفات کمی و کیفی مورد نظر می باشد . صفات مورد نظر علاوه بر بین والدین بودن مقاومت به خوابیدگی ،دانه بندی از سطح بالای خاک ،عدم ریزش دانه ،داشتن طول دوره رویش مناسب و حداقل آلودگی به ویروس موزائیک سویا و عملکرد بالا می باشد. ...

این تحقیق شامل دوآزمایش یکی بصورت کشت اول در بهار و دیگری بصورت کشت تابستانه پس ازبرداشت گندم می باشد.در هرآزمایش 14 لاین خالص که از طریق دورگ گیری بین ارقام سویا ایجاد شده اند یا دو رقم تجارتی مورد مقایسه وارزیابی قرار می گیرند. نوع طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار خواهدبود. محاسبات آماری برروی عملکرد دانه وبه روش طرحهای بلوکهای کامل تصادفی و از طریق L.S.D در دو سطح 1 درصد و 5 درصد انجام می گیرد در پایان سال سوم یک تجزیه واریانس مرکب انجام می شود که اثر سال نیز تعیین خواهد ...

در این طرح 29 رقم زردآلو سکلسیون شده از بین 400 رقم کلون جمع‌آوری شده منطقه شاهرود مورد بررسی قرار می گیرد. فاصله درختان 8x8 متر، تعداد درختان مورد بررسی از هر رقم 8 اصله بر روی یک ردیف قرار دارد.بررسی بر روی فاکتورهای مهم رویشی و زایشی و میزان بازارپسندی و ارزش اقتصادی هر یک انجام می گیرد. ...

در این بررسی از 5 رقم آلوی محلی و خارجی موجود و چهار واریته زردآلو از ارقام تجارتی و عمده منطقه استفاده می شود که از هررقم آلو بعنوان پیوند میانه 10 اصله و از هر واریته زردآلو 25 اصله روی پیوندهای میانه پیوند خواهد شد.پس ازاینکه ارتفاع پیوندهای میانه آلو بحدود 180 سانتیمتر رسید در این ارتفاع بر روی آنها چهار واریته ارقام زردآلوی تجارتی و عمده منطقه بتعداد 25 اصله از هر واریته بر روی انواع پیوندهای میانه آلو پیوند خواهد شد. ...

در بیشتر سالها سرمای بهاره تعداد قابل توجهی (یاتمامی ) شکوفه های درختان زردآلو و بادام را از بین می برد و در این بررسی از درختان بادام و زردآلوی منطقه بازدید بعمل آمده ودرختان مقاوم علامت گذاری شده و پس از تکثیروکشت نهال آنها در کرتهای آزمایشی ژنوتیپهای دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره ، مورد بررسی و مقایسه دقیق‌تر صورت گرفته و مقاومترین آنها انتخاب خواهد شد. ...

باغات زردآلوی ایران مخصوصا آذربایجان که در سطح وسیعی کاشته شده ازدیادشان از طریق بذر بوده در نتیجه واریته های متعددی تولید گردیده که ازنظر رشد میوه وسایر صفات بوتاتیکی متفاوت می باشد رویهمرفته از نظر کیفی میوه رضایت بخشی ندارد ولی مطالعات مقدماتی و جمع‌آوری آنها برای سلکسیون حائز کمال اهمیت است و همچنین حفظ منابع داخلی که در حال از بین رفتن هستند. ...

این آزمایش به منظور بررسی خواص کمی و کیفی 9 رقم انتخابی از بین ارقام مطلوب بهبهان -استان فارس بخش جنوبی خوزستان و استان هرمزگان بااستفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا می گردد. فاصله درختان درروی ردیف 8 متروبین ردیف 6 مترمیباشد. دراین طرح ، پس ازباروری بهترین خواص کیفی همانند رطوبت میوه ،مقاومت به فساد در موقع داشت محصول بر درخت ، مقاومت ظاهری به امراض و آفات و بیماریها یا مقایسه مشاهده ای ظاهری میوه و بالاخره بازارپسندی و نیز قابلیت مصرف میوه ،درمراحل مختلف یادداشت برداری و ...

طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی وبا 4 تیمار که درهرکرت آزمایشی 2 درخت برای لایم و 3 درخت خرما بصورت تلفیقی یک ردیف درمیان کشت می گردد بطوریکه فاصله بین نخل و لایم بترتیب 12 متر و 10 متر در کشت آزاد بدون نخل که بعنوان شاهد درنظر گرفته شده 8 متر فاصله بین خطوط و درختان می باشد. ...

دراین طرح چهار رقم انگور زودرس با 3 فاصله کاشت و چهار سیستم نگهداری تاک دریک طرح اسپلیت پلات در 4 تکرار مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار می گیرد.کرتهای اصلی سیستمهای کاشت و فواصل کاشت در کرتهای فرعی درجه یک و عامل رقم در کرتهای فرعی درجه دو مورد بررسی قرار می گیرد.ارقام مورد بررسی شامل یاقوتی قرمز،یاقوتی سفید کاردینال و برلت می باشد. ...