عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3787

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت اجرای آزمایش قطعه زمینی با هدایت الکتریکی 150 دسی زمنس بر متر در عمق 0-30 و نسبت جذب سدیم 81 در روستای تنگلی انتخاب گردید. پس از نمونه‌برداری از خاک و پیاده نمودن نقشه آزمایش مواد اصلاح کننده (گچ در دو سطح - گوگرد و مواد آلی در دو سطح، اسید سولفوریک در دو سطح) به زمین افزوده شد. پس از مناسب شدن کیفیت آب آبیاری و مناسب شدن زمین جهت شروع، عملیات آبشوئی انجام می‌گردد. ...

به منظور بررسی اثرات گوگرد در قابلیت جذب عناصر میکرو در باغات سیب استان، این آزمایش با 8 تیمار و با دو فاکتور گوگرد و کود دامی به صورت فاکتوریل در قابل طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شده است . در سال دوم فاکتور کود دامی طبق الگوی طرح اعمال و از کلیه تیمارهای آزمایشی نمونه برگ و خاک و همچنین اسلاید در دو نوبت (طبق تقویم زمانی) انجام و محصول هر تیمار جداگانه رکوردگیری گردید به علت بطئی بودن اکسیداسیون گوگرد در خاک هنوز اثرات مشهودی روی برگ درختان مبتلا مشاهده نگردیده ...

نتیجه: عملیات نقشه‌برداری و پیاده کردن نقشه زمین، عملیات صحرائی و اندازه‌گیری‌ها انجام شده است و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل جمع‌آوری شده‌اند. ...
نمایه ها:
رطوبت | 
خاک | 

در این طرح فیلم استریپ و فیلم اسلاید شامل 40 اسلاید در رابطه با کوچ خاک از بدو تشکیل تا تخریب ، آشنائی با چهره بیابان (اشکال ناهمواریها) روشهای کنترل و تثبیت ماسه‌های روان انجام گردیده است . ...
نمایه ها:
تخریب | 
کنترل | 
خاک | 

در این مطالعه هدف ، بررسی امکان استفاده از آبهای با کیفیت نامناسب (شور) برای آبیاری گیاهان و کنترل رشد گیاه و تعیین guidelineهای مدیریتی مناسب که اثرات منفی آب شور را روی گیاهان و خاک به حداقل برساند و نیز تعیین بیلان نمک در خاک می‌باشد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
خاک | 

در این طرح پس از مطالعه دقیق و بررسی‌های اولیه نقشه‌های توپوگرافیک و تصاویر هوایی و ماهواره‌ای، واحدهای فیزیوگرافی منطقه تعیین خواهد شد. سپس با ارزیابی منطقه در محل، تحت واحدها مشخص و روی نقشه خام اولیه نقاط مورد مطالعه برای حفر نیمرخ خاک و پلانهای اجتماع گیاهان معین خواهد شد. با مطالعه نیمرخها، مشخصات مورفولوژیکی خاک که نمودار وضع فیزیکی افقها و خصوصیات ظاهری آن است تعیین و از هر افق نمونه‌های متعددی تهیه و جمع‌آوری خواهد شد. نیمرخها و محل پوشش گیاهی از ارتفاع 500 متر تا 270 ...

اندازه‌گیری میکروترمور در طول یک پروفیل در غرب تهران از شمال به جنوب طوری انجام می‌شود که یک اندازه‌گیری در روی سنگ کف همزمان موجود باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده آنالیز می‌گردد و فرکانس طبیعی محل از روی اطلاعات مزبور بدست می‌آید. اطلاعات فرکانس طبیعی با نوع خاک ربط داده شده و پروفیل از نظر پریود غالب خاک طبقه‌بندی می‌گردد. چنانچه اطلاعات نوع خاک و پریود غالب هماهنگی نداشته باشند، لازم است براساس آن توجیه علمی شود. با نتایج به دست آمده در آینده می‌توان روش را ادامه داد و تمام شهر ...

در این طرح کلیه عملیات آبخیزداری(عملیات مکانیکی و بیولوژیکی و مدیریتی) که بوسیله دستگاههای چون ادارهء حفاظت خاک اداره کل منابع استان همدان در سالهای گذشته و مدیریت آبخیزداری جهاد استان از بدو تفکیک وظایف انجام شده مورد بررسی قرار می‌گیرد(تقریبا" 20 سال کار اجرایی در این حوزه انجام شده است ، هدف بررسی اثرات عملیات آبخیرداری بر روی کاهش فرسایش خاک و افزایش ، غعمر مفیر سد اکباتان و کاهش رسوبات انباشته در مخزن سد است . در این بررسی تغییرات رسوب و نوع عملیات آبخیزداری مورد بررسی ق ...

به منظور بررسی عکس‌العمل کمی و کیفی گندم آبی نسبت به مصرف مقادیر و منابع مختلف میکروالمنت روی و همچنین مطالعه اثر مقادیر فسفر قابل جذب خاک در بروز کمبود این عنصر در زراعت گندم آبی طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی دارای مقادیر 20، 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و اکسید روی و دو تیمار اضافی (شاهد مقدار 20 تن در هکتار کمپوست ) در شرایط آبی جمعا به تعداد 6 تیمار در 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دکتر نخجوانی در پائیز سال 1374 به اجرا درآمده است . کود ازته براساس مقدار معدنی 1 ...